Předseda ČAK přeje všem advokátkám a advokátům klidné vánoční svátky

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolte mi, abych Vám popřál – i navzdory tragickým událostem, které se odehrály na Filozofické fakultě UK v Praze a které celou českou veřejnost velmi silně zasáhly – jménem svým i jménem České advokátní komory klidné vánoční svátky.

Děkuji Vám za úsilí, s nímž jste v letošním roce vykonávali advokacii, poskytovali právní pomoc, a přispívali tak k rozvoji právního státu. Napjatá mezinárodní situace, rostoucí inflace a krize veřejných rozpočtů na jedné straně, nástup umělé inteligence a online platforem na straně druhé, to vše zásadním způsobem ovlivňuje výkon naší profese.

Česká advokátní komora a její členové každý den usilují o posilování základních pilířů, na kterých advokacie stojí, jako jsou nezávislost, důvěrnost vztahu mezi klientem a advokátem, ale i právo na spravedlivou odměnu za poskytnuté právní služby. Pevně věřím, že se nám v novém roce konečně podaří prosadit valorizaci advokátního tarifu, že legislativním procesem úspěšně provedeme novelu zákona o advokacii a že zvládneme také další výzvy, před kterými budeme stát.

K tomu, abychom byli v našem úsilí úspěšní, potřebujeme, aby advokacie byla silná, jednotná a aby v ni veřejnost měla plnou důvěru. Jsem si jistý, že naprostá většina advokátů ve výzvách dnešní doby obstojí. Bohužel jsou však mezi námi i tací, kteří zásadním způsobem pověst advokacie poškozují a ohrožují důvěru veřejnosti v právní služby poskytované advokáty.

Měli bychom si všichni připomenout slova advokátního slibu, v němž jsme se zavázali, že budeme ctít právo a etiku povolání advokáta, chránit lidská práva a dbát důstojnosti advokátního stavu. Vztah advokáta a klienta je postaven na vzájemné důvěře a není nic horšího než její zrada. Uvědomme si, že stačí jeden takový případ a poctivá práce a dobré jméno tisíců advokátů přijde vniveč. Pokud však již k takové situaci dojde, měli bychom být vůči advokacii loajální a hledat nápravná opatření a řešení v rámci stavovské samosprávy tak, abychom pověst advokacie ještě více nepoškodili. Věřím, že stejně jako v letos a v předchozích letech, se najde celá řada z Vás, kteří k našemu společnému úsilí přispějí.

Milé kolegyně a milí kolegové, Komora to nejsou žádní oni, ale Komora jsme my všichni. Proto se tomu říká stavovská samospráva. A Komora, respektive advokacie bude jen tak silná, nezávislá a schopná prosazovat oprávněné zájmy našich klientů a zájmy advokacie, jak silně ji my všichni budeme podporovat.

 

Přeji Vám všem ještě jednou klidné Vánoce i poslední dny letošního roku a do toho dalšího hodně osobních, pracovních i společných advokátních úspěchů!

 

Váš předseda
Robert Němec

Go to TOP