Práva vyplývající advokátům z judikatury ESLP nově v češtině

Víte, jaká práva vyplývají advokátům z judikatury Evropského soudu pro lidská práva? Pokud náhodou ne, tak vězte, že nově se s nimi můžete seznámit i v češtině.

 

Jak informovala Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP, zajistila přeložení Tematické příručky zahrnující články 8 a 10 Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod a článek 1 Protokolu č. 1 k Úmluvě, jejímž prostřednictvím se můžete seznámit s právy advokátů v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva.

V úvodu dokumentu autoři přibližují použitou terminologii, ale i podstatu výše uvedených článků Úmluvy, podle nichž mají advokáti zvláštní postavení, které jim při výkonu spravedlnosti propůjčuje ústřední postavení a jež zahrnuje zvýšenou ochranu důvěrné povahy komunikace mezi advokátem a klientem (článek 8), určitou volnost, pokud jde o argumenty používané u soudu (článek 10), a ochranu majetku advokátů (článek 1 protokolu č. 1).

Zmíněné články pak jsou v dokumentu zařazeny do „odstavců“, v úvodním z nich naleznete Zásady vyplývající ze současné judikatury k článku 8, konkrétně respektování mlčenlivosti (kontroly/zajištění/prohlídky) a vyloučení z advokátní komory či jiná opatření s dopadem na „soukromý život“, a to včetně významných příkladů.

Povahu a rozsah svobody projevu advokátů a také posouzení přiměřenosti zásahu ESLP, opět s významnými příklady, jsou uvedeny v odstavci Zásady vyplývající ze současné judikatury k článku 10.

Právo na ochranu majetku, který tvoří pracovní zařízení, a právo na odměnu jsou obsahem posledního bloku Zásady vyplývající ze současné judikatury k článku 1 Protokolu č. 1 k Úmluvě. Ani zde nechybějí významné příklady.

Závěr dokumentu je vyhrazen důležitým odkazům.

Se souhlasem Ministerstva spravedlnosti Vám nabízíme Tematickou příručku v plném znění ZDE.

 

Desítky dalších dokumentů pak již brzy najdete na www.mezisoudy.cz.

Nový portál Ministerstva spravedlnosti Mezi soudy nabídne zájemcům pravděpodobně již od května letošního roku v češtině databáze judikatury Evropského soudu pro lidská práva, Evropského výboru pro lidská práva, výborů OSN a také judikatura Ústavního soudu. Bude zde také praktický průvodce pro legislativce, sloužící k ověření slučitelnosti právního předpisu s judikaturou ESLP, tematické příručky judikatury ESLP a české překlady lidskoprávních dokumentů.

 

Redakce AD
Ilustrační foto: canva.com     

Go to TOP