Správní právo – dvě zajímavé otázky z oblasti obecního řízení

V následujícím textu se zaměříme na dvě aktuální otázky z oblasti územní samosprávy. Ta první se týká krácení odměny uvolněnému místo/starostovi, jenž si neplní řádně své úkoly, druhá možnosti mít v obci uvolněného místostarostu a současně i neuvolněného starostu.

 

První řešená otázka

V jaké maximální výši může být krácena odměna uvolněnému starostovi či místostarostovi obce pokud řádně neplní své úkoly? A kdo o snížení rozhoduje, rada nebo zastupitelstvo obce?

In medias res – zde přísné kritiky práce starostů a dalších uvolněných zastupitelů patrně zklameme – z právního hlediska je vyloučena možnost krátit měsíční odměnu např. za „nedostatečné“ plnění svěřených úkolů nebo třeba nemístné chování na zasedání rady nebo zastupitelstva. Platí to jak pro uvolněného starostu, tak samozřejmě i uvolněného místostarostu.

Pro informační komplexnost dodejme, že odměna uvolněnému členu zastupitelstva nenáleží (resp. může být poskytována ve snížené finanční výši) pouze v legálních případech – těmi jsou především osobní překážky ve výkonu práce, dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa.

U starostek (či jiných uvolněných členek zastupitelstva) to může být i těhotenství a mateřství. Dalšími zákonnými důvody jsou péče o dítě do 4 let věku anebo ošetřování jiné fyzické osoby, nebo péče o dítě mladší 10 let dle platného a účinného zákona o nemocenském pojištění.

Doplňme, že všichni čeští a moravští uvolnění členové zastupitelstva jsou z titulu své funkce tzv. nemocensky pojištěni, tedy se všemi relevantními právními důsledky z toho plynoucími. Uvolněnému členovi zastupitelstva obce za každý kalendářní den od prvního do čtrnáctého kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náleží odměna ve výši 60 % jedné třicetiny odměny. Pro účely stanovení výše odměny ve snížené výši se jedna třicetina odměny upraví obdobným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro stanovení nemocenského z nemocenského pojištění.

Odměna se snižuje o padesát procent, pokud se nemocenské podle právních předpisů o nemocenském pojištění snižuje na polovinu.

Takto snížená odměna se za jednotlivý kalendářní den zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Nicméně na závěr stručně připomeňme to hlavní – za nekvalitní práci není možné uvolněnému zastupiteli (včetně starosty nebo místostarosty) snižovat zákonem stanovenou měsíční odměnu. Jedinou možností potrestání je tu odvolání z funkce. K tomu je oprávněno výlučně zastupitelstvo obce. A pak samozřejmě vstupuje do hry možnost, přirozeně až po skončení volebního období, že lajdáckou práci špatně pracujícímu starostovi či místostarostovi spočítají voliči a voličky v komunálních volbách.

 

Druhá řešená otázka

V praxi jsem se setkal se zajímavým dotazem, zda může mít obec uvolněného / uvolněnou místostarostu / tku a současně i neuvolněného / neuvolněnou starostu / tku?

I když to na první pohled může znít do jisté míry kuriózně, tak z právního hlediska taková možnost uspořádání komunálních funkcí opravdu možná je.

A je opravdu známo z každodenní praxe, že existuje několik moravských a českých obcí, které to tak mají zařízeno. Důvodem jsou zpravidla místní komunálně-politické a provozní (či osobní) důvody zainteresovaných osob.

Samozřejmě je také možné, aby tento specifický (avšak ne protiprávní) stav trval jen část (nikoliv celé) volebního období.

Připomeňme, že o tom, kdo bude či nebude uvolněným nebo neuvolněným starostou (resp.  místostarostou) obce rozhoduje výhradně zastupitelstvo obce.

 

JUDr. Petr Kolman, Ph.D., právní pedagog
Foto: canva.com

Go to TOP