Stanovisko generální advokátky k výkonu evropského zatýkacího rozkazu

Soudní dvůr EU zveřejnil dne 13. července 2023 stanovisko generální advokátky Tamary Ćapetové ve věci C-261/22 | GN (Důvod pro odmítnutí založený na nejvlastnějším zájmu dítěte), podle něhož platí, že výkon evropského zatýkacího rozkazu vydaného proti matce malých dětí lze odmítnout, pokud je to v nejvlastnějším zájmu dítěte. Takové odmítnutí je možné pouze v případě, že vykonávající orgán nemá po využití komunikačního mechanismu dostatek informací, které by mu umožnily získat naprostou jistotu stran toho, že výkon EZR nebude s nejvlastnějším zájmem dítěte v rozporu.

 

Belgický justiční orgán vydal evropský zatýkací rozkaz (EZR) proti ženě za účelem výkonu trestu odnětí svobody v délce pěti let. Ta byla po několika měsících zatčena v Boloni v Itálii. V té době s ní žil její nezletilý syn, takže vazba byla nahrazena domácím vězením, aby syn mohl být s ní.

Odvolací soud v Boloni si vyžádal informace od belgického justičního orgánu ohledně způsobu výkonu trestu matek žijících ve společné domácnosti s nezletilými dětmi v Belgii. Jelikož se soudu nedostalo odpovědi, předání odmítl.

Italský nejvyšší kasační soud, projednávající kasační opravné prostředky podané proti uvedenému odmítnutí, se Soudního dvora dotázal, zda je možné odmítnout nebo odložit výkon EZR, pokud je vyžádanou osobou matka, která žije ve společné domácnosti se svými nezletilými dětmi, a předání může vést k porušení základního práva na rodinný život nebo nejvlastnějšího zájmu dítěte.

Ve svém stanovisku generální advokátka Tamara Ćapeta podotýká, že mechanismus EZR vychází z předpokladu, že členské státy dodržují základní práva. Tento předpoklad lze zpochybnit pouze, pokud má vykonávající orgán povědomí o systémových nebo celoplošných nedostatcích v souvislosti se zajišťováním práva osob uvězněných ve vystavujícím státě na rodinný život. Jelikož v projednávané věci neexistují indicie o systémových nedostatcích v souvislosti se zajišťováním práva v Belgii uvězněných osob na rodinný život, má generální advokátka za to, že vykonávající orgán nemůže výkon EZR odmítnout z důvodu možného porušení práva odsouzené ženy na rodinný život.

Dalšími osobami (vzhledem k tomu, že této ženě se mezitím narodilo druhé dítě), jejichž základní práva jsou v projednávané věci dotčena, jsou ženiny děti. Listina základních práv Evropské unie zajišťuje ochranu nejvlastnějšího zájmu dítěte. Děti, jichž se věc dotýká, jsou potenciálními vedlejšími poškozenými výkonem EZR, a rozhodnutí, zda EZR vykonat, proto může být ovlivněno obavami o nejvlastnější zájem dítěte. Případné odmítnutí výkonu EZR za účelem ochrany nejvlastnějšího zájmu dítěte však není otázkou vzájemné důvěry, nýbrž se jedná spíše o nalezení řešení, které by bylo v nejvlastnějším zájmu konkrétního dítěte.

Podle generální advokátky T. Ćapeta rámcové rozhodnutí o EZR v zásadě nebrání odmítnutí výkonu rozkazu vydaného proti matce malých dětí, pokud je to v nejvlastnějším zájmu daného dítěte. Takové odmítnutí je možné pouze v případě, že po zjištění konkrétní situace dítěte a po využití komunikačního mechanismu rámcového rozhodnutí mezi vystavujícím a vykonávajícím justičním orgánem nemá druhý z nich dostatek informací, které by mu umožnily získat naprostou jistotu stran toho, že výkon EZR nebude s nejvlastnějším zájmem dítěte v rozporu.

Pro vyloučení beztrestnosti generální advokátka dodává, že z fakultativního důvodu pro odmítnutí výkonu EZR podle čl. 4 odst. 6 rámcového rozhodnutí (poskytujícího vykonávajícímu členskému státu možnost osobu nevydat, pokud se zaváže sám provést výkon trestu odnětí svobody) se může stát povinnost vykonávajícího justičního orgánu za účelem ochrany nejvlastnějšího zájmu dítěte.

Aktivace čl. 4 odst. 6 rámcového rozhodnutí o EZR by mohla být nejlepší možností, pokud by z jakéhokoli důvodu souvisejícího s dotčeným dítětem bylo v jeho nejvlastnějším zájmu neopouštět vykonávající členský stát, ale zároveň by bylo důležité, aby udržovalo častý a blízký vztah se svou matkou.

Dočasné odložení předání podle čl. 23 odst. 4 rámcového rozhodnutí o EZR není podle generální advokátky možné v projednávané věci uplatnit, jelikož tak lze učinit toliko ve vztahu k vyžádané osobě a v případě závažných humanitárních důvodů, například v případě zjevného ohrožení života nebo zdraví vyžádané osoby.

 

Úplné znění stanoviska je zveřejněno na stránce curia.europa.eu v den, kdy je generální advokát přednesl.

Obrazové záznamy z přednesení stanoviska jsou dostupné na Europe by Satellite

 

Zdroj: Soudní dvůr EU
Ilustrační foto: canva.com

 

Go to TOP