Projekt forum iuris pomáhá i po roce aneb Opravdu #jdetoijinak

Reprezentativní právní prostor forum iuris funguje více než rok a nutno říci, že celkem spontánně. Zřejmě proto, že advokáti, kteří služby fora iuris využívají, sem tak nějak patří a skvěle se podílejí na jeho činnosti. Ukazuje se, že podstatnými přidanými hodnotami jsou navazování kolegiálních vztahů, brainstorming a networking, což sice zakladatelka prostoru advokátka Mgr. Markéta Chudáčková očekávala a velmi si to přála, ale nyní to může potvrdit a radovat se z toho. Lze říci, že forum iuris je advokáty vnímáno jako podpora profesní práce – umožňuje jim zachovat si nejen kvalitu služeb pomocí kombinace konzervativní a elektronické kanceláře, ale i radost z práce a s nadsázkou řečeno i zdravý rozum.

 

„Vzhledem k tomu, že služby fora nevyužívají pouze advokáti pražští, ale i mimopražští, přáli bychom si, aby větší pozornost získala služba Voyager,“ přiblížila činnost fora iuris Mgr. Markéta Chudáčková. „Osobně jsem na poskytování této služby pyšná a budu ráda, když bude podporována kýmkoli relevantním v rámci systému, protože jde o skvělou profesní věc. Tato služba je určena zejména mimopražským advokátům, a to z celé České republiky. Je užitečnou kombinací profesionální advokátní elektronické kanceláře, kdy (systémy Praetor a Aspi ve verzi profesional má advokát k dispozici 24 hodin 7 dní v týdnu odkudkoli), může využívat i profesní web a e-mail, stejně tak design hlavičkových papírů a visitek, ale může mít ad hoc i zázemí kamenné kanceláře při cestě do Prahy, či mít v Praze pobočku. Jde o ideální řešení pro advokáty, kteří jsou nebo chtějí být jakkoli propojeni ať již klienty, soudy, nebo jinak s Prahou. Nutno ale říci, že tato služba je vhodná i pro advokáty, kteří do Prahy skoro nejezdí, právě pro onu profesionalizaci za minimální náklady,“ dodala.

Nejde totiž „jen“ o uvedené služby, ale i o spolupráci s ostatními advokáty, či bližší propojení s dalšími aktivitami fora jako jsou f/i Journal nebo s projekty f/i aequitas, jejichž realizace právě začíná. Podle Markéty Chudáčkové to jsou projekty, na které se těší, podílí se na nich i někteří advokáti z fora a jejichž opodstatnění přinesla praxe. Buda ráda, když budou vznikat stejně spontánně jako forum samotné. https://www.forumiuris.cz/pro-advokaty/

 

Redakce Advokátního deníku požádala Markétu Chudáčkovou o podrobné představení jednotlivých projektů:

 

f/i Journal

Jde o platformu o „živé, praktikující“ advokacii. Advokáti fora, i ostatní / praktikující / samostatní advokáti budou mít velmi snadnou možnost nasdílet a podělit se o profesní osobní zkušenosti z praxe, názory a události.

Od Journalu si slibujeme, že snadná publikovatelnost přispěje k tomu, že advokáti najdou čas a chuť ke sdílení, sdílení přispěje k informovanosti o živých problémech praxe a zvýší se tak reálný impakt toho, co každý z nás denně dělá, a to nejen vzájemně mezi kolegy, i vůči klientům, potažmo státním orgánům, soudům. Kompetentní otevřená komunikace a sdílení zkušeností nemůže být na škodu, kdy v českém prostředí vnímám v tomto směru určité rezervy.

 

f/i aequitas

Jde o spolek, který jsme měli v hlavě již při zakládání fora, ale nebyl čas. Stejně tak jsme čekali, co přinese praxe, abychom mohli vytvořit konkrétní projekty.

A tady jsou:

 

f/i Seminar

Jde o projekt butikového vzdělávání nejen advokátů, ale všech, kdo o to budou stát, zejména s ohledem na meziprofesní vzdělávání. Vzdělání je základ, ale má to být i radost, takže záměrem na následující rok jsou semináře v takzvaných softskills. První ze seminářů již proběhl. Šlo o Masterclass: Improvizace pro advokáty, který byl velmi užitečný myslím vzájemnou reflexí lektorů i zúčastněných advokátů (šlo o intenzivní hands on kurz pro 12 kolegů) a po seminární prosecco na terase fora byla již ona čistá radost.

Další z pilotních seminářů je naplánovaný na 8. listopadu. Půjde o Masterclass: Právní psaní a povede jej zkušená, sympatická a energická lektorka Blanka Čechová. Tohoto semináře si velmi cením pro osobnost i kvalitu lektorky a doufám v jeho pokračování i do budoucna. Důraz bude opět na seberozvoj profesního vyjádření každého jednotlivého účastníka kurzu, kdy lektorka pracuje s konkrétními texty, které ji advokáti před kurzem pošlou, čímž se zvyšuje osobní přínos pro účastníka.

V rámci seminářů pro příští rok určitě dojde na seminář/přednášku se zaměřením na práci advokáta se znaleckými posudky v oboru psychologie a psychiatrie, zejména v soudních řízeních, včetně zlepšení kompetencí při výslechu těchto znalců. Jde opět o zcela praktickou věc, kterou si poptali advokáti v praxi. Větším projektem, který f/i aequitas chystá, budou přednášky Petra Kinkora, psychologického kouče. Jde o člověka prověřeného praxí, který velmi záslužně, kvalitně a funkčně zaplňuje to, co v systému zatím úplně chybí, tedy šíří povědomí a osvětu o narcistické poruše osobnosti se všemi jejími úskalími pro reálný život. Je až překvapivé, jak užitečné a nutné jsou tyto zkušenosti pro denní praxi všech zúčastněných subjektů v rámci systému, jak soudů, advokátů, mediátorů, OSPODů. Bez základního povědomí totiž dochází k tzv. uschopňování „agresora“. Jsme přesvědčeni, že je třeba o těchto aspektech právní práce začít kompetentně mluvit a propojit odborníky, které se této problematice věnují.

Další semináře pak budou přizpůsobeny jak přáním advokátů fora, tak aktuálním potřebám praxe, jako takové výhledově proběhnou například semináře na problematiku NIS 2, valuaci firem, profesionální vyjednávání atd.

 

f/i Momentum

Jde tedy o projekt, který přinesla téměř výlučně potřeba praxe. Jde o to propojit znalosti z různých oborů, sdílet zkušenosti praktiků a poskytovat informace a osvětu v oblasti poruch osobnosti.

Projekt má zachytávat různé „přeshraniční“ složitosti, kdy právo nestačí. Jako nejakutnější se v rámci poruch osobnosti v dnešní době, a nejen naší praxi, stává téma různých podob a forem narcistní poruchy osobnosti. Může jít o vysoce nebezpečnou a zákeřnou věc, která když není uchopena systémem správně, dochází k sekundární viktimizaci oběti, kdy již oběť většinou nemůže ve zdraví duševním, nebo fyzickém žít, či dokonce přežít.

 

f/i Ekvita

Tento projekt má dvě oblasti, podpořit osvětu, vzdělávání, participaci v jiných projektech, jako třeba jakékoli reformní legislativní aktivity v rámci základních práv. Nutno dodat, že prozatímní priority spolku budou směřovat na absolutní systémovou reformu rodinného práva s fokusem na postavení advokátů v systému, stejně tak jako na osvětu a podporu práv na spravedlivý proces, včetně práva na náhradu škody proti státu způsobené nezákonným rozhodnutí, nebo nezákonným úředním postupem.

Druhou oblastí je zastupování sporů pro bono. Jde o činnost, o které jsme přesvědčeni, že je součástí řádného výkonu advokacie, a mohu mluvit za sebe i za mnohé kolegy, kteří pro bono zastupování praktikují. Je naprosto nutné pro zdravé a řádné fungování právního systému, aby i lidé, kteří si kvalitní právní zastupování nemohou dovolit, měli právo na ochranu. Proto chceme vytvořit platformu, která bude tuto ochranu zprostředkovávat ve sporech o ochranu práv základních, nezadatelných, nezcizitelných.

 

Cílem všech projektů f/i aequitas, stejně tak jako fora iuris, je podle Markéty Chudáčkové podpořit praktický výkon advokacie na profesionální úrovni s určitých mezioborovým přesahem a důrazem na ochranu základních práv v praxi. Proto uvítají jakoukoli pomoc či participaci, aby mohlo dojít k efektivní realizaci záměrů projektu.

„Před rokem jsem svůj rozhovor pro Advokátní deník končila tím, že plánů je hodně, času málo, nicméně jednou z myšlenek fora je také usnadnit samostatným advokátům dosáhnout určitého stavu life-balance nebo well-being, což je v advokacii nepochybně výzva. To se myslím daří. A je vidět, že to jde i jinak. Nicméně plánů je stále hodně a času málo, takže doufám, že se v dalším roce posuneme na další level a forum iuris bude i nadále pomáhat,“ uzavřela Markéta Chudáčková.

 

Redakce AD a forum iuris
Ilustrační foto: archiv Markéty Chudáčkové

Go to TOP