Jak na advokátní úschovy u Komerční banky a České spořitelny

Česká advokátní komora s účinností od 23. července 2023 změnila systém advokátních úschov. Aby byly advokátní úschovy bezpečnější a transparentnější, jsou nyní advokáti nově povinni písemně informovat klienty, jak složitele, tak příjemce, o možnosti nastavení oznámení o pohybu na účtu advokátní úschovy, které banka v souvislosti s vedením úschovního účtu nabízí. Možnost nastavení automatických oznámení je na rozhodnutí klienta.

 

Česká advokátní komora se na stránkách Advokátního deníku snaží novou povinnost advokátů týkající se advokátních úschov co nejvíce ulehčit, postupně proto přináší aktuální zprávy z největších bank na českém trhu o tom, jak u nich provádět bezpečné advokátní úschovy.

 

Další z bank, u které jsme příslušné informace ověřili, je Komerční banka

 

 

Komerční banka má ve své stávající nabídce Běžné účty pro úschovu u advokáta, které mohou být vedeny v Kč a vybraných cizích měnách (EUR, USD, GBP, CHF, AUD). Podmínkou pro zřízení a vedení BÚ pro advokátní úschovu je, že klient má u banky zřízený jiný běžný účet/balíček a tento účet využívá ke své podnikatelské činnosti a pro běžný platební styk.

Účet pro advokátní úschovu lze použít vždy jen k jednomu obchodnímu případu, počet účtů advokátních úschov u jednoho klienta není omezen.

Majitel účtu má podle zákona č. 21/1991 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, povinnost identifikovat skutečného vlastníka/vlastníky prostředků uložených na účtu s doložením jejich podílů, a to při každé změně skutečného vlastníka prostředků. Banka je povinna identifikační údaje, které jí majitel účtu sdělí, řádně zaznamenat do systémů KB a předávat je dále Fondu pojištění vkladů.

Pro účely splnění povinnosti advokáta vůči jeho klientům podle aktualizovaného stavovského předpisu České advokátní komory (ČAK) závazného pro advokáta se v KB na základě požadavku klienta KB – advokáta postupuje takto:

U produktu Běžný účet pro úschovu u advokáta si může klient KB – advokát nastavit zasílání notifikací ohledně oznámení o zůstatku na účtu a oznámení o platbách. Technicky je možné uvést max. 5 kontaktů pro zasílání těchto oznámení.  Za správu úschovy, včetně správného nastavení notifikačních kontaktů, odpovídá klient KB – advokát (nikoliv KB).

Nastavení kontaktních údajů příjemců oznámení (max. 5) může klient KB – advokát provést buď přímo v rámci obsluhy jednotlivých služeb v přímém bankovnictví (MojeBanka, MojeBanka Business) nebo na Obchodním místě KB.  Nastavování notifikací přes Žádost o zadání/změnu/zrušení oznámení v přímém bankovnictví lze uzavřít na pobočce KB.

Notifikační pravidla může nastavit pouze majitel účtu (nikoli jiná osoba, např. zmocněnec/osoby s dispozičním oprávněním odlišné od majitele účtu).

Technicky lze nastavení notifikací provést jak u nově uzavíraných smluv o Běžném účtu pro úschovu u advokáta, tak i u smluv již existujících.

 

Česká spořitelna ohledně bezpečných úschov nabízí využít pasivního dispozičního oprávnění

 

 

Automatické notifikace pohybu na účtu Česká spořitelna (ČS) v tuto chvíli nastavit neumožňuje. Pro tento případ je ale možné využít pasivního dispozičního oprávnění.

Česká spořitelna plánuje zásadní proměnu firemního internetového bankovnictví a je reálné, že notifikace o platbách (příchozích/odchozích) budou nasazeny v červnu 2024. Možnost, jak v současnosti provést oznámení o pohybu na účtu advokátní úschovy, je tedy právě pasivní náhled na účty úschov oprávněným osobám.

Formu pasivního dispozičního oprávnění může udělit majitel účtu (advokát). Dispoziční oprávnění funguje podobně jako plná moc, tj. oprávněnému propůjčuje oprávnění v určitém rozsahu. V případě pasivního dispozičního oprávnění jde o oprávnění k pasivním činnostem jako je právě nahlížení na účet, sledování zůstatku či pohybů na tomto účtů, oprávněný nemůže dělat žádné aktivní operace (např. převádět finanční prostředky na jiný účet).

V takovém případě by však muselo dojít k identifikaci všech osob a tyto osoby by musely být vždy změněny dle konkrétního případu. Majitel účtu může rovněž toto dispoziční oprávnění kdykoliv odvolat či změnit – jedná se o jednostranný právní úkon majitele účtu, do kterého ČS nemůže zasahovat. Je zde tedy riziko odvolání dispozičního oprávnění ze strany majitele účtu.

ČS nabízí také produkt s názvem „Jistotní účet“. Ten funguje jako tzv. vázaný depozitní účet, podobně jako notářská či advokátní úschova. Jeho smysl spočívá v tom, aby peníze určené k určitému obchodu byly uloženy na bezpečném místě do té doby, než kupující či prodávající strana splní podmínky k jejich vyplacení. Jistotní účet má funkci vypořádání obchodu mezi dvěma stranami, obvykle k prodeji nebo nákupu nemovitosti (či jiné cenné věci). Kupující zaplatí na jistotní účet smluvenou částku a ta zůstává uschovaná pro prodávajícího do doby, než doloží převod nemovitosti nebo jiné věci. Princip je tedy obdobný jako notářská nebo advokátní úschovna, avšak s tím rozdílem, že prostředníkem obchodu je Česká spořitelna (která rovněž odpovídá za správnost vypořádání). Za tuto službu si Česká spořitelna účtuje poplatek v podobě promile z částky, která má být na účtu uložena (podobně jako je zpoplatněna např. notářská úschova).

Advokát (a jeho klient) tedy mohou volit mezi dvěma možnostmi: standardní advokátní úschova, kde banka pouze vede účet a advokát odpovídá za správnost vypořádání a výše popsaný jistotní účet, kdy je garantem vypořádání banka. ČS v tuto chvíli nedokáže tyto dvě varianty modifikovat a upravovat oprávnění či limity, je proto možné využít pouze tyto dvě možnosti.

 

Jak na advokátní úschovy u dalších bank se dočtete ZDEZDE, ZDE a ZDE.

 

Redakce AD
Ilustrační foto: canva.com

 

Go to TOP