Brněnská pobočka ČAK zve na lednové semináře a kurzy, prezenční i hybridní

Přednáškový sál sídla Veřejného ochránce práv v Údolní ulici v Brně i Kleinův palác, jinak sídlo brněnské pobočky ČAK, budou letos opět hostit celou řadu seminářů, které pro advokátky/advokáty a koncipientky/koncipienty (nejen) z Moravy a východních Čech Komora připravila. Tématy těch prvních, lednových, jsou například věci péče soudu o nezletilé či vybrané otázky podílového spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR.

 

Seminář

Věci péče soudu o nezletilé pohledem soudce Ústavního soudu

Termín: čtvrtek 18. ledna 2024 od 9 do 16 hodin

Místo konání: přednáškový sál Veřejného ochránce práv, Brno, Údolní 39
Upozornění: v areálu VOP není možno parkování vozidel účastníků semináře!

Seminář povede: JUDr. Jaromír Jirsa, soudce Ústavního soudu

 

Cílem semináře je seznámit posluchače s novinkami v hmotněprávní a procesní úpravě rodinných věcí, a zejména věcí péče soudu o nezletilé děti, s aktuální judikaturou Ústavního soudu v těchto agendách a praktickými zkušenostmi dlouholetého civilního soudce a nyní soudce Ústavního soudu.

 

Program semináře:

 • aktuální judikatura Ústavního soudu ve věcech péče o nezletilé děti;
 • mezinárodní a ústavní ochrana práv dětí a rodičů
 • rozhodování o výchově (péči) se zvláštním zaměřením na péči střídavou;
 • styk nerezidentního rodiče s dítětem;
 • participační práva nezletilých dětí – jejich názor a způsob jeho zjišťování;
 • neshoda rodičů na věcech pro dítě významných a její soudní řešení;
 • praktické postupy a nové trendy v oblasti rozhodování o výživném;
 • procesní aspekty řízení ve věcech péče o nezletilé;
 • předběžná opatření týkající se nezletilých dětí;
 • otázky a odpovědi.

Přihlásit se můžete ZDE.

 

Kurz právnické ruštiny – jaro 2024

Termín: od pondělí 22. ledna do pondělí 10. června 2024

Místo, forma konání: kurz bude probíhat formou hybridní výuky (účastníkům bude umožněna účast online, zároveň bude kurz probíhat prezenční formou v přednáškové místnosti pobočky ČAK v Brně, v Kleinově paláci, nám. Svobody 84/15)

Lektor: Mgr. Vladimir Srebnitskiy, lektor, jazykový poradce, překladatel a tlumočník

 

Kurz je určen pro advokáty a advokátní koncipienty, kteří chtějí získat a prohloubit si znalosti a dovednosti v oblasti pojmosloví a konceptů ruského práva a ruské právnické terminologie. Důraz bude kladen zejména na terminologii smluvního práva včetně druhů smluv s použitím případových studií.

Cílem kurzu je získání pasivní znalosti základních pojmů systému ruského práva s jejich následující aktivizací pomocí jazykových cvičení a moderovaných diskusí.

Jednotlivé lekce (2 vyučovací hodiny, 45 minut každá – celkem 90 minut) se budou skládat z 20minutové společenské konverzace na různá témata, 30minutového studia a procvičování vybraného právnického tématu a 40minutové diskuse.

V organizačních pokynech naleznete odkaz na vstupní test, po jehož vyplnění se Vám ihned zobrazí vyhodnocení. Dostačující pro účast v kurzu je alespoň 60% úspěšnost.

Přihlásit se můžete ZDE.

 

Kurz právnické angličtiny – jaro 2024

Termín: od pondělí 22. ledna do pondělí 17. června 2024

Místo, forma konání: kurz bude probíhat formou hybridní výuky (účastníkům bude umožněna účast online, zároveň bude kurz probíhat prezenční formou v přednáškové místnosti pobočky ČAK v Brně, v Kleinově paláci, nám. Svobody 84/15)

Lektor: Denisa Petriláková, Lic. Dip. TEFLA, akreditovaná členka Cambridgeské rady školitelů a lektorů UCLES

 

Kurz je určen pro advokáty a advokátní koncipienty, kteří chtějí dál rozvíjet své jazykové a komunikační dovednosti v angličtině a nabýt nebo zlepšit slovní zásobu z oblasti právnické terminologie.

Kurz bude probíhat ve frekvenci 1 x 90 minut týdně (dvě vyučovací hodiny) a jeho jádrem bude recyklace relevantní slovní zásoby, diskuse s použitím obtížné slovní zásoby a komunikační část – procvičování slovní zásoby, poslech nebo videonahrávky z právnického prostředí v anglickém jazyce.

Kurz využívá především interaktivní a deduktivní metody výuky, metodické postupy recyklace, nabízí autentické relevantní materiály ke samostudiu. Obsah hodin (včetně audionahrávek a odkazů na video záznamy) bude k dispozici po skončení kurzu.

V organizačních pokynech naleznete odkaz na vstupní test, po jehož vyplnění se Vám ihned zobrazí vyhodnocení. Dostačující pro účast v kurzu je alespoň 70% úspěšnost.

Kurz bude veden v souladu s obecně platnými požadavky interaktivní metodologie.

Na závěr kurzu obdrží frekventanti certifikát s hodnocením dle Evropského referenčního rámce CEFR.

Přihlásit se můžete ZDE.

 

Seminář

Vybrané otázky podílového spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a správu společné věci

Termín: čtvrtek 25. ledna 2024 od 9 do 16 hodin

Místo konání: přednáškový sál Veřejného ochránce práv, Brno, Údolní 39
Upozornění: v areálu VOP není možno parkování vozidel účastníků semináře!

Seminář povede: Mgr. Michal Králík, Ph.D., předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR

 

Program semináře:

 • aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu v oblasti správy věci v podílovém spoluvlastnictví a základní principy správy (řádná x mimořádná správa, předpoklady možnost rozhodování soudů v oblasti správy společné věci) – základní otázky a existující rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky
 • spoluvlastnictví a přechodná ustanovení významná pro jeho vypořádání
 • institut oddělení ze spoluvlastnictví a jeho praktické souvislosti ve srovnání se zrušením a vypořádáním spoluvlastnictví
 • zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
 1. překážky likvidace spoluvlastnického vztahu
 2. způsoby vypořádání spoluvlastnictví a předpoklady jejich aplikace z pohledu nejnovější rozhodovací praxe Nejvyššího soudu (rozdělení věci, přikázání věci za náhradu, prodej a rozdělení podle výtěžku)
 3. změny v přístupu Nejvyššího soudu oproti judikatuře k obč. zák. 1964 (otázky spojené s přiměřenou náhradou při přikázání věci některému ze spoluvlastníků, dobré mravy a podílové spoluvlastnictví)
 4. zneužití práva a podílové spoluvlastnictví
 5. vypořádání spoluvlastnictví v tzv. širším smyslu (aktuální judikatura a základní otázky)
 6. zrušení a vypořádání spoluvlastnictví a rozhodování o náhradě nákladů řízení
 • odklad zrušení spoluvlastnictví (podstata, hmotněprávní a procesní souvislosti)
 • zrušení odkladu zrušení spoluvlastnictví

Přihlásit se můžete ZDE.

 

Další informace o vzdělávacích akcích získáte na tel. č. 513 030 115 u Mgr. Lenky Danilišin.

 

Pobočka ČAK Brno
Ilustrační foto: archiv redakce AD

Go to TOP