Členský stát EU může během pandemie zakázat cesty do jiných členských států

Soudní dvůr EU zveřejnil dne 5. prosince 2023 svůj rozsudek ve věci C-128/22 | NORDIC INFO, jímž potvrdil platnost některých zákazů cestovat a povinností

Soudní dvůr EU zveřejnil dne 5. prosince 2023 svůj rozsudek ve věci C-128/22 | NORDIC INFO, jímž potvrdil platnost některých zákazů cestovat a povinností spočívajících v testování a karanténě, které byly uloženy během zdravotní krize. Podle SD EU může členský stát během pandemie zakázat cesty, které nejsou nezbytně nutné, do jiných členských států, jež jsou na základě v nich panující zdravotní situace klasifikovány jako vysoce rizikové zóny. Rovněž může osobám vstupujícím na jeho území uložit povinnost podstoupit screeningové testy a dodržet karanténu. Tato pravidla nicméně musí být odůvodněná, jasná, přesná, nediskriminační a přiměřená. Také musí být možné podat proti nim opravný prostředek.

 

Světová zdravotnická organizace (WHO) v březnu 2020 klasifikovala epidemii covidu-19 jako pandemii. Belgie proto zakázala cesty, které nebyly nezbytně nutné, do zemí, jež byly kvůli v nich panující zdravotní situaci klasifikovány jako „červené zóny“, a z těchto zemí. Všichni cestující z takových zemí kromě toho museli podstoupit screeningové testy a dodržet karanténu. Belgické orgány v červenci 2020 krátce klasifikovaly jako „červenou zónu“ i Švédsko.

Cestovní kancelář NORDIC INFO specializující se na zájezdy po Skandinávii v návaznosti na tuto klasifikaci zrušila všechny naplánované zájezdy mezi Belgií a Švédskem. Následně požádala o náhradu tím způsobené škody. Belgický soud se Soudního dvora dotázal, zda unijní právo brání dotčené belgické právní úpravě.

Soudní dvůr uvedl, že členský stát může za účelem boje proti takové pandemii, jakou byla pandemie covidu-19, zakázat cesty, které nejsou nezbytně nutné, do jiných členských států klasifikovaných jako „červené zóny“ a z těchto členských států. Rovněž může osobám vstupujícím na jeho území uložit povinnost podstoupit screeningové testy a dodržet karanténu.

Tato opatření, která omezují svobodu pohybu v rámci Evropské unie, mohou být stanovena v právní úpravě s obecnou působností. Taková právní úprava ovšem musí být odůvodněna a obsahovat jasná a přesná pravidla, jejichž použití musí být pro občany předvídatelné. Dále musí být nediskriminační a musí být možné ji napadnout v rámci soudního nebo správního opravného řízení.

Taková omezení svobody pohybu kromě toho musí být v souladu se zásadou proporcionality. Musí být tudíž způsobilá k dosažení sledovaného cíle veřejného zdraví, být omezena na to, co je nezbytně nutné, a nebýt ve vztahu k tomuto cíli nepřiměřená, což předpokládá zejména poměření významu tohoto cíle a závažnosti zásahu do práv a svobod dotyčných osob.

 

Úplné znění rozsudku, a případně jeho shrnutí jsou zveřejněny v den vyhlášení na stránce curia.europa.eu.

Obrazový záznam z vyhlášení rozsudku je dostupný na Europe by Satellite.

 

Zdroj: Soudní dvůr EU
Ilustrační foto: curia.europa.eu

Go to TOP