10 otázek a odpovědí na téma „Hudba na Instagramu“

Hudba spojuje. A také probouzí emoce. Pokud chcete vytvořit zvláštní atmosféru, bez hudby se v podstatě neobejdete. Platí to na společenských akcích, u filmů a samozřejmě také na internetu, a to zejména na sociálních sítích včetně Instagramu. Pokud ovšem chcete na Instagram nahrát obsah s cizí hudbou, musíte se předem vypořádat s otázkami autorského práva.

 

Následující příspěvek poskytuje úvodní přehled toho, na co byste si měli dát pozor, pokud chcete do svého instastory a/nebo reelu zařadit nějakou hudební skladbu.[1]

 

V čem je problém?

Hudba je zpravidla chráněna autorským právem a právy souvisejícími. Držitelé práv mohou rozhodnout, kdo a v jaké formě smí jejich dílo použít. V případě hudby je takových nositelů práv hned několik (např. výkonní umělci, hudební vydavatelství atd.). V EU spravují práva nositelů práv k hudebním dílům tzv. kolektivní správci (u nás např. OSA, INTERGRAM). Právě oni sjednávají smlouvy, inkasují autorské odměny a vymáhají dodržování zákona.

Z hlediska autorského práva je situace na první pohled celkem jasná. Cizí hudbu mohou na sociální sítě nahrávat pouze ti, kteří mají výslovné svolení autora a/nebo jiného držitele práv. Existují však určité výjimky, díky kterým můžete použít hudbu i bez výslovného souhlasu autora. Jednou z těchto výjimek je citace, která umožňuje použití krátkých hudebních úryvků. Při citaci je důležité dbát na to, aby byly splněny podmínky plynoucí především z § 31 autorského zákona[2] (mj. aby byl řádně uveden zdroj). V případě příspěvků influencerů či podnikatelských účtů tyto podmínky v drtivé většině případů splněny nebudou.

Právní situace úplně neodpovídá tomu, co byste si mohli na základě intuice myslet. To, že Instagram nabízí určité skladby k použití, totiž automaticky neznamená, že byste si mohli libovolně vybrat kteroukoli z nabízených skladeb a použít ji, jak se Vám zlíbí. Instagram totiž většinu skladeb nabízí pouze pro soukromé (osobní) účely. Naopak pro použití většiny skladeb ke komerčním účelům potřebujete individuální licenci.[3] To se týká především influencerů a podnikatelů.

Všechny tyto obecné závěry jsou rozvedeny v dalším textu.

 

Jak je tedy možné, že můžeme na Instagramu vidět tolik příspěvků s hudbou?

Je tomu tak z toho důvodu, že mnoho uživatelů používá skladby buďto:

  • čistě pro soukromé účely; nebo
  • protiprávně (tj. bez odpovídající licence), jen je za to zatím nikdo nepostihl.

Z tohoto faktického stavu však rozhodně neplyne, že hudbu v knihovně Instagramu mohou bez obav používat všichni uživatelé. Jinými slovy – to, že Instagram hudbu zpřístupnil, ještě neznamená, že držitelé práv s jejím použitím bez dalšího souhlasí.

 

Neuzavřel náhodou Instagram (Meta) smlouvy s držiteli práv?

Ano. Stejně jako ostatní velké sociální sítě uzavřela i skupina Meta s nositeli práv (resp. kolektivními správci) smlouvy o užití a zpřístupňování hudby na svých platformách (Facebook a Instagram). Tyto smlouvy však nejsou veřejně přístupné, takže obsah a rozsah poskytnutých práv není znám.[4] Tato smlouva se navíc na samotné uživatele vztahuje jen nepřímo, tj. pouze prostřednictvím oprávnění, kterými disponuje společnost Meta.

 

Nemá Meta hudební knihovnu, ke které mají přístup jednotliví uživatelé a ze které si mohou vybírat hudbu?

Společnost Meta nabízí svým uživatelům hned dvě různé hudební knihovny. Je to v prvé řadě obsáhlá knihovna, která obsahuje i ty nejžhavější hudební hity („velká knihovna“). Kromě toho lze využít také tzv. Sound Collection[5] (kolekci zvuků). Sound Collection[6] však obsahuje podstatně méně hudebních titulů, a především v ní nenajdeme žádné aktuální hity z hitparád.

 

Jaký je z hlediska práva rozdíl mezi velkou knihovnou a Sound Collection?

Kromě rozsahu obsažených hudebních titulů spočívá hlavní rozdíl v tom, že velkou knihovnu nelze používat ke komerčním, resp. k jiným než soukromým účelům.[7] Pravidla společnosti Meta pro používání hudby konkrétně uvádějí, že hudbu z velké knihovny nesmíte používat pro jiné než soukromé účely, ledaže jste za tímto účelem sami získali příslušné licence. Z toho plyne, že pokud chcete nahrát jakýkoli komerční (nebo nikoli soukromý) příspěvek, nesmíte k tomuto účelu použít hudbu z velké knihovny.

Ve vztahu k hudbě ze Sound Collection je tomu jinak. K této hudbě uděluje Meta jednotlivým uživatelům nevýhradní, bezplatnou (sub)licenci k užití pro komerční i nekomerční účely, a to v rámci obsahu, který je vytvářen, nahráván a distribuován na Instagramu a/nebo Facebooku.

 

Kdy se jedná o komerční příspěvek, popř. o příspěvek nikoli soukromý?

Pravidla společnosti Meta tyto dva klíčové pojmy nedefinují. Obvykle platí, že komerčně jedná každý, kdo vykonává samostatnou a soustavnou činnost se záměrem dosáhnout zisku.[8] Zjednodušeně tak můžeme říci, že komerčně jedná ten, kdo si díky svému účtu na Instagramu vydělává na živobytí a/nebo kdo chce na sociálních sítích dosahovat pravidelného příjmu.

Pojem „k jiným než soukromým účelům“ není závislý na záměru dosahovat zisku, takže do této kategorie spadá ještě podstatně více situací. Co přesně se rozumí tímto pojmem, však jasné není.

 

Musí influencer vždy spolupracovat s konkrétním podnikatelem, aby se jednalo o komerční příspěvek?

Rozlišení mezi čistě soukromými příspěvky a komerčními příspěvky je v jednotlivých případech obtížné. I v případě influencerů se soukromé a reklamní příspěvky obvykle střídají. Např. německý Spolkový nejvyšší soud (BGH) však ve svých rozhodnutích vychází z toho, že influencer vykonává obchodní činnost v podstatě vždy, jelikož propaguje přinejmenším vlastní podnikání[9] – každý příspěvek influencera totiž slouží ke zvýšení jeho vlastního dosahu a je přinejmenším nepřímo motivován tím, aby influencer mohl uzavírat lépe placené reklamní spolupráce. Hrozí proto, že v případě (profesionálních) influencerů bude každý příspěvek klasifikován jako komerční nebo alespoň nikoli soukromý.

V epizodě německého podcastu „Baby got Business“ se pracovník společnosti Meta nechal slyšet, že Meta posuzuje každý jednotlivý příspěvek.[10] A pokud se příspěvek po vyhodnocení jeví jako zjevně soukromý a nestojí za ním žádná reklamní spolupráce, Meta ho klasifikuje jako nikoli komerční. Použití hudby z velké knihovny tedy v takových případě nepředstavuje porušení pravidel Meta pro používání hudby. Držitelé práv ani soudy však nejsou tímto výkladem společnosti Meta vázáni.

Riziko nesprávného posouzení nakonec nese influencer, podnikatel nebo content manager. Pokud si nejste jisti, měli byste se používání velké knihovny zdržet.

 

Může si podnikatel či influencer obstarat příslušná práva také sám?

Ano, a lze to dokonce doporučit, neboť pravidla spol. Meta stanoví mj. to, že „za obsah, který zveřejníte (včetně hudby obsažené v takovém obsahu), nesete výhradní odpovědnost. Žádné ustanovení v těchto smluvních podmínkách nepředstavuje naše schválení s ohledem na jakékoli použití hudby v libovolném z našich produktů.“[11]

Z toho plyne, že pokud chce kdokoli použít velkou knihovnu ke komerčním účelům, může buď: (i) požádat o licenci od držitelů práv (obvykle velmi drahou); nebo (ii) si stáhnout hudbu z licencovaných hudebních knihoven[12] (zde je pak nutné dodržet zvláštní licenční podmínky)[13].

 

Co hrozí při zásahu do autorských práv třetích osob?

Musíme rozlišovat mezi porušením autorských a souvisejících práv, na straně jedné, a porušením smluvních podmínek spol. Meta, na straně druhé. Pokud influencer nebo jiný uživatel poruší zásady spol. Meta tím, že použije hudební titul z velké knihovny ke komerčnímu účelu, může spol. Meta předmětný příspěvek smazat a za určitých podmínek také (trvale) zablokovat celý účet.

Nositel autorských či souvisejících práv (popř. kolektivní správce) může po influencerovi nebo jiném uživateli požadovat mj. to, aby hudbu nepoužíval, aby smazal předmětný příspěvek, a často dokonce aby zaplatil poměrně vysokou peněžní částku[14]. Patrně nejhorší zprávou je, že Meta dává od komerčních příspěvků ruce pryč a rozhodně Vás nebude bránit v případě, že se na Vás obrátí nositelé práv, resp. příslušní kolektivní správci.

 

Musí influenceři zkontrolovat všechny své příspěvky z minulosti?

Pokud si nejste jisti, jestli máte ke všem svým příspěvkům s hudbou příslušná práva, měli byste zkontrolovat všechny své příspěvky. To platí zejména hlavně pro influencery, kteří byli na Instagramu původně čistě soukromí a s nárůstem počtu sledujících se stali komerčně aktivními.

 

Závěr aneb Co z toho plyne?

Společnosti nebo správci podnikatelských účtů obvykle musí získat licenci od držitelů práv. Jinak ve svých příspěvcích na Instagramu nesmějí hudbu vůbec používat (samozřejmě za předpokladu, že ji sami nevytvořili). Alternativní možností je využít nabídku z tzv. Sound Collection – tato nabídka je však velmi omezená.

Na velikosti společnosti nezáleží. Hudbu z tzv. velké knihovny nesmí komerčně používat ani malé podniky či osoby samostatně výdělečně činné. V zásadě totéž platí i pro influencery.

 

JUDr. Ondřej Drachovský, advokát trvale spolupracující se spol. ZVOLSKÝ ADVOKÁTI s. r. o., asistent Katedry občanského práva PF UK
Ilustrační foto: canva.com

 


[1] Díky funkci Music Reels mohou uživatelé natáčet krátká videa s hudebními úryvky a sdílet je ve Stories a/nebo na svém profilu. Videa mohou být doprovázena různými hudebními úryvky, které si uživatelé Instagramu mohou zvolit z nabídky hudby poskytované platformou. Reels jsou typem krátkých videí, která jsou na Instagramu stále populárnější a fungují podobně jako příspěvky na sociální síti TikTok.

[2] A dále z § 29 autorského zákona, který mj. upravuje tzv. tříkrokový test. K tomu srov. např. TELEC, I, TŮMA, P. Autorský zákon. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, str. 383, k § 29, marg. č. 6.

[3] Rozpětí licenčních odměn se pohybuje od 0 Kč za licencování hudebních děl neznámých umělců až po několik stovek tisíc korun za velmi populární hudební díla.

[4] Podrobnosti ohledně licenční smlouvy jsou přísně utajovány. Takže v podstatě pro nikoho není transparentní do jaké míry, v jakém rozsahu a jakým způsobem lze hudbu v příspěvcích šířit tak, aby se na ně licenční smlouva vztahovala.

[5] Sound Collection je dostupná zde: https://www.facebook.com/sound/collection, [online], [cit. dne 8. 8. 2023].

[6] K Sound Collection se lze dostat pouze prostřednictvím služby Meta Creator Studio, která slouží k navrhování a plánování veškerého obsahu pro platformy spol. Meta. Meta Creator Studio je však desktopová aplikace a nelze ji používat přímo z aplikace Instagram. Staženou hudbu je pak nutné integrovat do videa pomocí editačního programu a teprve poté ji nahrát zpět do aplikace. V podmínkách stojí mj. to, že byste měli uvést všechny povinné informace, které získáte přímo v Sound Collection za pomoci informačního tlačítka kliknutím na ikonku „i“ vedle názvu skladby.

[7] Srov. META. Pravidla pro hudbu, [online], [cit. dne 8. 8. 2023]. Dostupné z: https://www.facebook.com/legal/music_guidelines: „Zejména je zakázáno použití hudby pro komerční nebo jiné než osobní účely, pokud jste nezískali příslušné licence.“

[8] V českém kontextu plynou bližší podmínky zejména z § 420 občanského zákoníku.

[9] Srov. např. rozhodnutí Spolkového soudního dvora (BGH) ze dne 9. 9. 2021, sp. zn. I ZR 90/20 (Influencer I).

[10] BABY GOT BUSINESS. Legal Update: Musiklizenzrechte – Dr. Martin Gerecke, [online], [cit. dne 8. 8. 2023]. Dostupné zde: https://open.spotify.com/episode/5IvgXHPahAQcw8vvc4Q0eS

[11] Srov. META. Pravidla pro hudbu, [online], [cit. dne 8. 8. 2023]. Dostupné z: https://www.facebook.com/legal/music_guidelines Specificky ve vztahu k Instagramu srov.: https://www.facebook.com/business/help/402084904469945

[12] Jako jsou např. AudioJungle; Audio Network; Shutterstock Music, či Artlist. Využít lze také Soundcloud, popř. Wikimedia Commons.

[13] Např. povinnost uvést jméno příslušného nositele práv; zákaz provádět změny skladby atd.

[14] Především z titulu zadostiučinění v penězích na základě § 40 odst. 1 písm. e) bod 2 autorského zákona, a dále z titulu náhrady újmy a bezdůvodného obohacení, jehož výše dle § 40 odst. 4 autorského zákona činí dvojnásobek odměny, která by byla za získání takové licence obvyklá v době neoprávněného nakládání s dílem“.

Go to TOP