FLASH NEWS z jednání představenstva ČAK – únor 2024

Flash news

 Odměny advokátů, advokátní úschovy, ale třeba i další fáze rekonstrukce paláce Dunaj byly tématy únorového zasedání představenstva České advokátní komory, které se konalo ve dnech 5. a 6. února 2024. Stručnou informaci o některých z projednávaných bodů Vám jako obvykle nabízíme v tradičních Flash News, podrobnosti ze zasedání budou jako vždy následně k dispozici v zápisu ze schůze představenstva na webu ČAK. K zásadním tématům se bude Advokátní deník postupně vracet v článcích, stanoviscích nebo rozhovorech.

 

O čem tedy (krom dalšího) jednalo představenstvo ČAK 5. a 6. února 2024 na své 25. schůzi tohoto volebního období?

 

Krácení odměn advokátů ustanovených soudy a stav projednávání advokátního tarifu

Představenstvo ČAK opakovaně věnuje pozornost problematice krácení odměn advokátů ustanovených soudy k poskytnutí právní pomoci; naléhavě zvlášť od té doby, co si advokátky a advokáti začali stěžovat – ať na sociálních sítích, či přímo v reakcích zasílaných Komoře. Už před časem Komora kolegy vyzvala, aby s ní sdíleli své negativní zkušenosti s cílem získat relevantní podklady k jednáním s Ministerstvem spravedlnosti. (Advokátní deník informoval ZDE).

Souvisejícími právními otázkami se již korespondenčně zabýval Výbor pro advokátní etiku ČAK s tím, že věc bude na pořadu jednání jeho nejbližší schůze. Obdobně tomu bude v Sekci pro advokátní tarif.

Už nyní se ale na základě předběžné analýzy jeví, že přes ujištění Ministerstva spravedlnosti (naposledy ústy náměstka Karla Dvořáka v Bruselu při jednání s předsedou Robertem Němcem a místopředsedkyní ČAK Michalou Plachkou), že ke krácení advokátních odměn nedochází z důvodů na straně ministerstva nebo z důvodů rozpočtové nedostatečnosti, v praxi se rozhodně nejedná o ojedinělý problém, ale zřejmě o systémovou záležitost. Patrně souvisí s tím, že prostředky určené na hrazení odměn ustanovených advokátů mají soudy ve stejné rozpočtové kapitole jako ostatní věcné výdaje, takže při hledání provozních úspor šetří též na odměnách advokátů.

Představenstvo ČAK proto pověřilo předsedu Roberta Němce, aby v této věci nejen dále jednal s Ministerstvem spravedlnosti a předložil podněty advokátů dokládající, že skutečně nejde o ojedinělou záležitost, ale aby také inicioval uspořádání kulatého stolu v Justiční akademii za účasti zástupců soudů.

K vlastní připravované novelizaci advokátního tarifu byl předseda ČAK pověřen, aby se obrátil na ministra spravedlnosti Pavla Blažka s naléhavou žádostí o vydání této vyhlášky, neboť již před časem byly vypořádány všechny připomínky soudů a dle dosavadních informací by novela advokátního tarifu měla nabýt účinnosti 1. července 2024.

 

 

Větší pravomoc pro kontroly advokátních úschov do novely zákona o advokacii

Novelu zákona o advokacii právě dnes, tedy 7. 2. 2024, projednalo v prvním čtení plénum Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a byla přikázána k projednání v garančním Ústavně-právním výboru sněmovny.

V souvislosti s nedávnou kauzou zpronevěry advokátní úschovy bývalou advokátkou Hanou Sukovou se představenstvo ČAK zabývá dalšími možnými opatřeními, jak provádění úschov učinit transparentnějším a jak poskytnout advokátním úschovám větší systémovou ochranu.

Komora bude iniciovat pozměňovací návrh k novele zákona o advokacii (sněmovní tisk č. 623), jenž by umožnil Kontrolní radě ČAK vyžádat si v souvislosti s kontrolou úschov od bank, spořitelních a úvěrových družstev informace o pohybech a zůstatku finančních prostředků na úschovním účtu advokáta.

Představenstvo ČAK vzalo rovněž na vědomí vstupní návrh osvětové kampaně k advokátním úschovám a uložilo Odboru vnějších vztahů ČAK ve spolupráci s mediální agenturou ho dále rozpracovat.

 

Rekonstrukce paláce Dunaj

Rekonstrukce paláce Dunaj vstupuje do konečné fáze a představenstvo ČAK vyslovilo souhlas s úpravami, jejichž cílem je efektivnější vnitřní uspořádání prostor.

 

Prohlídky advokátních koncipientů u vstupů do soudních budov

Již před časem advokátní koncipientky a koncipienti avizovali na sociálních sítích, že pokud přicházejí v substituci za advokáty do soudních budov, jsou nuceni podrobit se na rozdíl od advokátů osobním prohlídkám a vstupům přes bezpečnostní rámy. Předseda ČAK Robert Němec se proto dopisem obrátil na všechny soudy a Ministerstvo spravedlnosti se žádostí o analogickou aplikaci § 7 odst. 2 zákona o soudech a soudcích i v případě advokátních koncipientů a koncipientek.

Jak se ukazuje ze zatím došlých odpovědí soudů, není jejich praxe jednotná, přičemž na řadě soudů koncipienti procházejí „v režimu advokátů“, aniž by to působilo bezpečnostní problémy. S odkazem na některá doporučení ze strany soudů se představenstvo ČAK v této záležitosti rozhodlo usilovat o změnu zákona o soudech a soudcích (sněmovní tisk č. 598) tak, aby se advokátní koncipienti, stejně jako advokáti, nemuseli podrobovat prohlídkám. Pro identifikaci advokátních koncipientů a koncipientek, resp. ověření platnosti jejich koncipientských průkazů, lze, stejně jako v případě advokátů, využít k tomu účelu vytvořené webové rozhraní, k němuž mají soudy i justiční stráž od Komory přístup.

 

Úniky z trestních spisů

Úniky z trestních spisů především do médií jsou dlouhodobým problémem, přičemž orgány činné v trestním řízení za jejich strůjce často označují advokáty, a to i tehdy, když je zřejmé, že zveřejněním informací ze spisu by svému klientovi jen uškodili.

Podle člena představenstva Tomáše Sokola, prezidenta Unie obhájců, nyní došlo k dalšímu úniku z trestního spisu „kauzy Dozimetr“. Novináři v uveřejňovaných článcích čerpají informace z „návrhu na podání obžaloby“, což je dokument, který obvykle nemá obhajoba k dispozici, a pokud by jej přesto chtěla získat, bude z trestního spisu jednoznačně seznatelné, který advokát si ho opatřil. Zdrojem úniku tedy nemůže být advokát anebo po něm musela zůstat stopa. Proto je téměř jisté, že nynější únik informací v kauze Dozimetr způsobil někdo jiný než advokát.

Představenstvo ČAK pověřilo předsedu ČAK Roberta Němce, aby s uvedenou skutečností seznámil ředitele NCOZ Jiřího Mazánka a vrchní státní zástupkyni Vrchního státního zastupitelství v Praze Lenku Bradáčovou a požádal je o vyjasnění původu úniku.

 

Evropská legislativa – AI Act a AML balíček

Členové představenstva ČAK v rámci bodu Evropská legislativa diskutovali o aktuálně projednávaném návrhu nařízení o umělé inteligenci (AI Act). Tento dokument se rozhodli předat Sekci ČAK pro trestní právo, a to zejména za účelem posouzení, zda specifikace účasti na organizované zločinecké skupině reflektuje již dříve vznášené obavy ČAK z neomezeného rozšíření kategorie závažných trestných činů na organizovanou skupinu a zda jsou ústavně konformní výjimky pro použití biometrické identifikace v reálném čase oproti jejímu následnému použití. Připomínky sekce zpracované ve spolupráci se stálou zástupkyní ČAK v Bruselu budou oficiálně předány unijním institucím.

V případě tzv. evropského AML balíčku si představenstvo ČAK vyžádalo stanovisko odborné Sekce ČAK pro AML, zejména pokud jde o dopad článku 38 navrhované AML směrnice na advokátní samosprávu.

 

Podrobné informace o celém jednání představenstva budou jako obvykle obsaženy v zápisu z jednání představenstva na webu ČAK.

 

PhDr. Iva Chaloupková, vedoucí Odboru vnějších vztahů ČAK
Ilustrační foto: ČAK

 

 

 

Go to TOP