Společné komuniké slovenské justice k 33. výročí nezávislé advokacie

Slovenská advokátní komora dnes 27. dubna slaví 33. výročí přijetí prvního polistopadového zákona o advokacii, který obnovil praxi svobodné a nezávislé advokacie na Slovensku. Slovenská advokátní komora při této příležitosti pozvala nejvýznamnější osobnosti slovenské justice na odbornou diskusní akci – kulatý stůl na aktuální témata slovenské advokacie a právního státu.

 

Pozvání přijali zástupci nejvýznamnějších justičních institucí: předseda Ústavního soudu Slovenské republiky Ivan Fiačan, ministr spravedlnosti Slovenské republiky Viliam Karas, předseda Nejvyššího soudu Slovenské republiky Ján Šikuta, místopředsedkyně Nejvyššího soudu Slovenské republiky Andrea Moravčíková, generální prokurátor Maroš Žilinka, veřejný ochránce práv Robert Dobrovodský a předsedkyně Senátu Nejvyššího správního soudu Slovenské republiky Kristína Babiaková. Akce se zúčastnil také předseda České advokátní komory Robert Němec a místopředseda Martin Maisner.

Hlavním cílem kulatého stolu bylo vést otevřenou odbornou diskusi o úkolech svobodné advokacie v kontextu aktuálních výzev pro ochranu právního státu a základních práv a zejména vnímat názory nejvyšších představitelů justice na aktuální témata.

Slovenská advokátní komora v rámci akce představila přítomným záměr zahájit diskusi o možném jasnějším zakotvení některých základních prvků svobodné a nezávislé advokacie přímo do Ústavy Slovenské republiky (jedná se především, ale nejen, o témata jako povinnost mlčenlivosti advokáta a nutná míra ochrany důvěrnosti komunikace mezi klientem a advokátem). Součástí prezentované koncepce je i reflexe de lege ferenda nad rozšířením subjektů s autoritou pro projektování v abstraktním přezkumu ústavnosti na Slovenskou advokátní komoru, a to v tématech přímo souvisejících s advokacií a jejími úkoly v oblasti ochrany základních práv a svobod.

V této souvislosti se přítomní shodli na tom, že: „Svobodná a nezávislá advokacie je jedním z předpokladů účinné ochrany základních práv a svobod, jakož i fungování demokratického státu a právního státu jako takového. K ochraně těchto práv a svobod je nezbytné chránit základní pilíře právního státu, jako je svobodná a nezávislá advokacie vedle nezávislosti soudnictví.“

„Je třeba složit poklonu slovenským kolegům za to, že pozvali ke kulatému stolu celou justici včetně ministra spravedlnosti, zástupců Ústavního soudu, nejvyšších soudů, generálního prokurátora a ombudsmana ke společné diskusi důležitých právních témat,“ řekl předseda ČAK Robert Němec a ocenil, jakým způsobem právnické profese na Slovensku komunikují a jak umí spolupracovat. „To, jak se na Slovensku na odborné úrovni našla shoda jednotlivých institucí, je příkladné,“ řekl.

„Právo na právní pomoc, jedno ze základních lidských práv, je ústavou garantované právo v ČR. Jeho neoddělitelnou součástí je právo na důvěrnou komunikaci mezi advokátem a klientem. ČAK se snaží vysvětlovat, že nejde o privilegium advokáta, ale o práva občanů. Příkladem jsou západní jurisdikce, které chrání veškerou komunikaci mezi advokátem a klientem. O dosažení tohoto stavu se dlouhodobě snaží i ČAK, a to i nyní, kdy je v připomínkovém řízení novela českého zákona o advokacii,“ připomněl Robert Němec.

Místopředseda ČAK Martin Maisner poukázal na to, že přesvědčení úřadů, že není nutné zakotvit ustanovení, že advokát nemůže být stíhán za činy konané v souladu se zákonem, bohužel neodráží realitu. „Přál bych si, aby to byla pravda. V praxi ale existují případy, kdy byl advokát stíhán za to, že poradil klientovi, aby nevypovídal. Ve skutečnosti tak dochází k excesům a to, že se objevují, nelze brát na lehkou váhu,“ řekl Martin Maisner.

Předseda Robert Němec dodal, že někdy je justice vnímána jako dva týmy (vy právníci, my soudci), které útočí různými směry, přestože kopou do stejného míče. „Můžeme závidět našim západním sousedům, že vůbec nezpochybňují, že advokát je součástí justice a že i on pomáhá dosáhnout toho, aby byl proces spravedlivý. Naši advokáti čelí opakujícím se klišé o zlých úmyslech advokátů, které musíme neustále vyvracet,“ připomněl.

Závěrem účastníci kulatého stolu uvítali některá témata prezentovaná Slovenskou advokátní komorou a podpořili další vedení odborné diskuse k navrhovaným tématům.

 

Zdroj a foto: SAK

Go to TOP