PrF MU doporučila prezidentovi své kandidáty na pozice ústavních soudců

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně na základě doporučení vedoucích kateder a ústavů a po projednání kolegiem děkana doporučila prezidentu republiky tyto osobnosti:

 

prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. – vedoucí Katedry občanského práva, expertka na oblast fundací a dalších (spíše tzv. neziskových) právnických osob, uznávaná odbornice v oblasti občanského práva.

 

doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. – vedoucí Katedry obchodního práva, specialista na právo cenných papírů, právo nekalé soutěže, akademické psaní a další disciplíny spojené s obchodním právem a souvisejícími oblastmi.

 

 

Vzhledem k tomu, že ze zpráv v médiích lze předpokládat dlouhodobý charakter připravovaného seznamu potenciálních kandidátů, fakulta k seznamu připojila další osoby, které sice aktuálně, zejména z pracovních důvodů, neaspirují na funkci ústavního soudce, ale v budoucnu by jejich jména měla být rovněž zvažována:

 

  • doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D. – vedoucí Katedry ústavního práva a politologie, přední odborníkům na ústavní právo a soudnictví, držitel dvou nejprestižnějších evropských grantů ERC a odborník věnující se ústavnímu právu nejen z domácí perspektivy.
  • doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D. – docent na Katedře ústavního práva a politologie a proděkan pro vědu a výzkum, odborně se zaměřující na legislativní proces a jeho výstupy, transpozici práva Evropské unie a institucionální rozměr ústavněprávních vztahů.
  • doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. – děkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity, uznávaný odborník na právní teorii, právní filozofii a právní sociologii zabývající se zejména základními otázkami práva a jeho rolí ve společnosti.
  • prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. – prorektor Masarykovy univerzity pro rozvoj, legislativu a informační technologie a vedoucí Ústavu práva a technologií na PrF MU zabývající se převážně informačními právy a právními souvislostmi vývoje a použití informačních technologií.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity vybírala mezi profesory a docenty, kteří mají plný úvazek na fakultě a kteří splňují veškeré zákonné podmínky pro výkon funkce ústavního soudce. V osobách nominovaných se pojí všechny tři prvky, které jsou pro akademického pracovníka nezbytné: vědecký výkon, pedagogické schopnosti a společenská odpovědnost. Mnozí z nich mají vedle hlubokého teoretického zázemí též vazby do praxe, mj. jako asistenti ústavních soudců či v rámci činnosti Legislativní rady vlády.

Všichni nominovaní jsou odborníky ve zvolené oblasti práva s přesahem do jiných právních odvětví a svými postoji a jednáním reprezentují respekt k idejím právního státu. Jsou to osoby s plnou morální integritou, které se plně osvědčily nejen v akademickém prostředí. Jsou uznávanými experty nejen v očích akademické obce, ale zasáhli i právní praxi a jsou schopni výsledky své práce předávat ve srozumitelné podobě. Jsou si vědomi místa práva ve společnosti a nezbytnosti posilovat právní vědomí. Současně jsou přístupni diskusi a svými postoji reprezentují příklon k pluralitě, tak nezbytné v rozhodování jakéhokoli ústavního orgánu.

 

Zdroj: PrF Masarykovy univerzity v Brně
Foto: PrF MU

 

Go to TOP