Skype obhajoby jsou využívány i v době postcovidové, počet videohovorů roste

V lednu 2020 byl ve vazebních věznicích Liberec a Brno zahájen pilotní provoz projektu Skype obhajoby – tedy možnost vzdálené, online, komunikace advokátů/advokátek a jejich vězněných klientů/klientek. Pandemie onemocnění covid–19 a restrikce s ní spojené rozjezd projektu urychlila. Jak je to s videohovory vězněných osob s jejich obhájci nyní? Je o ně stále zájem? Na to se Advokátní deník zeptal zástupců obou partnerů projektu – Vězeňské služby ČR a České advokátní komory.

 

Když byl před čtyřmi roky zahájen pilotní provoz projektu České advokátní komory a Vězeňské služby ČR s názvem Skype obhajoby, který umožnil všem advokátům komunikovat s jejich vězněnými klienty vzdáleně, zřejmě nikdo nepředpokládal, jak rychle se rozjede a jak hojně bude možnost videohovorů jen za pár měsíců využívaná. Pandemie onemocnění covid-19 a nouzový stav s ní spojený aplikaci této jedinečné možnosti online komunikace nesmírně urychlila. Zatímco na začátku roku byly videohovory v rámci „pilotu“ využívány ve dvou zařízeních – vazebních věznicích Liberec a Brno, o tři mědíce později, v dubnu téhož roku, bylo potřebnou technikou vybaveno již 14 věznic.

„S myšlenkou projekt Skype obhajoby, jak byl pojmenován až později, jsem přišel dlouho předtím, než naše každodenní životy začala ovlivňovat pandemie covid-19. Jeho původním cílem bylo umožnit advokátům ve vhodných záležitostech komunikovat se svými vězněnými klienty vzdáleně pomocí videokonference, a vyhnout se tak leckdy zdlouhavé cestě do věznice a čekání na předvedení klienta. Příchod pandemie spuštění projektu významně urychlil, projekt se rozšířil do všech věznic, a jak se ukázalo, vyřešil komunikaci v době, kdy by jinak možná nebyla,“ přiblížil dobu před spuštěním Skype obhajob a první měsíce provozu projektu jeho garant za Českou advokátní komoru, pražský advokát JUDr. Jiří Novák ml.

Možnost dálkového hovoru s advokátem byla umožněna všem vězněným osobám. Ani v době vyhlášení nouzového stavu a omezení či úplného zákazu návštěv ve věznicích tak nebyla díky projektu Skype obhajoby přirozeně dotčena práva vězněných osob na kontakt a komunikaci s jejich obhájci. (U obviněných vzatých do výkonu vazby podle § 67 písm. b) trestního řádu to bylo na základě dohody s příslušným orgánem činným v trestním řízení, s tímto způsobem komunikace musel písemně vyslovit souhlas advokát i jeho klient.)

„Zavedení projektu Skype obhajoba se osvědčilo nejen v jeho pilotní fázi, ale i v jeho následném rozšíření do všech organizačních jednotek vězeňské služby,“ uvedl pro Advokátní deník generální ředitel Vězeňské služby ČR brig. gen. Mgr. Simon Michailidis, MBA. „Tento projekt hodnotíme velmi kladně, jelikož komunikace prostřednictvím videohovoru je efektivní alternativou k osobnímu kontaktu vězněných osob s advokáty a obhájci a zároveň dochází k časové úspoře zaměstnanců a příslušníků Vězeňské služby při zajišťování každodenních pracovních a služebních povinností.“

V současné době disponuje prostory vybavenými potřebnou technikou již každá věznice. Její pracovníci se na základě rezervace vždy spojí s advokátem, obvyklá doba videohovoru trvá zhruba hodinu a probíhá bez účasti příslušníků bezpečnostního sboru.

Jak redakci AD potvrdila a statistickými údaji doložila mluvčí Vězeňské služby ČR Mgr. Markéta Prunarová, je projekt Skype obhajoba ve všech organizačních jednotkách VS bohatě využíván i nyní. Podle dostupných dat se – ve srovnání s rokem 2021 – dokonce zvýšily všechny sledované ukazatele. Zatímco v roce využilo projekt Skype obhajoby 1039 obviněných, 2298 odsouzených a 15 chovanců a celkový počet videohovorů dosáhl počtu 3780, v roce 2022 to bylo celkem 3773 vězněných osob (1142 obviněných, 2619 odsouzených, 12 chovanců) a celkově 4152 videohovorů vězněných osob s advokáty a obhájci. V loňském roce to pak bylo 3612 vězněných osob (1076 obviněných, 2527 odsouzených, 9 chovanců) a celkově se uskutečnilo ještě o 125 videohovorů více než v předchozím roce, tedy 4277.

„Jak je patrné ze statistik Vězeňské služby ČR a jak vnímám i z reakcí kolegů-advokátů ve svém okolí, je Skype obhajoba hojně využívána i nadále. Z mého pohledu, a věřím, že i z pohledu ostatních advokátů, lze tuto možnost kontaktu hodnotit velmi pozitivně. Vždyť vznikla právě z důvodu potřeb advokátů a čas i náklady jim šetří nadále,“  popsal aktuální stav Jiří Novák ml. „Do budoucna očekávám rozvoj této formy komunikace nejen ve vězeňství, ale i v soudních řízeních, což jde ruku v ruce snahám Evropské unie o digitalizaci justice,“ dodal.

Zástupci Vězeňské služby ČR zmínili již v loňském roce, že zvažují navrhnout Ministerstvu spravedlnosti legislativní zavedení pravidel pro Skype obhajoby i pro obdobnou dálkovou komunikaci vězněných osob s osobami blízkými, pracovníky Probační a mediační služby, neziskovými organizacemi, pracovníky veřejného ochránce práv a dalšími. Jak Advokátnímu deníku sdělila Markéta Prunerová, zavádění moderních technologií v rámci naplňování práv a oprávněných zájmů vězněných osob je zahrnuto v Koncepci vězeňství od roku 2025 a podpora digitalizace vybraných činností souvisejících se zacházením s vězněnými osobami je také součástí programového prohlášení vlády ČR. Do budoucna se tak Vězeňská služba ČR bude určitě zabývat i legislativními změnami v oblasti videohovorů vězněných osob s advokáty a obhájci, nicméně v rámci nejbližší novelizace legislativy týkající se výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence nejsou nová pravidla navrhována.

 

Redakce AD
Ilustrační foto: archiv VS ČR a canva.com

Go to TOP