Stanovisko generálního prokurátora k předběžným daňovým rozhodnutím

Soudní dvůr zveřejnil stanovisko generálního advokáta G. Pitruzzelly ve věci C-465/20 P (Komise v. Irsko a další), podle něhož musí být rozsudek Tribunálu týkající se předběžných daňových rozhodnutí (tax rulings) přijatých Irskem vůči společnosti Apple zrušen.

 

„Daňové rozhodnutí“ umožňuje podnikům získat od daňové správy předběžné rozhodnutí o daňovém zacházení, kterému budou podléhat. V letech 1991 a 2007 vydalo Irsko dvě daňová rozhodnutí vůči dvěma společnostem skupiny Apple (Apple Sales International – ASI a Apple Operations Europe – AOE), založeným podle irského práva, které však nejsou daňovými rezidenty v Irsku.

Daňová rozhodnutí schválila metodu, kterou společnosti ASI a AOE navrhovaly určit zdanitelné zisky v Irsku plynoucí z činností jejich irských poboček. V roce 2016 Evropská komise rozhodla, že daňová rozhodnutí tím, že vyloučila ze základu daně zisky plynoucí z využívání licencí k duševnímu vlastnictví držených společnostmi ASI a AOE, poskytla těmto společnostem v letech 1991 až 2014 protiprávní státní podporu neslučitelnou s vnitřním trhem, z níž měla prospěch celá skupina Apple, a uložila Irsku povinnost zajistit její navrácení.

V roce 2020 Tribunál Evropské unie, na který se obrátilo Irsko a společnosti ASI a AOE, zrušil rozhodnutí Komise, když shledal, že Komise neprokázala existenci zvýhodnění vyplývajícího z přijetí daňových rozhodnutí. Komise se domáhá, aby Soudní dvůr rozsudek Tribunálu zrušil.

Generální advokát Giovanni Pitruzzella ve svém stanovisku navrhuje, aby Soudní dvůr rozsudek zrušil a vrátil věc Tribunálu k novému rozhodnutí ve věci samé.

Podle generálního advokáta se Tribunál dopustil řady nesprávných právních posouzení, když rozhodl, že Komise dostatečně neprokázala, že licence k duševnímu vlastnictví držené společnostmi ASI a AOE a související zisky dosažené z prodeje produktů společnosti Apple mimo Spojené státy americké musí být pro daňové účely přičteny irským pobočkám. Generální advokát má rovněž za to, že Tribunál nesprávně posoudil existenci a důsledky některých metodologických chyb, kterými jsou podle rozhodnutí Komise stižena daňová rozhodnutí. Podle generálního advokáta je tedy nutné nové posouzení Tribunálem.

Úplné znění stanoviska je zveřejněno na internetové stránce CURIA v den, kdy je generální advokát přednesl.

 

Zdroj: SDEU
Foto: canva.com

Go to TOP