Lex Ukrajina: Na registraci k prodloužení dočasné ochrany zbývá už jen 14 dnů

Dne 16. ledna 2023 nabyl účinnosti zákon Lex Ukrajina IV, jímž byly upraveny podmínky prodloužení dočasné ochrany osobám, které mají udělenu a platnou dočasnou ochranu v České republice. Prodloužení tedy není automatické, nejpozději do 31. března 2023 je nutné provést online registraci na platformě Ministerstva vnitra ČR. Pokud se tak nestane, držitel dočasné ochrany o tento status k poslednímu březnovému dni přijde.

 

Je potřeba zdůraznit, že zákon Lex Ukrajina IV se nevztahuje na prodlužování platnosti víza za účelem strpění, která jsou vydávána dle ust. § 33 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců. Víza za účelem strpění jsou označena kódem D/VS/91. Víza za účelem strpění, která byla vydána po 24. únoru 2022 osobám prchajícím před válkou na Ukrajině, jsou na základě rozhodnutí MV ČR, Odboru azylové a migrační politiky, prodloužena do 31. března 2024 automaticky. Pro vyznačení vízového štítku se žadatel má osobně dostavit na pracoviště Odboru azylové a migrační politiky MV ČR. Může tak učinit buď bez předchozího telefonického objednání, nebo se může objednat prostřednictvím obecné objednávací linky MV ČR 974 801 801. Tento postup objednávání na pracoviště MV ČR Odboru azylové a migrační politiky platí pro všechny ostatní druhy pobytů na území České republiky kromě dočasné ochrany.

 

Prodloužení dočasné ochrany není automatické a je nutné dodržet následující postup:

 

1) První etapa:

nejpozději do 31. března 2023 provést online registraci na platformě vytvořené MV ČR (https://prod.frs.gov.cz). Online registrace byla zahájena 30. ledna 2023.

Provedení online registrace k prodloužení dočasné ochrany je povinné. Při provedení úspěšné online registrace se dočasná ochrana automaticky prodlužuje do 30. září 2023.

Na základě online registrace dojde k rezervaci konkrétního termínu na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky MV ČR pro vyznačení vízového štítku.

V případě úspěšné online registrace by měl být žadateli doručen potvrzovací e-mail s určením termínu osobního jednání na MV ČR. Tento potvrzovací e-mail je rovněž důkazem toho, že dočasná ochrana byla prodloužena do 30. září 2023.

Při online registraci si žadatel vytvoří vlastní uživatelský účet, kdy po potvrzení zřízení tohoto účtu v osobním profilu vyplní své osobní údaje – včetně údajů o cestovním dokladu – a údaj o číslu vízového štítku dočasné ochrany, který mu byl udělen po 24. únoru 2022.

Dočasná ochrana v roce 2022 byla vyznačována žadatelům jak ve formě vízového štítku, tak i ve formě razítka. Proto jsou v online formuláři obě možnosti. V případě, že žadatel má dočasnou ochranu pouze ve formě razítka, vybere možnost „nemám vízový štítek“.

Obdobně je tomu i v případě cestovního dokladu. Pokud byla dočasná ochrana udělována mimo cestovní doklad například vyznačením v náhradním dokladu jako je hraniční průvodka, protože žadatel neměl cestovní doklad, zvolí žadatel v online formuláři možnost „nemám cestovní doklad“.

Pro úspěšnou online registraci je důležité uvádět údaje, které jsou evidovány v systému MV ČR, to znamená, pokud cizinec změnil cestovní doklad, jehož změnu zatím nenahlásil MV ČR, je doporučeno při online registraci uvést údaje cestovního dokladu, který již byl u MV ČR registrován.

 Systém online registrace nabízí dvě možnosti registrace, a to:

  • pro žadatele a osobu mladší 18 let, kterou zastupuje a doprovází žadatel, kdy obě tyto osoby jsou držiteli dočasné ochrany a
  • pro zletilého zástupce osoby mladší 18 let, která nemá dočasnou ochranu a žádá pouze pro prodloužení dočasné ochrany nezletilého.

V případě, že osoba, které byla udělena dočasná ochrana, neprovede online registraci do 31. března 2023, dočasná ochrana zanikne a žadatel bude muset podat novou žádost o opětovné vydání dočasné ochrany.

Možnost změny již rezervovaného termínu na vyznačení vízového štítku na MV ČR je pouze jedna, proto je důležité pečlivě zvažovat výběr termínu.

 

2) Druhá etapa:

nejpozději do 30. září 2023 se v předem určený termín osobně dostavit na pracoviště Odboru azylové a migrační politiky MV ČR za účelem vylepení vízového štítku – dočasné ochrany, jehož platnost bude do 31. března 2024.

Bez předchozí online registrace Není vyznačení vízového štítku dočasné ochrany žadateli na pracovišti OAMP MV ČR možné! 

 

Osobní přítomnost při vyznačení vízového štítku je povinná u osob starších 18 let. U nezletilých tento úkon provede jejich zákonný zástupce nebo zletilá osoba, která je pověřena jejich zastupováním.

V případě, kdy nezletilého při prodloužení dočasné ochrany zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce, je třeba prokázat oprávnění k zastupování, například předložením čestného prohlášení rodiče nezletilého učiněného před orgánem sociálně-právní ochrany děti (OSPOD) nebo rodného listu dítěte (spolu s ověřenou plnou mocí udělenou zákonným zástupcem k zastupování nezletilého). V případě, že se jedná o opatrovníka nezletilého, předloží tento příslušné rozhodnutí o svěření do péče nebo opatrovnictví. Pokud zástupcem nezletilého je rodič, tak postačí rodný list dítěte.  V případě vztahu vnouče – prarodič má být předložená série rodných listů prokazujících tento vztah.

 

Na osobní jednání za účelem vyznačení vízového štítku prodloužení dočasné ochrany je tedy potřeba přinést:

  • Platný cestovní doklad, pokud je žadatel má. Případně jiný doklad totožnosti (pokud ho žadatel vlastní) a v případě, že předchozí vízový štítek dočasné ochrany byl udělený mimo cestovní doklad tak je nutné mít tento doklad-průvodku.
  • Doklad o ubytování (potvrzení o ubytování nebo nájemní smlouva). Není nutné předkládat, pokud byla dočasná ochrana udělena po 27. 6. 2022 a místo bydliště se nezměnilo. Zároveň není nutné, aby Potvrzení o zajištění ubytování obsahovalo ověřený podpis vlastníka nebo oprávněného uživatele bytu či domu.
  • V případě zastupování nezletilého je nutné doložit dokumenty prokazující oprávnění zastupovat nezletilého, pokud jednáte jeho jménem. Dokumenty se liší v závislosti na tom, kdo je zástupce nezletilého.

V případě, že osoba, které byla udělena dočasná ochrana, se nedostaví do 30. září 2023 za účelem vyznačení vízového štítku v určeném termínu, dočasná ochrana zanikne a žadatel bude muset podat novou žádost o opětovné vydání dočasné ochrany.

 

Překážkou pro prodloužení dočasné ochrany v České republice je udělení dlouhodobého pobytu v jiném státě než České republice. Ke dni účinnosti Lex Ukrajina IV byl vysoký počet osob, které poté, co jim byla udělena dočasná ochrana v České republice, požádaly o tzv. kanadská víza (temporary resident visa) označená „V1“ nebo „W1“, a ta jim byla udělena. S ohledem na vysoký počet těchto případů Odbor azylové a migrační politiky MV ČR rozhodl udělat výjimku, a kanadská víza vydaná do 10. února 2023 tak nejsou překážkou pro prodloužení dočasné ochrany v ČR.

Možnost získat dočasnou ochranu nemají žadatelé, kteří sice jsou občany Ukrajiny, ale ke dni 24. února 2022 již pobývali na území České republiky na základě jiného platného pobytového oprávnění (dlouhodobé vízum, zaměstnanecká karta a jiné druhy dlouhodobého pobytu) než je dočasná ochrana.  V případě, že cizinci neprodlouží řádně a včas stávající pobytové oprávnění, které není dočasnou ochranou ale jiným oprávněním k pobytu na území České republiky, vydaným na základě zákona o pobytu cizinců, mají pouze možnost požádat o vízum strpění dle ust. § 33 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců.

Možnosti přejít na jiný druh pobytu z dočasné ochrany aktuální novela neumožňuje, a není tak stále jasné, co bude s držiteli dočasné ochrany po 31. 3. 2024. Zůstala zachována jediná možnost změny dočasné ochrany na jiný druh pobytového oprávnění delšího než 90 dnů v případě společného soužití rodiny, kdy držitel dočasné ochrany je oprávněný po 6 měsících ode dne udělení dočasné ochrany podat na území České republiky Ministerstvu vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny. Zachována je možnost podat žádost o udělení trvalého pobytu na území České republiky bez podmínky předchozího nepřetržitého pobytu (avšak jen za velmi specifických podmínek).

 

Autorka Mgr. Oksana Rizak působí jako advokátka v Praze
Foto: canva.com

 

 

Go to TOP