SD EU: Žaloba Evropské komise pro dvojí nesplnění povinnosti je nepřípustná

Soudní dvůr EU zveřejnil dne 16. března 2023 svůj rozsudek ve věci C-174/21 | Komise vs. Bulharsko (Dvojí nesplnění povinnosti – Znečištění PM10), podle něhož platí, že žaloba pro dvojí nesplnění povinnosti podaná Evropskou komisí je nepřípustná. Ve výzvě dopisem zaslané Bulharsku na konci roku 2018 Evropská komise s dostatečnou jasností netvrdila ani neprokázala, že rozsudku Soudního dvora z roku 2017, kterým bylo určeno první nesplnění povinnosti v oblasti znečištění ovzduší, ještě nebylo do té doby vyhověno.

 

Směrnice o „kvalitě ovzduší“1 ukládá členským státům povinnost dodržovat mezní hodnoty koncentrací některých znečišťujících látek ve vnějším ovzduší a v případě jejich překročení vyžaduje, aby členské státy přijaly plány kvality ovzduší, aby bylo období překročení co možná nejkratší.

V rozsudku Komise v. Bulharsko2, který byl vyhlášen dne 5. dubna 2017, Soudní dvůr rozhodl, že Bulharsko nesplnilo výše uvedené povinnosti3.

Po vyhlášení rozsudku Komise v. Bulharsko zaslala Komise dne 9. listopadu 2018 Bulharsku výzvu dopisem v souladu s postupem stanoveným v čl. 260 odst. 1 a 2 SFEU4. V této výzvě Komise konstatovala, že Bulharsko stále nepřijalo opatření nezbytná k ukončení neplnění povinností konstatovaných Soudním dvorem v rozsudku z roku 2017. Komise tedy vyzvala tento členský stát, aby předložil vyjádření ve lhůtě stanovené ve výzvě dopisem (dále jen „rozhodné datum“), a sice do 9. února 2019, a informoval ji o případném pokroku, kterého mezitím dosáhl.

Vzhledem k tomu, že Komise nebyla s odpovědí Bulharska spokojená, podala k Soudnímu dvoru žalobu pro nesplnění povinnosti na základě čl. 260 odst. 2 SFEU (dále jen „žaloba pro dvojí nesplnění povinnosti“), kterou se domáhala, aby bylo určeno, že tento členský stát nevyhověl uvedenému rozsudku, a byla mu uložena povinnost zaplatit paušální částku a denní penále až do úplného splnění povinností vyplývajících z rozsudku Soudního dvora.

 

Závěry Soudního dvora

V rozsudku ze dne 16. března 2023 měl Soudní dvůr za to, že zaslání výzvy dopisem v rámci postupu před zahájením soudního řízení na základě čl. 260 odst. 2 SFEU předpokládá, že se Komise může platně dovolávat nesplnění povinnosti přijmout opatření vyplývající z rozsudku Soudního dvora, jinak by byly ohroženy požadavky právní jistoty.

S ohledem na skutečnost, že cílem žaloby pro dvojí nesplnění povinnosti je přimět členský stát, který je v prodlení, aby vyhověl rozsudku, kterým bylo určeno nesplnění povinnosti, Soudní dvůr zdůraznil, že Komise je povinna během celého postupu před zahájením soudního řízení a před zasláním výzvy dopisem nejen ověřit, zda dotčenému rozsudku bylo či nebylo mezitím vyhověno, ale rovněž v této výzvě dopisem jasně tvrdit a prima facie prokázat, že rozsudku nebylo k rozhodnému datu stále vyhověno. Členskému státu totiž nelze platně vytýkat nesplnění povinnosti přijmout opatření vyplývající z rozsudku Soudního dvora, pokud z výzvy dopisem jasně nevyplývá, že povinnost vyhovět uvedenému rozsudku nebyla od jeho vyhlášení k rozhodnému datu stále splněna.

Soudní dvůr v projednávaném případě uvedl, že Komise ve výzvě dopisem ze dne 9. listopadu 2018 s požadovanou jasností netvrdila, ani prima facie neprokázala, že povinnosti vyplývající z rozsudku ze dne 5. dubna 2017, Komise v. Bulharsko, stále nebyly k rozhodnému datu, tedy ke dni 9. února 2019, plněny.

V této výzvě totiž Komise uvádí, že nesplnění povinnosti, která byla konstatována v uvedeném rozsudku do roku 2014, přetrvávala u zón a aglomerací uvedených v dané výzvě i v letech 2015 a 2016. Komise však neposkytuje podrobná vysvětlení či faktickou analýzu svědčící o tom, že situace zjištěná během těchto dvou let pokračovala bez výrazného zlepšení v období mezi vyhlášením rozsudku dne 5. dubna 2017 a rozhodným datem 9. února 2019, takže bylo nezbytné přijmout opatření vyplývající z uvedeného rozsudku.

Podle Soudního dvora však skutečnost, že tato nesplnění povinnosti přetrvávala mezi koncem období, kterého se týká rozsudek Soudního dvora, tedy rokem 2014, a následujícím obdobím, které však předchází datu vyhlášení rozsudku, tedy obdobím let 2015 a 2016, ani systematická a trvající povaha uvedených nesplnění povinností určených Soudním dvorem v uvedeném rozsudku automaticky neznamenají, že jak ke dni vyhlášení uvedeného rozsudku, tak k rozhodnému datu nebyly povinnosti vyplývající z rozsudku stále plněny, a tudíž lze Bulharsku vytýkat, že nepřijalo všechna opatření vyplývající z uvedeného rozsudku.

Komise tedy tím, že ve výzvě dopisem s požadovanou jasností netvrdila a prima facie neprokázala nezbytný předpoklad, že povinnosti vyplývající z rozsudku ze dne 5. dubna 2017, Komise v. Bulharsko, nebyly k rozhodnému datu stále plněny, pokud jde o zóny a aglomerace uvedené v této výzvě, platně netvrdila, že Bulharsko nesplnilo povinnost přijmout opatření vyplývající z uvedeného rozsudku. Soudní dvůr z toho dovodil, že žaloba pro dvojí nesplnění povinnosti podaná Komisí je nepřípustná.

Úplné znění rozsudku se zveřejňuje na stránce curia.europa.eu v den vyhlášení.

Obrazový záznam z vyhlášení rozsudku je dostupný na Europe by Satellite.

 

Zdroj: Soudní dvůr EU
Foto: curia.europa.eu

 


1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu (Úř. věst. 2008, L 152, s. 1).

2 Rozsudek ze dne 5. dubna 2017, Komise v. Bulharsko, C-488/15.

3 Konkrétně povinnosti vyplývající z čl. 13 odst. 1, čl. 23 odst. 1 druhého pododstavce a z přílohy XI směrnice 2008/50.

4 Podle čl. 260 odst. 1 a 2 SFEU je členský stát, v jehož případě Soudní dvůr shledal, že nesplnil povinnost, která pro něj vyplývá ze Smluv, povinen přijmout opatření, která vyplývají z rozsudku Soudního dvora Evropské unie, přičemž Komise může věc předložit Soudnímu dvoru, pokud má poté, co poskytla dotyčnému členskému státu příležitost se vyjádřit, za to, že taková opatření nebyla přijata.

Go to TOP