Právní věty občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu

Právní věty rozhodnutí, schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 10. dubna 2024:

 

Poctivá držba (o. z.) [Držba (o. z.)], § 995, § 997, 1001 o. z.

Je-li vyhověno žalobě podané proti do té doby poctivému držiteli, ve které se žalobce domáhá proti držiteli určení svého vlastnického práva, považuje se poctivý držitel za nepoctivého nejpozději od okamžiku, kdy mu byla doručena žaloba, a to i v případě, že žaloba byla nejprve pravomocně zamítnuta a vyhověno jí bylo až po zrušení zamítavého rozsudku v dovolacím řízení.

Byla-li vlastníkova žaloba napadající držbu nebo její poctivost úspěšná, má poctivý držitel právo na náhradu nákladů podle § 997 o. z. jen za dobu do doručení žaloby; poté je pokládán již za držitele nepoctivého (§ 995 o. z.) a náleží mu náhrada vynaložených nákladů jen podle ust. § 1001 o. z.

Poctivý držitel má při vydání věci vlastníkovi právo na náhradu nutných nákladů, jichž bylo pro trvající zachování podstaty potřeba, jakož i nákladů vynaložených účelně a zvyšujících užitečnost věci nebo její hodnotu, a to v té výši, v jaké je v době poctivé držby vynaložil, nejvýše však v rozsahu odpovídajícím zhodnocení věci ke dni jejího vrácení vlastníkovi (tedy do výše „přítomné hodnoty“).

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 7. 2023, sp. zn. 22 Cdo 3718/2022)

 

Rozhodčí řízení, Podjatost, § 8 předpisu č. 216/1994 Sb., § 11 předpisu č. 216/1994 Sb., § 12 předpisu č. 216/1994 Sb., § 33 předpisu č. 216/1994 Sb.

Důvod zamítnout návrh na zrušení rozhodčího nálezu podle § 33 zákona o rozhodčím řízení pro včasné neuplatnění není dán, jestliže straně, která se domáhá zrušení rozhodčího nálezu, nebylo zprostředkováno oznámení rozhodce rozhodčímu soudu o okolnostech, které by mohly vzbudit oprávněné pochybnosti o jeho nepodjatosti.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2023, sp. zn. 23 Cdo 2193/2022)

 

Omyl, Narovnání, § 583 o. z., § 584 o. z., § 1903 odst. 1 o. z., § 1904 o. z.

Omylu o okolnostech, jež mezi stranami dohody o narovnání nebyly sporné ani pochybné, se může dotčená strana dovolat na základě obecných pravidel podle § 583 a násl. o. z.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2023, sp. zn. 23 Cdo 3729/2022)

 

Uznání dluhu, Promlčení, Započtení, Spotřebitel, § 639 o. z., § 2053 o. z., § 2054 odst. 2 o. z., § 1982 o. z., § 1989 odst. 1 o. z., § 87 předpisu č. 257/2016 Sb.

Plnění dlužníka v postavení spotřebitele na poskytnutou jistinu v době přiměřené jeho možnostem dle zvláštní úpravy § 87 zákona o spotřebitelském úvěru nenaplňuje důvody uznání dluhu, se kterými § 639 o. z. spojuje přerušení a běh nové desetileté promlčecí lhůty.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2023, sp. zn. 23 Cdo 101/2023)

 

Rozhodčí řízení, Rozhodčí doložka, § 2 odst. 1,2 předpisu č. 216/1994 Sb.

Rozhodčí smlouvu lze platně uzavřít i o sporech z nekalé soutěže.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 7. 2023, sp. zn. 23 Cdo 476/2023)

 

Insolvence, Zpeněžování, Byty družstevní, Oddlužení, § 398 odst. 3 insol. zák., § 398 odst. 6 insol. zák., § 406 insol. zák., předpisu č. 189/2019 Sb.

Hodnota obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení podle § 398 odst. 6 insolvenčního zákona, musí být určena nejpozději v okamžiku, kdy insolvenční soud schvaluje oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty a ukládá dlužníku povinnost vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení majetek náležející do majetkové podstaty (§ 406 odst. 1 a odst. 3 písm. e/ insolvenčního zákona). Do té doby insolvenčnímu soudu nic nebrání v tom, aby zohlednil případné změny týkající se skutečností rozhodných pro stanovení hodnoty tzv. chráněného obydlí podle prováděcího právního předpisu.

Jsou-li splněny podmínky pro vydání obydlí insolvenčnímu správci ke zpeněžení, nemůže insolvenční soud místo toho dlužníku uložit doplatit jen rozdíl mezi hodnotou obydlí a jeho hodnotou určenou podle prováděcího právního předpisu (hodnotou tzv. chráněného obydlí).

Ve smyslu ustanovení § 398 odst. 6 insolvenčního zákona lze považovat za obydlí, které (případně) dlužník nemusí být povinen vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení, rovněž družstevní byt, respektive družstevní podíl (v bytovém družstvu). To však platí za předpokladu, že s družstevním podílem je spojeno právo nájmu družstevního bytu, který je dlužníkovým obydlím.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 2023, sen. zn. 29 NSČR 44/2021)

 

Incidenční spory, Popření pohledávky, Jistota, Insolvenční správce, Věřitel, § 200 odst. 1, 2, 3, 5 insol. zák., § 201 odst. 1 písm. a) insol. zák., § 202 odst. 3 až 6 insol. zák.

Přihlášený věřitel, který popřel pohledávku jiného přihlášeného věřitele, je povinen složit jistotu na náklady řízení incidenčního sporu ve lhůtě určené v § 202 odst. 3 insolvenčního zákona, byť totožnou pohledávku popřel insolvenční správce.

Výjimka z povinnosti popírajícího věřitele složit jistotu obsažená v ustanovení § 202 odst. 6 věty druhé insolvenčního zákona dopadá (pouze) na situaci vymezenou v ustanovení § 336 odst. 4 insolvenčního zákona.

Popěrný úkon přihlášeného věřitele má při řešení úpadku dlužníka konkursem nebo oddlužením vliv na zjištění popřené pohledávky i tehdy, jestliže pohledávku ve stejném rozsahu současně nebo i dříve popřela jiná osoba nadaná popěrným právem (jiný přihlášený věřitel nebo insolvenční správce při řešení úpadku dlužníka konkursem anebo jiný přihlášený věřitel, insolvenční správce nebo dlužník při řešení úpadku dlužníka oddlužením).

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 2023, sen. zn. 29 ICdo 94/2021)

 

Smlouva o obchodním zastoupení, § 669 odst. 1 obch. zák., čl. 17 odst. 2 směrnice 86/653/EHS, čl. 10 směrnice 86/653/EHS, čl. 7 odst. 1 směrnice 86/653/EHS, čl. 8 směrnice 86/653/EHS, § 659a odst. 1 obch. zák., § 659b obch. zák., § 660 odst. 1 obch. zák.

Provizemi, které obchodní zástupce ztrácí ve smyslu § 669 odst. 1 písm. b) obch. zák., nejsou provize z již uskutečněných obchodů, na něž má obchodní zástupce právo ze smlouvy o obchodním zastoupení, nýbrž provize, které by obdržel v případě hypotetického trvání smlouvy za obchody uskutečněné po ukončení smlouvy se zákazníky, které pro zastoupeného získal, jakož i s dosavadními zákazníky, s nimiž rozvinul významně obchod.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 9. 2023, sp. zn. 31 Cdo 1774/2023)

 

Insolvenční správce, Odměna, § 38 insol. zák., § 2a předpisu č. 313/2007 Sb.

Odměna insolvenčního správce se ve smyslu ustanovení § 2a vyhlášky č. 313/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 38 odst. 1 insolvenčního zákona určuje z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek i tehdy, jde-li o více přihlášek téhož věřitele. Právo insolvenčního soudu postupovat u takto určené odměny podle § 38 odst. 3 věty druhé insolvenčního zákona tím není dotčeno.

(Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 8. 2022, sp. zn. 3 VSPH 706/2022)

 

Odpovědnost státu za nemajetkovou újmu [Odpovědnost státu za újmu], Zadostiučinění (satisfakce), Kompenzační řízení, Dědění, § 12 o. z., § 1475 odst. 2 o. z., § 2009 odst. 2 o. z., § 6 předpisu č. 82/1998 Sb., § 14 předpisu č. 82/1998 Sb., § 15 předpisu č. 82/1998 Sb.

Uplatnění nároku na zadostiučinění za nemajetkovou újmu zůstavitelem u úřadu uvedeného v § 6 zákona č. 82/1998 Sb. postupem podle § 14 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb. není uplatněním práva u orgánu veřejné moci ve smyslu § 1475 odst. 2 o. z.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 11. 2022, sp. zn. 30 Cdo 107/2021)

 

Zdroj: Nejvyšší soud
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP