Uzákonění limitů a valorizace odměn zastupitelů schválil Senát beze změn

Limit pro odměny obecních a krajských zastupitelů stanoví místo vládního nařízení od příštího roku zákon. Zavede i pravidelnou valorizaci odměn. Senát to schválil na své 19. schůzi ve čtvrtek 30. listopadu 2023 téměř jednomyslně v novele zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a dalších souvisejících zákonů. Předpis, který dostane k podpisu prezident republiky, má zavést pouze horní hranici odměn zastupitelů, konkrétní výši by stejně jako nyní stanovovala zastupitelstva.

 

Senátoři se kvůli potřebě přijmout zákon do konce letošního roku rozhodli nyní oželet úpravu limitů, na níž se shodl senátní Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Ten požadoval snížit limit pro odměny části neuvolněných členů zastupitelstev v obcích od 600 do 3000 obyvatel.

Ministr vnitra Mgr. Bc. Vít Rakušan slíbil nápravu v jiné předloze, což podpořil i senátor Ing. Michael Canov, který v jiných případech apeloval na čistotu legislativního procesu. Nyní uvedl, že bez přijetí zákona do konce roku by nebylo možné stanovit odměny pro 60 000 zastupitelů.

Novela zákona o obcích je reakcí na jarní rozhodnutí Ústavního soudu, který z podnětu senátorů zrušil s účinností ke konci roku určováním odměn rozhodnutím vlády s tím, že to musí stanovit zákon.

Odměnu uvolněného člena zastupitelstva předpis určuje jako součin základny pro výpočet odměny a koeficientu podle zastávané funkce a velikosti obce či kraje. Základnou bude průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství dosažená za první pololetí předchozího roku. Stejný mechanismus výpočtu by platil i pro neuvolněné zastupitele. Ze zákona by ale vyplývala pouze horní hranice jejich odměn, konkrétní výši by jako nyní stanovovala zastupitelstva.

Novela rovněž zakotví institut společenství obcí jako zvláštní formu jejich dobrovolného svazku. Cílem má být zejména koordinace veřejných služeb na území členských obcí a strategického rozvoje jejich společného území a také sdílení personálních a administrativních kapacit potřebných k zajištění kvalitního a efektivního výkonu veřejné správy prostřednictvím takzvaného létajícího úředníka. Sněmovna ve vládní předloze zjednodušila postup při vzniku společenství obcí, zpřesnila role jeho orgánů a umožnila dobrovolným svazkům obcí zakládat například kapitálové obchodní společnosti.

Novela zákona také upravuje možnost distanční účasti na jednání zastupitelstev a rad a rozšiřuje pravomoci starostů při mimořádných událostech typu živelních pohrom. Starostové dostanou právo operativně rozhodovat ve věcech, které jinak příslušejí obecní radě. Budou mít také možnost v krizových situacích svolat zastupitelstva obce do dvou dnů místo obvyklých sedmi dnů. Podobně krajské zastupitelstvo by se mohlo sejít ve dvoudenní lhůtě místo deseti dnů.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: Senát

Go to TOP