MSp předkládá vládě materiál řešící problematiku tzv. průtokových účtů

Ministerstvo spravedlnosti připravilo ve spolupráci se zástupci Finančního analytického úřadu, Generálního finančního ředitelství, Generálního ředitelství cel, Ministerstva vnitra, Národní centrály proti organizovanému zločinu, Nejvyššího státního zastupitelství a Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Analýzu k možnostem odčerpávání nelegálně nabytého majetku.

 

V případě praní peněz se orgány činné v trestním řízení potýkají s problémem prokázání zdrojového trestného činu, zejména pokud měla být zdrojová trestná činnost spáchána v zahraničí ve státech, se kterými je problematická mezinárodní spolupráce. Prokázání tohoto tzv. predikativního trestného činu je přitom nezbytné, aby mohlo dojít k odsouzení pachatele a zkonfiskování propíraných peněz.

Analýza velmi komplexním způsobem reflektuje stávající právní úpravu společně s jejími nedostatky, které brání efektivnímu odčerpání těchto nelegálních zdrojů.

Součástí předkládaného materiálu je rovněž i detailní rozbor české judikatury a judikatury Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie, která stanovuje přísné mantinely, jenž je zapotřebí pro případnou konfiskaci dodržet. Analýza přináší i informace o vybraných zahraničních úpravách a bere v potaz také legislativní vývoj na úrovni Evropské unie.

 

Úprava významně přispěje k omezení praní špinavých peněz

Z této analýzy vyplynuly tři možné směry řešení v podmínkách České republiky, a to v podobě civilní, správní a trestní varianty. Ani v jedné z variant není zvažována možnost vzniku zcela nového orgánu, a to především z důvodu požadavku na omezování výdajů ze státního rozpočtu, kdy je třeba přednostně hledat co nejméně nákladné funkční varianty řešení.

Materiál je předkládán vládě k rozhodnutí o výběru vhodné varianty. Na základě zvolené varianty vypracuje gesčně příslušné ministerstvo návrh zákonné úpravy.

Budoucí úprava významně přispěje k omezení praní špinavých peněz přes území České republiky, neboť umožní odčerpat i takové propírané peněžní prostředky (často dosahující desítek milionů korun), u kterých to doposud nebylo možné.

 

Zdroj: justice.cz
Foto: canva.com

Go to TOP