Europol a členský stát mohou nést společnou odpovědnost za újmu

Generální advokát Rantos: Europol a členský stát, v němž vznikla újma v důsledku protiprávního zpracováním údajů, mohou nést společnou a nerozdílnou odpovědnost.

 

Stanovisko generálního advokáta ve věci C-755/21 P | Kočner v. Europol

V návaznosti na to, že dne 21. února 2018 byl na Slovensku zavražděn slovenský novinář Ján Kuciak a jeho snoubenka Martina Kušnírová, slovenské orgány vedly rozsáhlé vyšetřování. Na žádost slovenských orgánů Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) provedla extrakci údajů uložených ve dvou mobilních telefonech, které náležely Marianu Kočnerovi, a v paměťovém zařízení USB. Europol zaslal své forenzní zprávy a předal pevný disk obsahující extrahované zašifrované údaje.

V květnu 2019 tisk zpřístupnil veřejnosti informace o M. Kočnerovi pocházející z těchto mobilních telefonů, a to včetně přepisů jeho intimní komunikace. Europol kromě toho v jedné ze svých zpráv uvedl, že M. Kočner je od roku 2018 ve vazbě pro podezření z finančního trestného činu a jeho jméno mimo jiné přímo souvisí s „takzvanými mafiánskými seznamy“ a s „Panama Papers“.

Marian Kočner podal u Tribunálu Evropské unie návrh na odškodnění ve výši 100 000 eur z titulu náhrady za nemajetkovou újmu, která mu údajně vznikla. Tribunál rozsudkem ze dne 29. září 2021 jeho žalobu zamítl. Dospěl k závěru, že M. Kočner nepředložil důkaz o příčinné souvislosti mezi tvrzenou škodou a jednáním Europolu, a že neprokázal, že unijní orgán, a zejména Europol, vypracoval a vedl „takzvané mafiánské seznamy“. M. Kočner podal kasační opravný prostředek k Soudnímu dvoru.

Ve stanovisku z 15. června generální advokát Athanasios Rantos upřesnil, že tato věc poskytuje Soudnímu dvoru poprvé příležitost, aby se vyslovil zejména k povaze mimosmluvní odpovědnosti Europolu, a konkrétně k existenci zvláštního systému společné a nerozdílné odpovědnosti Europolu a členského státu, ve kterém vznikla újma v důsledku nesprávného zpracování údajů Europolem nebo tímto členským státem.

Athanasios Rantos nejprve připomněl, že pokud jde o mimosmluvní odpovědnost, Unie nahradí škody způsobené jejími orgány nebo jejími zaměstnanci při výkonu jejich funkce. Toto pravidlo se použije na Europol. Podle nařízení o Europolu každá fyzická osoba, která utrpěla škodu v důsledku protiprávního postupu zpracování údajů, má právo na náhradu škody buď od Europolu, nebo od členského státu, ve kterém došlo k události, ze které škoda vznikla, podle práva tohoto státu. Preambule (která nemá závaznou právní hodnotu) tohoto nařízení uvádí, že dotčená fyzická osoba by někdy mohla obtížně rozlišit, zda škoda, již utrpěla v důsledku protiprávního zpracování údajů, byla způsobena činností Europolu nebo členského státu a Europol a členský stát, ve kterém došlo k události, ze které škoda vznikla, by proto měly nést společnou a nerozdílnou odpovědnost.

V tomto ohledu A. Rantos poznamenal, že společná a nerozdílná mimosmluvní odpovědnost v zásadě znamená, že je-li událost, ze které vznikla újma, přičitatelná několika osobám, jsou tyto osoby povinny újmu společně a nerozdílně nahradit.

Připomněl, že výklad ustanovení unijního práva vyžaduje, aby bylo zohledněno nejen znění takového ustanovení, ale i kontext, do něhož spadá, jakož i cíle a účel, které sleduje akt, jehož je součástí.

Generální advokát provedl analýzu všech relevantních právních ustanovení a dospěl k závěru, že unijní právo zavádí systém společné a nerozdílné odpovědnosti Europolu a dotčeného členského státu, pokud jde o újmu utrpěnou protiprávním zpracováním údajů v důsledku činnosti Europolu nebo tohoto členského státu.

Generální advokát proto navrhl rozsudek Tribunálu zrušit v rozsahu, v němž jakoukoli příčinnou souvislost mezi újmou tvrzenou M. Kočnerem a případným jednáním Europolu vyloučil pouze proto, že po určitou dobu měly údaje obsažené v dotčených mobilních telefonech v držení jak Europol, tak slovenské orgány.

Pokud jde naproti tomu o údajné zapsání M. Kočnera na „takzvaný mafiánský seznam“, generální advokát navrhl, aby Soudní dvůr kasační opravný prostředek zamítl, a potvrdil úvahy Tribunálu.

Úplné znění stanoviska se na internetové stránce CURIA zveřejňuje v den, kdy je generální advokát přednesl.

 

Zdroj: Soudní dvůr EU
Foto: canva.com

 

 

 

 

Go to TOP