Zjistí-li ESLP porušení práva, často to vede k tomu, že se stát stane lepším

V Praze se koncem listopadu tohoto roku uskutečnila konference Making Human Rights a Reality: Implementace mezinárodních lidskoprávních závazků na vnitrostátní úrovni, která přivedla dohromady české i zahraniční zástupce justice, státní správy, občanské společnosti i mezinárodních organizací podílející se na implementaci.

 

Pokud ESLP zjistí porušení práva ze strany dotčeného státu, má se někdy za to, že stát prohrál. Ale podle mě spíše vyhrává, protože zjištění porušení práva často vede k tomu, že se stát stane lepším pro lidi žijící na jeho území.“ Těmito slovy zahájila svůj příspěvek na konferenci soudkyně ESLP JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., a podtrhla tak význam dodržování mezinárodních závazků pro každodenní život běžných lidí.

Pozvání na konferenci přijali hosté z České republiky i zahraničí, kteří se podílí na implementaci mezinárodních závazků. Mezi řečníky byli např. místopředsedkyně Evropské komise Mgr. et Mgr. Věra Jourová, zmocněnkyně vlády pro lidská práva Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková (na snímku vpravo), bývalá ombudsmanka Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., náměstek ministra spravedlnosti Mgr. Karel Dvořák (na snímku uprostřed) nebo soudce Ústavního soudu prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. Ze zahraničí přicestovali například profesorka Middlesex University London Alice Donald, vedoucí oddělní výkonu rozsudků ESLP Clare Ovey nebo zástupce tajemníka Evropského výboru pro sociální práva Henrik Kristensen.

Řečníci konference se shodovali na tom, že ČR platí při výkonu rozsudků ESLP za příklad dobré praxe pro ostatní státy, a to zejména díky fungování Kolegia expertů pro výkon rozsudků ESLP, které je poradním orgánem vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP. ČR má velmi dobrou bilanci nejen v oblasti výkonu, ale i ve skóre před ESLP. Jen v necelých 2 % stížností, které jsou k ESLP podány proti České republice, štrasburský soud shledá porušení Úmluvy. To svědčí mj. i o velmi dobré práci české justice v čele s Ústavním soudem.

Jsou však i kauzy a oblasti, které představují dlouhodobou výzvu. Těmito jsou například diskriminace romských žáků ve vzdělávání (rozsudek ESLP D. H. a ostatní proti České republice), podmínky pro právní uznání změny pohlaví (rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva [„EVSP“] Transgender Europe a ILGA-Europe proti České republice), zákaz tělesného trestání dětí (rozhodnutí EVSP Approach proti České republice) či rovnost žen a mužů na pracovním trhu (rozhodnutí EVSP UWE proti České republice).

Zástupci advokacie i justice shodně uváděli, že pro ochranu lidských práv má nezastupitelný význam strategická litigace. Umožňuje upozornit na systémové problémy a odstartovat jejich řešení. Soudcům také nezřídka napomáhá promítnout do judikatury právě mezinárodní závazky, a zvýšit tak přesvědčivost a kvalitu soudních rozhodnutí.  Diskutováno bylo rovněž, že Česká republika dosud nemá Národní lidskoprávní instituci (NHRI), tj. nezávislou instituci, jež monitoruje situaci lidských práv, upozorňuje na problémy a formuluje doporučení. Kancelář veřejného ochránce práv by se jí však mohla v dohledné době stát.

Základní lidská práva nejsou daná jednou provždy, je třeba o ně stále dbát a usilovat,“ tímto poselstvím zakončil konferenci Mgr. Petr Konůpka, vládní zmocněnec pro zastupování ČR před ESLP (na snímku vlevo). Zdůraznil, že při naplňování lidských práv hraje důležitou roli každá část společnosti, jak všechny tři složky státní moci, tak občanská společnost, a v neposlední řadě i mezinárodní společenství. Nikdo z nich ale nemůže ničeho velkého dosáhnout sám. Zmocněnec vyzdvihl, že Česká republika má zřízenou a obsazenou pozici zmocněnkyně pro lidská práva i zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny. Otázky lidských práv jsou díky nim viditelnější a lépe a častěji se dostávají do pozornosti vlády či Parlamentu. Oběma zmocněnkyním se rovněž daří převádět často složité právní otázky do jazyka, kterému rozumí i široká veřejnosti.

Konference završovala čtyřletý projekt kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP podpořený z Norských fondů s názvem Zvyšování povědomí o judikatuře ESLP a dalších mezinárodních závazcích ČR v oblasti lidských práv. Představeny na ní byly výstupy tohoto projektu, které budou v první polovině roku 2024 zpřístupněny zdarma online.

Více informací o proběhnuvší konferenci včetně odkazu na záznam akce jak v českém, tak anglickém jazyce ZDE.

 

Zdroj: Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP
Ilustrační foto: Ministerstvo spravedlnosti 

 

 

 

Go to TOP