Vláda podpořila rozšíření práv pro pachatele mladší 15 let

Děti mladší 15 let by mohly získat více práv v případech, kdy bude jejich počínání řešit policie. Policisté jim při prověřování činu nově budou muset zajistit přítomnost advokáta. Počítá s tím novela zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), a dalších souvisejících zákonů, kterou vláda schválila na svém jednání dne 6. září 2023. Ministerstvo spravedlnosti odhadlo, že změny si vyžádají zvýšení nákladů státu zhruba o 23 až 25,5 milionu korun ročně.

 

Návrh zákona reaguje na výtky, které vůči Česku vznesl Evropský výbor pro sociální práva. ČR podle výboru porušuje Evropskou sociální chartu ve dvou ohledech – zaprvé tím, že dětem mladším 15 let přiznává takzvanou nutnou obhajobu až v řízení před soudem pro mládež. Podle současné české praxe totiž dítě mít obhájce nemusí při policejním objasnění a zadokumentování činu. Týká se to například ohledání místa činu a zajištění stop nebo také podání vysvětlení na policii. O něm policie předem vyrozumívá zákonného zástupce dítěte, který může uplatnit právo na právní pomoc advokáta. Policisté však nyní zároveň nemají povinnost zajistit přítomnost obhájce dítěte.

Druhým nedostatkem české právní úpravy je pak podle výboru to, že zákon výslovně neumožňuje, aby dítě mladší 15 let nemuselo být postaveno před soud pro mládež. Podle výboru je nutné přijmout kroky ke snížení obzvláště škodlivých účinků kontaktu dětí se soudním systémem. Státní zastupitelství tak nově bude mít možnost nepodat návrh na zahájení řízení před soudem pro mládež. Stejně tak soud bude moci upustit od uložení opatření vůči dítěti i bez nařízeného jednání.

Dítě mladší patnácti let není trestně odpovědné. Pokud se ale dopustí činu, který by u dospělého trestný byl, může mu soud uložit výchovnou povinnost či omezení, napomenutí s výstrahou, zařazení do terapeutického či psychologického programu, dohled probačního úředníka a v nejzávažnějších případech ochrannou výchovu či ochranné léčení.

V České republice ročně spáchá kriminální činy průměrně 1632 dětí mladších 15 let. Převážná většina z nich je ve věku 12 až 14 let. U dětí jednoznačně převažuje majetková trestná činnost. Následují násilné delikty, mravnostní kriminalita, sprejerství, výtržnictví a drogové trestné činy.

V posledních letech počet dětských pachatelů roste. Podle autorů předkládací zprávy k novele souvisí tento fakt do určité míry s demografickým vývojem, protože v letošním roce dosáhl věku 15 let populačně nejsilnější ročník narozený v roce 2008. Roli však mohou hrát i další faktory jako ekonomická situace, nárůst počtu vyloučených lokalit, změna struktury páchané kriminality i uzavření škol při koronavirové pandemii.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP