FLASH NEWS z jednání představenstva ČAK – červen 2023

Poslední předprázdninové zasedání představenstva České advokátní komory se uskutečnilo v pondělí 19. června. A jeho program byl i tentokrát nabitý. Ty nejdůležitější informace jsme pro Vás připravili do těchto Flash News, podrobnosti budou následně k dispozici v zápisu ze schůze představenstva na webu ČAK. K zásadním tématům se bude Advokátní deník postupně vracet v článcích, stanoviscích nebo rozhovorech.

 

A o čem tedy (krom dalšího) představenstvo ČAK v pondělí 19. června 2023 na své 18. schůzi v tomto volebním období jednalo?

 

Představenstvo vybralo dodavatele interiérového řešení prostor ČAK v rekonstruovaném paláci Dunaj

Na základě doporučení výběrové komise pro výběr interiérového řešení prostor ČAK ve zrekonstruovaném paláci Dunaj vybralo představenstvo jako dodavatele společnost CAPEXUS s. r. o., jejíž nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější s ohledem na nejnižší cenu, nejpříznivější reference a celkovou kvalitu zpracování.

 

Umělá inteligence (AI) a poskytování právních služeb – příprava stanoviska a zvláštní jednání představenstva s experty

Místopředseda ČAK JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb., předložil návrh Sekce pro právo IT a GDPR na stanovisko k využívání AI při poskytování právních služeb. Další stanovisko k této problematice, a to návrh usnesení představenstva k používání AI v rámci poskytování právních služeb dle zákona o advokacii, předložil člen představenstva a předseda Výboru pro advokátní etiku Mgr. Lukáš Trojan.

Oba návrhy vzalo představenstvo na vědomí a uložilo Sekci pro právo IT a GDPR připravit konečné sjednocující znění stanoviska, jež bude výsledkem shody mezi oběma poradními orgány.

Představenstvo ČAK pak dále v diskusi dospělo k závěru, že s ohledem na závažnost problematiky je vhodné uspořádat speciální jednání, které se bude věnovat výlučně dopadu AI na poskytování právních služeb a budoucnosti advokacie. Na jednání budou přizváni i experti na tuto oblast.

 

Stanovisko k účtování regulované odměny advokáta v oddlužení a v insolvenčním řízení

Představenstvo ČAK přijalo výkladové stanovisko ke způsobu účtování regulované odměny advokáta za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení a insolvenčního návrhu. Přijetí tohoto stanoviska doporučila Sekce ČAK pro insolvenční právo, obsah stanoviska a důvody pro jeho přijetí jsou k dispozici ZDE. Výkladové stanovisko bude publikováno ve Věstníku ČAK č. 2/2023.

 

Novela advokátního smírčího řádu

Advokátní smírčí řád dosud nikterak neupravoval smírčí řízení pro případ sporu pojistitele a pojištěného či pojistníka souvisejícího s hromadným pojištěním advokátů. Schválená novela zajistí, že se smírčí řád bude nově vztahovat i na smírčí řízení dle rámcové pojistné smlouvy.

 

Nasazení notebooků při skládání písemných částí advokátních zkoušek

Letos v květnu v Praze a v červnu v Brně se poprvé konaly písemné části advokátních zkoušek za využití notebooků, o čemž Advokátní deník široce informoval ZDEZDE. Předseda zkušební komise JUDr. Karel Brückler informoval členy představenstva ČAK o fakticky bezproblémovém průběhu písemných zkoušek. IT oddělení ČAK i Odbor výchovy a vzdělávání ČAK dobře zvládly přípravu i vlastní realizaci písemných části zkoušek za použití notebooků; do budoucna bude tato praxe samozřejmě pokračovat.

 

Přístupové písemné testy budou přesunuty do koncipientských školení. Advokátní zkušební řád stavovským předpisem?

Představenstvo ČAK schválilo věcný záměr přesunout přístupové písemné testy, které jsou nyní součástí advokátních zkoušek, přímo do jednotlivých povinných školení advokátních koncipientů. Podle návrhu zkušební komise bylo do chystané novely zákona o advokacii vloženo ustanovení, podle něhož by do budoucna zkušební řád nebyl vyhláškou Ministerstva spravedlnosti, ale stavovským předpisem (jako je tomu na Slovensku).

 

Zvýšení náhrady nákladů kárného řízení z 8 na 10 tisíc korun

Představenstvo ČAK po 9 letech přikročilo ke zvýšení jednorázové náhrady nákladů kárného řízení z 8 tisíc na 10 tisíc korun. Tato částka nebude zvyšována v případě, že ke kárnému řízení bude přibrán znalec, jak tomu je dosud.

 

Informace o vyjednávání hromadného pojištění profesní odpovědnosti advokátů pro rok 2024

Představenstvo ČAK schválilo nabídku Generali České pojišťovny na každoroční obnovu hromadného pojištění profesní odpovědnosti advokátů předloženou makléřem (společností WI-ASS), která obsahuje návrh na úpravu výše pojistného a limitu pojistného plnění od roku 2024 s ohledem na inflaci roku 2022, s tím, že představenstvo souhlasí maximálně se zvýšením pojistného o 500 korun za současného zvýšení limitu pojistného plnění o 500 tisíc korun.

 

Podrobné informace o celém jednání představenstva budou jako obvykle obsaženy v zápisu z jednání představenstva na webu ČAK.

 

PhDr. Iva Chaloupková, vedoucí Odboru vnějších vztahů ČAK
Foto: redakce AD

 

 

Go to TOP