Vláda schválila tzv. sazbový balíček. Zdaní i „korunové“ dluhopisy.

Návrh novely, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, tzv. sazbový balíček, zamířil v červnu do Poslanecké sněmovny. Návrh zákona počítá s účinností od 1. ledna 2020.

Tato účinnost je podmíněna dokončením celého legislativního procesu do konce roku. Změnila se i navrhovaná úprava zdanění technických rezerv v pojišťovnách.

Oproti původnímu znění návrh novely obsahuje i zdanění tzv. korunových dluhopisů, a to formou přechodného ustanovení k § 36 odst. 3 zákona o daních z příjmů, které ovšem není novelou nijak dotčeno. Ve zdaňovacích obdobích po novele by se tak již úrokový příjem z dluhopisů s nízkou nominální hodnotou vydaných před rokem 2013 nezaokrouhloval na úrovni jednoho cenného papíru, což fakticky vedlo k nezdanění těchto příjmů. Nově by aktuální způsob zaokrouhlování, kdy se základ daně (tj. úrokový příjem) nezaokrouhluje a zaokrouhluje se až výsledná daň za jednoho poplatníka, platil pro všechny dluhopisy bez ohledu na datum emise.

Po připomínkovém řízení doznal změn i návrh novely zákona o rezervách. Stále platí, že daňově relevantní by byly pouze technické rezervy podle evropské směrnice Solvency II s určitými úpravami, nikoli podle účetních předpisů. Ministerstvo reaguje na připomínky odborné veřejnosti a částky daňově uznatelných rezerv navrhuje snižovat o částky vymahatelné ze zajišťovacích smluv a naopak zvyšovat o zůstatek odložených pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy.

Oproti původnímu návrhu, kdy se uvažovalo o jednorázovém zdanění rozdílu mezi technickými rezervami dle účetních předpisů a upravenými technickými rezervami dle Solvency II, počítá vládní návrh s rozložením dopadu této změny do dvou zdaňovacích období po nabytí účinnosti novely. K dodanění by tak došlo v letech 2020 a 2021. Ministerstvo financí ČR v důvodové zprávě dále aktualizovalo své odhady jednorázového zvýšení příjmů veřejných rozpočtů z původních 3,8 miliard korun na 10,5 miliardy korun.

Součástí vládního návrhu zákona je nově i omezené osvobození výher z hazardních her pouze na částky nepřevyšující 100 tisíc korun. Výhry nad tuto částku by měly nově podléhat srážkové dani ve výši 15 %. Sazbový balíček čeká na projednání Parlamentem České republiky.

Zdroj: Ministerstvo financí ČR, KPMG. Ilustrační foto Pixabay.

Go to TOP