FLASH NEWS z jednání představenstva ČAK – květen 2024

Flash news

 Na začátku tohoto týdne, ve dnech 20. a 21. května 2024, se sešlo představenstvo České advokátní komory na svém pravidelném, v tomto volebním období již 29. zasedání. Kromě tradičních bodů, mezi než patří například pozastavení výkonu advokacie dle § 9 odst. 2 písm. a) zákona o advokacii v neveřejné části schůze, vedení Komory projednalo úpravu problematiky advokátních úschov v novele zákona o advokacii, návrh novely advokátního tarifu nebo aktualizaci pravidel určování zástupce/nástupce advokátů. Stručnou informaci o těchto i některých dalších z projednávaných bodů Vám jako obvykle nabízíme v pravidelných Flash News, podrobnosti z jednání budou následně k dispozici v zápisu ze schůze představenstva na webu ČAK. K zásadním tématům se bude Advokátní deník postupně vracet v článcích, stanoviscích nebo rozhovorech.

 

 

Advokátní úschovy – informace o přípravě úpravy v novele zákona o advokacii

Předseda ČAK Robert Němec společně s tajemníkem Komory Petrem Čápem informovali o stavu jednání o právní úpravě provádění advokátních úschov, jež by měla být předložena jako pozměňovací návrh do projednávané novely zákona o advokacii, která je aktuálně před druhým čtením v Poslanecké sněmovně. K aktuální verzi této úpravy se mají zúčastněné strany vyjádřit Ministerstvu spravedlnosti do 27. května.

Mezi subjekty, které se jednání o obsahu pozměňovacího návrhu účastní, panuje shoda na prolomení bankovního tajemství pro účely kontroly ze strany ČAK tak, aby banky byly povinny poskytnout Kontrolní radě ČAK na její žádost informace o stavu a pohybech na účtu advokátní úschovy.

Dalším zvažovaným návrhem na zvýšení bezpečnosti advokátní úschovy je omezení dispozičního oprávnění advokáta k účtu advokátní úschovy. V tomto případě jsou naopak odlišné názory  na to, zda by mělo být ponecháno na vůli klienta, jestli bude tuto úpravu požadovat, a zda by se měla vztahovat na všechny typy advokátních úschov. Senátorka Kordová Marvanová navrhuje omezení dispozičního oprávnění advokáta s penězi na úschovním účtu bez výjimky. To však v praxi není použitelné pro řadu případů, kdy není předem znám příjemce finančních prostředků nebo přesná částka k výplatě. V současné době žádná z bank takový produkt nenabízí. Pokud by se tato situace nezměnila nebo jen minimálně, znamenalo by to faktické znemožnění provádění úschov advokáty. Též na základě připomínek Komory předložilo Ministerstvo spravedlnosti více variant řešení. Nejen z výše uvedených důvodů Komora navrhuje úpravu advokátních úschov respektující přání a pokyn klienta v jeho soukromoprávním vztahu s advokátem a v tomto smyslu zašle k předloženému návrhu své stanovisko.

 

Návrh novely advokátního tarifu

Předseda ČAK sdělil, že probíhají intenzivní jednání o vypořádání množství připomínek, které Ministerstvo spravedlnosti obdrželo v rámci meziresortního připomínkového řízení. Podle sdělení ministra spravedlnosti Pavla Blažka by též z těchto důvodů měla novela tarifu nabýt účinnosti 1. ledna 2025. Tajemník ČAK pak informoval, že novela advokátního tarifu byla též významným tématem na setkání předsedy vlády a příslušných ministrů se zástupci samosprávných profesních komor, které proběhlo na Úřadu vlády 16. května 2024.

 

Poslanecký návrh k projednávané novele AML zákona

V současné době je v Poslanecké sněmovně projednávána novela AML zákona. Skupina koaličních poslanců v čele s předsedou sněmovní Komise pro kontrolu činnosti FAÚ Michalem Zunou předložila v rámci jejího projednávání pozměňovací návrh, jímž by se  touto novelou zaváděné pokuty profesním komorám měly v některých případech ještě zvýšit z 1 milionu na 2,5 milionu korun.

Předseda Komory Robert Němec připomněl, že ČAK není právnickou osobou komerčního charakteru, je samosprávnou stavovskou organizací, která nepodniká a nehospodaří s prostředky státního rozpočtu, ale pouze s příspěvky advokátů na činnost Komory. Pokuty již v původně navržené výši by mohly mít pro Komoru zcela zásadní negativní dopad. Jedná se přitom ve většině případů o povinnosti buď formálního charakteru, nebo na ně stanoví zákon lhůty v řádu dnů. Proto představenstvo ČAK uložilo Odboru vnější a vnitřní legislativy zpracovat stanovisko k uvedenému poslaneckému návrhu, který nebyl Komoře v rozporu s dobrou legislativní praxí předložen k připomínkám, ačkoliv se jedná o právní úpravu bezprostředně se týkající činnosti ČAK.

 

Aktualizace pravidel určování zástupce/nástupce advokáta

Člen představenstva ČAK Lukáš Trojan informoval o předběžné revizi pravidel určování zástupce/nástupce advokáta ve smyslu § 27 zákona o advokacii, z níž vyplývají možná potenciální úskalí stávajícího systému. Považuje za vhodné, aby pravidla určování byla upravena ve smyslu větší transparentnosti při zohledňování specifik konkrétního případu advokáta, za něhož je třeba určit zástupce či nástupce. Představenstvo pověřilo Lukáše Trojana, aby ve spolupráci s Odborem matriky a Odborem vnější a vnitřní legislativy ČAK připravil návrh aktualizace těchto pravidel.

 

Doplnění členů smírčí komise

Ve Smírčí komisi ČAK jsou nyní v souladu se smírčím řádem jmenováni za představenstvo ČAK Robert Němec a Lukáš Trojan. Vzhledem k tomu, že dochází k nárůstu počtu smírčích řízení, začíná být limitující překážkou rychlého a operativního řešení smíru, že v komisi zasedají právě jen dva členové z řad představenstva. Personální složení Smírčí komise proto představenstvo posílilo a jmenovalo do ní ještě další své členy – Michalu Plachkou, Michala Žižlavského a Radima Miketu, a dále tajemníka ČAK Petra Čápa.

 

Compliance program ČAK a Etická pravidla chování zaměstnanců ČAK i pro členy orgánů ČAK

Představenstvo ČAK vzalo na vědomí návrhy, na jejichž základě by Compliance program ČAK a Etická pravidla chování zaměstnanců ČAK byly do budoucna závazné nejen pro zaměstnance Komory, ale též pro členy všech orgánů uvedených v § 41 odst. 1 zákona o advokacii.

Představenstvo návrhy obou předpisů postoupí orgánům ČAK k projednání a vyjádření. Poté představenstvo návrhy opět projedná a v případě jejich schválení je znovu předloží ostatním orgánům Komory k rozhodnutí o závaznosti těchto předpisů pro jejich členy.

 

Elektronická evidence prohlášení advokáta o pravosti podpisu

Představenstvo ČAK vzalo na vědomí informaci o elektronické evidenci prohlášení o pravosti podpisů. Podle stávající úpravy vedou advokáti evidenci ve formě listinné Knihy o prohlášeních o pravosti podpisu, kterou vydává Komora. Vzhledem k postupujícím možnostem elektronizace přichází v úvahu zřízení elektronické evidence prohlášení o pravosti podpisu, přičemž lze uvažovat o dvou variantách. První z nich  (offline) by fungovala obdobně jako stávající Elektronická kniha úschov, tedy s povinností nahlásit prohlášení po jeho provedení do elektronické evidence. Druhá varianta (online) by znamenala zřízení zcela nové elektronické evidence prohlášení, která by advokátovi ještě před provedením prohlášení přidělila identifikátor, jenž by pak už byl součástí prohlášení.

Představenstvo ČAK uložilo Odboru vnější a vnitřní legislativy ve spolupráci s Odborem hospodářským a organizačním připravit návrh legislativního řešení, a to včetně předpokládaných nákladů na implementaci pro obě nastíněné varianty, přičemž v tuto chvíli není vyloučena ani možnost postupné implementace, tj. nejprve zavedení offline varianty při využití funkcionality EKÚ a až následně implementace varianty online ve zcela novém elektronickém systému.

 

Nový poradní orgán pro advokátní koncipienty

Představenstvo souhlasilo, aby byla jako nový poradní orgán ČAK zřízena Sekce pro advokátní koncipienty, v níž by advokátní koncipientky a koncipienti projednávali nejen aktuální problémy, se kterými se ve své praxi setkávají, ale též podněty a návrhy pro zlepšení koncipientské praxe do budoucna.

Odbor vnějších vztahů ČAK zveřejní v advokátních médiích a na sociálních sítích výzvu pro zájemce z řad advokátních koncipientek a koncipientů k zapojení do činnosti nové sekce.

 

Podrobné informace o celém jednání představenstva budou jako obvykle obsaženy v zápisu z jednání představenstva na webu ČAK.

 

Iva Chaloupková, vedoucí Odboru vnějších vztahů ČAK
Foto: archiv ČAK

 

 

 

 

Go to TOP