Ohlédnutí za prvním interpelačním dnem v Pardubicích

Pro členy představenstva České advokátní komory je velmi důležité vést Komoru tak, aby plnila všechny úkoly, které od ní advokáti očekávají. To není možné bez zpětné vazby, a proto představenstvo ČAK před časem zavedlo interpelační dny v regionech. Advokáti a advokátky z regionů na nich jednak mají možnost projevit svůj názor a zeptat se na vše, co je zajímá, a dále mohou navrhnout, kterým oblastem či problémům by se Komora měla věnovat i jak je řešit. Letošní první interpelační den proběhl 18. ledna v Pardubicích a já jsem moc ráda, že jsem se ho mohla zúčastnit a popovídat si s advokátkami a advokáty, koncipientkami a koncipienty z východních Čech.

 

V úvodu setkání jsme seznámili kolegyně a kolegy s aktuálním stavem legislativních prací na novele zákona o advokacii i advokátním tarifu. Všichni přítomní ocenili posílení důvěrnosti vztahu advokáta a klienta, především proto, že tato důvěrnost dosud není nijak chráněna s výjimkou zákazu odposlechů mezi obhájcem a obviněným. Vyjádřili podporu i ostatním novelizacím, ať jde o zkrácené úvazky koncipientů, nebo o možnost hybridního jednání sněmu. Vysvětlili jsme jim i faktickou přípravu na příští sněm, právě s ohledem na to, že by na něm již mělo být umožněno hlasování o usneseních sněmu i o volbě do orgánů Komory online. To s sebou nese nejen nutnou legislativní úpravu, ale i výběr dodavatele IT řešení, které takové hlasování umožní, a to při zachování přímého a tajného hlasování tam, kde to zákon vyžaduje.

 

 

Advokátky a advokáty z Pardubicka velmi zajímal stav přípravy novelizace advokátního tarifu, neboť v souvislosti s rostoucí inflací jim výrazně rostou náklady a stávající advokátní tarif přestává plnit svou funkci spravedlivého stanovení odměny za právní služby, a to ať jde o odměny za zastoupení ex offo, nebo o náklady řízení přiznávané procesně úspěšným účastníkům či obecně o odměnu, kterou by měli za své právní služby účtovat klientům.

V rámci diskuse jsme probírali i oblast advokátních úschov. Kolegyně a kolegové potvrdili, že na straně klientů je zájem o nastavení notifikací o pohybech na úschovních účtech, i to, že v tomto směru je dobrá spolupráce s bankami, u kterých mají vedeny úschovní účty.

Důležitým bodem další diskuse byla otázka výchovy a vzdělávání advokátních koncipientů. Přítomní se celkem jednoznačně vyslovili pro organizaci vstupního prezenčního vícedenního semináře koncipientů. Vysvětlili nám, že půldenní seminář pro ně neznamená žádný přínos, neboť s připočtením cesty do Prahy a zpět je pro koncipienta standardně celodenní. Předem naplánovaný vícedenní seminář by školitelé zohlednili v plánování své činnosti. Koncipienti by pak uvítali i společenský přínos takového semináře. Mezi advokáty i koncipienty by byl také zájem o semináře k neprávním tématům, např. k možnostem využití umělé inteligence.

Právě umělá inteligence a její využití v advokátní praxi se stala dalším diskutovaným tématem. Přítomní účastníci si vyměnili své počáteční zkušenosti s jejím využitím.  Vcelku očekávají, že do budoucna bude možné využívat AI zejména pro rešerše judikatury i odborné literatury, ale i pro standardizovaná formulářová podání. Na druhé straně se nikdo z přítomných neobává, že by AI mohla nahradit advokáty, spíše předpokládají, že by jim mohla výrazně ulehčit některé činnosti v jejich advokátní praxi.

V souvislosti s tímto tématem jsme projednali i otázku elektronických soudních spisů a možnosti dálkového přístupu do těchto spisů. Všichni účastníci takovou možnost jednoznačně podpořili, neboť stávající systém nahlížení do spisů, zejména u vzdálenějších soudů, je časově náročný.

Digitalizace se dotýká i dalších oblastí advokátní činnosti. Představili jsme kolegyním a kolegům plán na digitalizaci advokátních a koncipientských průkazů.

Tématem byly i vstupní prohlídky advokátních koncipientek a koncipientů při vstupu do soudních budov. Praxe je v této souvislosti nejednotná, proto představenstvo hodlá v této souvislosti navrhnout jednoznačnou legislativní úpravu.

Pardubický interpelační den byl velmi příjemným i přínosným setkáním s kolegyněmi a kolegy z regionu. Těším se, že i další interpelační dny, které se letos uskuteční, budou stejně přínosné.

 

JUDr. Monika Novotná, advokátka, místopředsedkyně představenstva ČAK
Foto: ČAK

Go to TOP