Editorial předsedy ČAK Vladimíra Jirouska

Jeden odrodilý absolvent práv, jenž proslul na hudební scéně, se mimo jiné proslavil hitem, v jehož textu sděluje, že „sliby se mají plnit o Vánocích“. Jsem toho názoru, že sliby, jsou-li myšleny vážně a upřímně, se mají plnit vždy, jinak řečeno rčení, že „sliby se mají plnit“, platí obecně!

A právě jedním z oněch vážně myšlených slibů vyřčených před posledním sněmem ČAK těmi kandidáty, kteří jsou dnes  členy představenstva a jejich aktivními náhradníky, byl nejen nekonkrétní slib povýšení kreditu advokacie prostřednictvím PR aktivit, ale zcela konkrétní závazek založení internetového zpravodaje, který bude jednak veřejně hlásat poslání advokacie v civilizované společnosti (právním státě), jednak bude zároveň způsobilý bez prodlení reagovat na společenské dění, jež se advokacie (či celé justice) přímo či nepřímo dotýká. Díky odborné gesci zástupce představenstva JUDr. Petra Tomana, LL. M. a díky erudovanému úsilí zaměstnanců odboru vnějších vztahů ČAK (PhDr. Chaloupková, JUDr. Rýdlová, PhDr. Koutská a Eva Dvořáková) uvádí ČAK na mediální internetový trh Advokátní (online) deník, který již svým názvem signalizuje úkol, účel a zaměření, a totiž výše zmíněnou schopnost odpovídající reflexe, rychlé reakce a mnohdy též včasné obrany stavu!

Jak jistě nemusím připomínat, dosavadní základní kmenové tištěné médium „Bulletin advokacie“, mj. opakovaně vyhlašované jako nejlepší odborný právnický časopis v ČR (to občas připomínat musím!), slouží a nadále bude sloužit primárně k publikaci odborných článků, k analýzám české i evropské judikatury atd., vedle toho pak ke „komorovým“ a obecně stavovským informacím. Případné komentáře k určitým událostem (např. prostřednictvím úvodníků BA) byly „pouze“, a nebylo možno jinak, reakcí s časovým odstupem, a tudíž ne vždy aktuální a náležitě účinnou. Samozřejmě jsme hledali komunikační kanály prostřednictvím mainstreamových médií, a i když měla některá (a někdy) pochopení (v tomto směru patří poděkování České-justici.cz a právní rubrice LN, s nimiž budeme spolupracovat nadále), povětšinou jsme nebyli schopni sdělovat svá stanoviska (nezkrácená, kompletní) „veřejně včas“.

Prvním krokem k řešení daného stavu byla v roce 2012 realizace projektu internetového Bulletinu advokacie (www.Bulletin-advokacie.cz), u něhož registrujeme až 60 000 návštěvníků měsíčně! Vedle toho byly zavedeny tzv. Rychlé zprávy z představenstva ČAK, které zajišťují požadovanou aktuálnost základních komorových zpráv, zejména z jednání představenstva směrem k advokátům. Avšak komplexnost, vstup do veřejného kyberprostoru a schopnost okamžité reakce v jakékoli dějové oblasti týkající se advokacie či justice obecně a v celé její šíři může zajistit jen moderní veřejný komunikační kanál, kterým, jak pevně věříme, Advokátní (online) deník bude.

Nebylo jednoduché jak po věcné (odborné), tak po právní stránce projekt připravit a realizovat. Jsem vděčný všem, kteří se na něm podíleli a že po měsících nelehké přípravy mohu konstatovat – podařilo se! Sliby se plní nejen o Vánocích … 

JUDr. Vladimír Jirousek, předseda České advokátní komory

Go to TOP