Stanovisko České advokátní komory k výběru soudců Ústavního soudu

Představenstvo České advokátní komory (ČAK) projednalo aktuální stav výběru soudců Ústavního soudu a přijalo následující stanovisko:

 

Ústavní soud je jedním ze základních kamenů naší demokracie a ústavní soudci jsou v mnoha ohledech gladiátory bránícími ústavnost a právní stát. Není proto divu, že výběr těchto gladiátorů práva provází mediální zájem odborné i laické veřejnosti.

Česká advokátní komora obdržela dne 22. března 2023 výzvu prezidenta republiky s žádostí o součinnost při hledání vhodných kandidátů na soudce Ústavního soudu. Představenstvo ČAK obdrželo/dostalo před svým jednáním návrhy patnácti možných kandidátů z řad advokacie.

Ve snaze dosáhnout silné legitimity svého návrhu se představenstvo ČAK rozhodlo, že prezidentu republiky doporučí pouze ty kandidáty, kteří získají jednomyslnou podporu všech členů představenstva bez výjimky. Po obsáhlé diskusi ji získali tři kandidáti, a to advokátka Monika Novotná, advokátka Irena Schejbalová a advokát Petr Bříza. O nominaci těchto kandidátů Českou advokátní komorou byl v průběhu dubna 2023 informován prezident republiky a následně i veřejnost.

Dvě kandidátky, advokátky Irena Schejbalová a Monika Novotná, absolvovaly diskusi s odborným panelem prezidenta republiky. Monika Novotná se následně setkala s prezidentem republiky. To jsou jediné informace, které jsou dosud o procesu výběru známy.

Počáteční, nejen odbornou veřejností ceněná transparentnost výběru kandidátů se v průběhu času změnila v současnou nepřehlednou situaci, lidsky nedůstojnou pro mnohé nominované nejen z řad advokacie.

Jsme přesvědčeni, že námi navržení kandidáti splňují vysoké standardy ať již profesní, morální, či etické, aby mohli s důvěrou a ctí zastávat funkci ústavního soudce.

 

Irena Schejbalová díky rodinnému „politickému škraloupu“ došla k advokacii cestou trnitější než mnozí z nás. Překážkami se nenechala odradit a dnes se věnuje nejen civilnímu procesu a rodinnému a pracovnímu právu, ale rovněž trestnímu a správnímu právu. V rámci svého působení v orgánech České advokátní komory se věnuje výchově a vzdělávání advokátů a advokátních koncipientů, kdy školí kolegy advokáty a advokátní koncipienty zejména na poli advokátních předpisů a advokátní etiky. Je rovněž zkušební komisařkou pro advokátní zkoušky v oboru výkonu advokacie a v oboru občanské, rodinné a pracovní právo. Základní morální korektivy výkonu advokacie a právního státu obecně tak nejen zcela respektuje, ale snaží se je šířit a vštěpovat ostatním.

Monika Novotná spojila začátky své právní praxe s pomocí disidentům a obranou stěžejních hodnot, na nichž stojí náš právní stát. Je velmi zkušená advokátka s praxí zejména v oblasti obchodního, občanského a finančního práva. Běžnou součástí její práce je zastupování klientů před všemi stupni soudů i v rozhodčím řízení. Moc dobře si uvědomuje, jak právní normy a jejich nesprávná aplikace zasahují do života klientů a úspěšně zásahy do práv svých klientů odráží. Má za sebou i rozsáhlou publikační a přednáškovou činnost, pravidelně vystupuje na odborných konferencích v ČR i v zahraničí. Je nositelkou titulu Právník roku 2016 v oboru finančního práva.

Petr Bříza je respektovaný advokát se studijními zkušenostmi ze zahraničí, který je kromě advokacie činný i na akademické půdě. Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy vede semináře z mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu. Jako advokát má zkušenosti se zastupováním před uznávanými mezinárodními rozhodčími tribunály, jakými jsou např. Mezinárodní rozhodčí soud při Obchodní komoře v Paříži (ICC) nebo Londýnský soud mezinárodní arbitráže (LCIA). Zároveň publikuje v odborné literatuře, včetně zahraničních odborných publikací. Podílí se na vzdělávání nejen advokátů a advokátních koncipientů, ale – v rámci Justiční akademie – i soudců. S rozhodováním sporů má významné zkušenosti jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR i mezinárodních rozhodčích institucí. Role nestranného sudího mu tak není cizí.

 

Naše jednomyslné rozhodnutí nominovat Moniku Novotnou, Irenu Schejbalovou a Petra Břízu jako kandidáty České advokátní komory na pozici ústavního soudce bylo vedeno jejich nespornými profesními a lidskými předpoklady. Věříme, že naši kandidáti se díky svým osobnostním a morálním vlastnostem, profesním zkušenostem a kariérním úspěchům nedostanou mezi mlýnské kameny mediálního tlaku.

Ústavou garantovaná práva a svobody nejsou a nemohou být odtržena od životní reality. Jsou naplňována životem jednotlivců a v životě jednotlivců musí být chráněna. Naprostá většina rozhodování Ústavního soudu se týká posuzování individuálních ústavních stížností na porušení takových práv ze strany soudů a státních orgánů. Znalosti těch, kteří mají s jejich ochranou dlouholeté praktické zkušenosti, nesmí mezi ústavními soudci chybět.

Současná turbulentní doba jen podtrhuje roli Ústavního soudu v našem právním státě a důležitost jeho složení, a to včetně kandidátů navržených ČAK.

Věříme, že prezident republiky přihlédne k návrhům České advokátní komory jako největší právnické profesní komory v České republice.

 

Představenstvo České advokátní komory

 

Foto: archiv ČAK

Go to TOP