Mimořádné odpuštění úroků při úhradě daňových nedoplatků senátoři schválili

Lidé zřejmě dostanou šanci zbavit se úroků a penále k neuhrazeným daním z minulých let, jestliže splatí původní dlužnou částku před začátkem letošního prosince. Počítá s tím návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů, který Senát schválil na své 12. schůzi dne 31. května 2023. Předpis, který umožní také odpuštění drobných daňových nedoplatků, ještě dostane k podpisu prezident republiky.

 

Na mimořádné odpuštění příslušenství daně dosáhnou podle návrhu zákona jen fyzické osoby, kterým dluh vznikl do loňského září. Podmínkou bude to, že v době od července do konce listopadu zaplatí dlužnou daň a zároveň formálně požádají o odpuštění úroků a penále.

U dlužných částek vyšších než 5000 korun bude možné rozložení úhrady do splátek. Sněmovna ve vládním návrhu splátky změnila ze čtvrtletních na měsíční. Umožnila také snazší vyrovnání daňových dluhů s možností splátek i lidem, vůči kterým už byla k 30. září 2022 zahájena takzvaná daňová exekuce.

Vládní úprava zahrnuje také justiční poplatky a místní poplatky. K akci se tak budou moci připojit kraje a obce, pokud schválí příslušnou vyhlášku. Budou na to mít čas do konce září.

Zákon také umožní odpuštění drobných daňových nedoplatků vzniklých do konce loňského září. Opatření se bude týkat fyzických i právnických osob, které dluží na dani, úrocích a penále méně než 200 korun. Výjimkou bude daň z nemovitých věcí, u níž bude hraniční výše dluhu 30 korun. Celková výše nedoplatků pak nebude smět přesáhnout 1000 korun. Dluh zanikne podle předlohy k červenci, aniž o to dlužníci budou muset přímo žádat. Stát tím sleduje i snížení nákladů na administrativu těchto malých dluhů.

Ministerstvo financí odhadlo, že maximální rozsah odpuštěných úroků a penále u dluhů v působnosti finanční správy představuje 7,7 miliardy korun, u dluhů v působnosti celní správy 1,4 miliardy korun. Část z těchto dluhů je ale už nyní vedena jako nedobytná. O odpuštění příslušenství dluhů by mohly podle struktury nedoplatků evidovaných u finanční správy požádat vyšší desítky tisíc fyzických osob. Ministerstvo ale předpokládá, že pouze část těchto dlužníků možnost jednorázového odpuštění úroků a penále na daních skutečně využije.

 

Zákon souvisí s obdobnou úpravou – zákonem o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů (pokud bude uhrazeno do konce letošního listopadu) –, kterou Senát také schválil.

Prominutí penále a dalších nákladů u dluhů na sociálních odvodech by se mohlo podle vlády týkat statisíců fyzických a právnických osob. Celkem by mohly uhradit dluh na odvodech až 56,7 miliardy korun a odpustilo by se jim až 18 miliard korun.

Senátorka Mgr. Adéla Šípová má za to, že část lidí s ohledem na vysokou míru zadlužení nebude moci nabídky využít. Doporučila znovu upravit pravidla exekučního řízení a insolvence.

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce opatřením motivovat dlužníky k úhradě sociálních odvodů. Očekává, že by zadlužených mohlo ubýt. Odpuštění penále a exekučních srážek by nastalo při úhradě dluhů na důchodovém a nemocenském pojištění a na příspěvku na politiku zaměstnanosti, které vznikly do konce loňského září. Sociální správa by platby prominula fyzickým i právnickým osobám. Akce by se nevztahovala na dluhy, které vymáhá soudní exekutor.

Dlužník by se přihlásil elektronicky přes portál úřadu v aplikaci od července do listopadu. Dostal by odpověď, jak vysoký dluh má splatit. Pokud ho už uhradil, správa sociálního zabezpečení by příslušenství k dluhu měla sama prominout. O prominutí penále mohou dlužníci žádat už nyní. Úřad ale žádosti nemusí vyhovět.

Při dluhu nad 5000 korun by byly možné splátky. Pokud celková suma nepřesáhla 50 000 korun, měl by podle návrhu dlužník částku srovnat ve 12 měsíčních splátkách. První by měl poslat do konce letoška. U dluhu nad 50 000 korun by mohlo být možné rozložit měsíční splátky do pěti let. Pokud by zadlužený některou ze splátek ale neposlal, penále by se mu neodpustilo. Snazší vyrovnání dluhu s možnosti splátek se bude vztahovat po sněmovních úpravách i na osoby, které už čelí exekuci podle daňového řádu. Sociální správa takovou exekuci odloží.

Dluh na pojistném má podle podkladů k zákonu doplatit 715 000 fyzických osob. Uhradit by mohly až 20,7 miliardy korun. Prominuly by se jim platby za 10,5 miliardy korun. Celkem 262 000 právnických osob by mohlo srovnat až 36 miliard korun. Odpustit by se jim mohlo až 7,5 miliardy korun. Úprava informačního systému úřadu by stála 30 milionů korun.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP