Radim Chalupa: Excesivní uplatnění a zneužití směnky

Leges, Praha 2022, 462 stran, 890 Kč.

 

Na našem knižním trhu se objevila publikace zkušeného znalce směnečného práva s advokátní a akademickou praxí, JUDr. Radima Chalupy, Ph.D., cíleně zaměřená na rizika spojená s využíváním směnky v závazkových vztazích.

Autor vychází z tradičního vnímání směnky jako cenného papíru, kterým lze zajistit závazek, dá se s ním obchodovat nebo ho převést na jiného. Směnka se vyznačuje formální přísností a abstraktností (abstraktností se vyznačuje i směnečná pohledávka) a tyto její vlastnosti do jisté míry formují směnečný závazkový vztah mezi věřitelem a dlužníkem. Využití tohoto právního nástroje má historicky bohatou tradici, která potvrdila nejen výhody využívání tohoto nástroje, ale i jeho slabá místa.

Jakkoli by formální přísnost směnky měla být zárukou korektnosti, věřitelé někdy ne­uplatňují své pohledávky v souladu s původně zamýšleným účelem vystavení směnky, ale způsobem, který překračuje hranice řádného výkonu směnečného práva. Jak připouští autor, směnečnou formálnost a orientaci na směnečné věřitele nelze potlačit, je tedy nutné se vypořádat s faktem, že bude docházet k excesivnímu uplatňování směnek (tedy nedůvodnému nebo nekorektnímu uplatnění směnečné pohledávky) či že budou zneužívány. Legislativa, ale i rozhodovací praxe soudů poskytují osobám žalovaným ve směnečných sporech při nekorektním uplatňování směnečných pohledávek či pohledávek neexistujících pouze omezenou obranu. I přesto ale žalovaní nejsou bez možnosti efektivně se bránit. Žalovaní mohou svoji pozici výrazně ovlivnit preventivně již na počátku směnečného vztahu, a eliminovat tak rizika z něho plynoucí.

Jak sám název monografie napovídá, úmyslem autora bylo zachytit všechny výše uvedené aspekty excesivního uplatnění a zneužití směnky. V bohatě strukturovaném textu se autor věnuje postupně vlastnostem směnky a jejich vlivu na excesivní uplatnění a zneužití směnky, způsobům excesivního uplatnění směnky, způsobům zneužití směnky, prevenci před zneužitím směnky a obraně směnečných dlužníků ve směnečných sporech.

Kniha je důkladným a obsáhlým dílem, které je přehledně rozděleno do dvaceti jedna kapitol, jejichž zaměření odpovídá povaze knihy. Po první úvodní kapitole název druhé kapitoly „Hmotněprávní východiska při excesivním uplatnění a zneužití směnky (a jejich procesní projevy)“ vystihuje její obsah spočívající v rozboru nejdůležitějších právních institutů a pojmů v oblasti směnečného práva, který umožňuje čtenáři následnou orientaci v celé problematice, již publikace řeší; stejně tak třetí kapitola vysvětlující abstraktní a skripturní povahu směnky.

Čtvrtá až šestá kapitola navazují na předchozí kapitoly a rozebírají (ne)uplatnitelnost kauzálních a dalších námitek z „vlastního“ vztahu mezi směnečnými dlužníky ne­zúčastněnými na kauze, ochranu obchodovatelnosti směnky a problematiku osamostatnění směnky. Sedmá kapitola poměrně podrobně rozebírá možnosti dvojfázového vzniku směnky jako hmotněprávního východiska pro excesivní uplatnění a zneužití tohoto cenného papíru.

Osmá až jedenáctá kapitola se podrobně věnují procesním otázkám, a to zejména dokazování, posuzování důkazního břemene ve směnečných sporech a směnečnému rozkaznímu řízení.

Dvanáctá a třináctá kapitola pojednávají poměrně stručně o rozhodčím řízení a řízení o umoření směnky.

Čtrnáctá kapitola řeší situace, kdy zákon připouští postupný vznik směnky, jejíž obsah částečně určuje majitel této listiny při vyplnění směnečného blanketu (blankosměnky). Minimální právní úprava zde vytváří prostor pro nekorektní postupy.

Patnáctá až sedmnáctá kapitola popisují jednotlivé případy excesivního uplatnění směnky, zneužití směnky a zneužití právního režimu směnky.

Závěrečné kapitoly dávají prostor obraně proti excesivnímu uplatnění a zneužití směnky.

Jednotlivé kapitoly tvoří dílčí celky odrážející logiku autorova výkladu: V úvodních kapitolách jsou shrnuta východiska zneužití směnky spočívající ve speciální povaze směnky, a to jak hmotněprávní, tak procesní. V dalších kapitolách se autor zaměřuje na identifikaci hmotněprávních a procesních opor pro excesivní uplatnění nebo zneužití směnky, tedy na jednotlivé skupiny rizik. Vlastní praktické jádro práce a zřejmě i naplnění čtenářova očekávání se nachází v závěrečných kapitolách (kap. XVIII. až XX.), explicitně zaměřených jednak na prevenci před zneužitím směnky, jednak na ochranu a obranu (dlužníků) před excesivním uplatněním a zneužitím směnky. Zvláštní pozornost věnuje autor obraně směnečných dlužníků ve směnečných sporech, v nichž je uplatňován buď neexistující směnečný nárok, nebo v nichž je směnečný nárok uplatňován v rozporu se směnečnou smlouvou nebo s dohodou o vyplnění blankosměnky.

Autorovi se podařilo vytvořit přehlednou, systematickou a čtivou publikaci, která si najde svůj okruh čtenářů a poslouží laikům i právním odborníkům k orientaci v problematice uplatňování směnek a eliminaci či řešení rizik tohoto procesu. Publikace tak plní i preventivní roli, upozorňujíc směnečné dlužníky na úskalí, která mohou nastat a kterým se lze vyhnout již před emisí směnky.

Na práci je zřetelná autorova vědecká erudice, která však není samoúčelná, nýbrž promítá se do praktických závěrů a řešení, v nichž autor současně osvědčuje svou dlouholetou právní praxi v dané oblasti. Autor cíleně praktické zaměření publikace zvýraznil i jinak, např. menším důrazem na literární a další prameny v textu či nezařazením přehledu zdrojů k tématu. Za zmínku stojí důkladné a přehledné analyticko-syntetické zpracování materie, posilující praktickou vy­užitelnost díla nejen jako komplexního traktátu, ale i jako pomůcky pro každodenní právní praxi. Pokud tedy čtenář hledá souborného praktického průvodce v rizicích směnečného práva, plynoucích z excesivního nebo zneužívajícího uplatnění směnky, pak mu lze publikaci Radima Chalupy jen doporučit.

 

prof. JUDr. JAN HURDÍK, DrSc., Katedra občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Mgr. ANDREA BARTÍKOVÁ, doktorandka na Katedře občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Go to TOP