SD EU k vyhošťování osob a dodržování společných předpisů a postupů EU

Soudní dvůr EU zveřejnil dne 21. září 2023 svůj rozsudek ve věci C-143/22 | ADDE a další týkající se znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích. Podle rozhodnutí SD EU platí, že směrnice o navracení se vztahuje na každého státního příslušníka třetí země, který vstoupí na území členského státu, aniž splňuje podmínky vstupu, pobytu nebo bydliště. To platí i v případě, že dotyčná osoba na toto území vstoupila ještě před překročením hraničního přechodu, kde se takové kontroly provádějí.

 

Několik sdružení, včetně sdružení Avocats pour la protection des droits des étrangers (ADDE), zpochybňuje před francouzskou Conseil d’État (Státní rada) legalitu vyhlášky, kterou se mění zákoník o vstupu a pobytu cizinců a o azylovém právu (Ceseda).

Poukazují na to, že zákoník Ceseda je v rozporu se směrnicí o navracení1, když francouzským orgánům umožňuje odepřít státním příslušníkům třetích zemí vstup na hranicích s jinými členskými státy (dále jen „vnitřní hranice“), jejichž ochrana byla na základě Schengenského hraničního kodexu dočasně znovu zavedena z důvodu závažné hrozby pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost Francie.

Podle této směrnice musí být vůči každému neoprávněně pobývajícímu státnímu příslušníkovi třetí země zpravidla vydáno rozhodnutí o navrácení. Dotyčné osobě však musí být v zásadě poskytnuta určitá lhůta k dobrovolnému opuštění území. Nucené vyhoštění je až krajní možností.

Conseil d’État se Soudního dvora táže, zda v případě, že se členský stát rozhodne znovu dočasně zavést na vnitřních hranicích kontroly, může vůči státnímu příslušníkovi třetí země, který byl zastaven bez platného povolení k pobytu na povoleném hraničním přechodu nacházejícím se na území uvedeného státu, kde se takové kontroly provádějí, přijmout rozhodnutí o odepření vstupu pouze na základě Schengenského hraničního kodexu, aniž musí dodržet společné předpisy a postupy stanovené směrnicí o navracení.

 

Soudní dvůr rozhodl, že v takové situaci může být rozhodnutí o odepření vstupu přijato na základě Schengenského hraničního kodexu, ale v souvislosti s vyhoštěním dotčené osoby musí být každopádně dodrženy společné předpisy a postupy stanovené směrnicí o navracení, což může zbavit přijetí takového rozhodnutí o odepření vstupu z velké části jeho užitku.

Směrnice o navracení se totiž v zásadě použije, jakmile je státní příslušník třetí země po svém neoprávněném vstupu na území členského státu na tomto území přítomen, aniž splnil podmínky vstupu, pobytu či bydliště, a pobývá tam tedy neoprávněně. To platí i v případě, kdy byla dotyčná osoba, jako v daném případě, zadržena na hraničním přechodu, který se nachází na území dotyčného členského státu. Osoba totiž může vstoupit na území členského státu ještě před překročením hraničního přechodu.

Soudní dvůr upřesnil, že směrnice o navracení umožňuje členským státům vyloučit státní příslušníky třetích zemí, kteří na jejich území pobývají neoprávněně, z působnosti této směrnice pouze výjimečně. Je-li tomu tak zejména v případě, kdy se na státní příslušníky třetích zemí vztahuje rozhodnutí o odepření vstupu na vnější hranici členského státu, neplatí to v případě, kdy se na tyto státní příslušníky vztahuje, jako v projednávaném případě, rozhodnutí o odepření vstupu na vnitřní hranici členského státu, i když na ní byly znovu zavedeny kontroly.

Soudní dvůr konečně připomněl, že členské státy mohou zajistit státního příslušníka třetí země až do jeho vyhoštění, zejména představuje-li tento státní příslušník hrozbu pro veřejný pořádek, a mohou uložit trest odnětí svobody za spáchání jiných trestných činů než těch, které souvisejí se samotným neoprávněným vstupem. Směrnice o navracení navíc nebrání zatčení nebo zadržení neoprávněně pobývajícího státního příslušníka třetí země, pokud je podezřelý ze spáchání jiného trestného činu než pouze neoprávněného vstupu na území státu, a to zejména trestného činu, který je s to ohrozit veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost dotčeného členského státu.

 

Úplné znění rozsudku, a případně jeho shrnutí jsou zveřejněny na internetové stránce CURIA v den vyhlášení.

Obrazový záznam z vyhlášení rozsudku je dostupný na Europe by Satellite

 

Zdroj: SD EU
Ilustrační foto: canva.com

 


1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. 2008, L 348, str. 98, dále jen „směrnice o navracení“). Cílem této směrnice je stanovit společné normy a postupy, které mají být v členských státech použity při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí v souladu se základními právy a mezinárodním právem. Z bodu 4 odůvodnění této směrnice vyplývá, že jejím cílem je stanovit jasná, průhledná a spravedlivá pravidla pro účinnou návratovou politiku jakožto nezbytnou složku dobře řízené migrační politiky.

Go to TOP