Jak řešit konfliktní situace se dozvíte v kurzech PF UP o mediaci

Všem, kteří při výkonu svého povolání potřebují umět řešit konfliktní situace – mediátorům, ale i advokátům, podnikovým právníkům, soudcům apod. – je určeno vzdělávání v mediaci, a to v základním i prohlubujícím kurzu, který připravila Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Jako jediný v ČR je kurz poskytován veřejnou univerzitou.

 

Vzdělávání v mediační oblasti reaguje na poptávku v souvislosti se zákonem o mediaci. Staví na vyváženém propojení teoretických poznatků s praktickými zkušenostmi, na úzké spolupráci akademické půdy a praxe. Tomu také odpovídá složení lektorského týmu. ZÁKLADNÍ VÝCVIK V MEDIACI 100 hodin proběhne ve čtyřech blocích od 22. dubna do 10. června, PROHLUBOVÁNÍ MEDIAČNÍCH DOVEDNOSTÍ 25 hodin, určený začínajícím i praktikujícím mediátorům, kteří již absolvovali základní výcvik v mediaci, se uskuteční 13.—15. 4. 2023 na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 8, 779 00 Olomouc.

 

ZÁKLADNÍ VÝCVIK V MEDIACI 100 hodin

Absolvent získá znalosti o konfliktech a různých metodách jejich řešení. Seznámí se s tím, co je mediace, jak je charakterizovaná a na jakých principech funguje. Bude umět navázat respektující a důvěryhodný vztah s klienty, strukturovat proces mediace a vést ho s využitím zejména technik aktivního naslouchání a vyjednávání. Bude mít přehled o oblastech uplatnění mediace. Vzdělávací program je základem přípravy ke zkouškám mediátora. Znalosti a dovednosti jsou však široce využitelné v osobním i profesním životě.

Výcvik je určený budoucím mediátorům, ale také těm, kteří při výkonu svého povolání potřebují umět řešit konfliktní situace – advokátům, soudcům, podnikovým právníkům, vedoucím pracovníkům, personalistům, sociálním pracovníkům, psychologům, pedagogům, pracovníkům veřejné správy, policistům, poradenským pracovníkům a dalším zájemcům o problematiku mediace.

 

TÉMATA PODLE JEDNOTLIVÝCH VZDĚLÁVACÍCH BLOKŮ

Výcvik je rozdělený do čtyř třídenních bloků po 25 hodinách.

  1. Konflikty, způsoby řešení konfliktů, mediace, principy mediace
  2. Proces mediace, vyjednávání, komunikační techniky
  3. Účastníci mediace, jejich role a vztahy, role mediátora
  4. Etický rámec mediace, oblasti uplatnění mediace

 

TERMÍNY VÝCVIKOVÝCH BLOKŮ A MÍSTO KONÁNÍ

I. blok 20.–22. 4. 2023

II. blok 11.–13. 5. 2023

III. blok 25.–27. 5. 2023

IV. blok 8.–10. 6. 2023

Právnická fakulta Univerzity Palackého, 17. listopadu 8 | budova A | učebna A.01 | 779 00 Olomouc

Účastník obdrží osvědčení o úspěšném absolvování vzdělávacího programu vydané Univerzitou Palackého v Olomouci (podmínkou je min. 90 % účast na výuce).

 

LEKTORSKÝ TÝM

doc. PhDr. LENKA HOLÁ, Ph.D., vysokoškolská učitelka, zapsaná mediátorka, lektorka v oblasti mediace. Je podporovatelkou mediace v ČR a rozvoje profese mediátora, autorkou knih o mediaci a garantkou programu. Má více jak dvacetiletou praxi jako mediátorka v civilní i trestní oblasti. V posledních letech se také zaměřuje na zavedení výuky i praktického výkonu mediace na vysokých školách.

RNDr. JIŘÍ PLAMÍNEK, CSc., jeden z prvních českých mediátorů, lektor metod řešení konfliktů a vyjednávání, autor několika knih k dané problematice. V posledních patnácti letech se zaměřuje především na spory mezi firmami a uvnitř firem. Zkušenosti má z oblasti řešení ekologických a komunitních sporů, působil jako mediátor v diplomacii.

PhDr. DANA RABIŇÁKOVÁ, psycholožka, mediátorka, lektorka v oblasti mediace. Zaměřuje se na rodinnou mediaci a řešení sporů v obci (vícestranné spory v oblasti ekologické, dopravní, sociální, soužití národnostních menšin). Je spoluzakladatelka smírčích rad v několika městech ČR, spoluautorka metodiky pro peer-mediaci ve školách.

 

PŘIHLÁŠKY A PLATBA

Cena výcviku: 31 000 Kč včetně DPH

Sleva 10 % z ceny kurzu: studentům a zaměstnancům Univerzity Palackého v Olomouci, absolventům Právnické fakulty UP a v případě přihlášení dvou a více účastníků ze stejné organizace.

V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, pracovní listy ke cvičením, doporučená literatura a drobné občerstvení. Nabízíme pomoc s rezervací ubytování za zvýhodněnou cenu pro účastníky kurzů UP.

Uzávěrka přihlašování: 10. dubna 2023

Uzávěrka pro platbu: 13. dubna 2023

Odkaz pro elektronické přihlášení ZDE

 

PROHLUBOVÁNÍ MEDIAČNÍCH DOVEDNOSTÍ 25 hodin

Kurz přispívá k profesnímu rozvoji mediátorů, je určen začínajícím i praktikujícím mediátorům, kteří absolvovali základní výcvik v mediaci. Absolvent si prohloubí své dovednosti pro zvládání náročnějších mediačních situací. Je vhodný jako příprava na praktickou část zkoušky mediátora.

Kurz rozvíjí kompetence v oblasti vyjednávání, zvládání silných emocí, technik efektivního zvládání problémů, empatického porozumění, rozhodování v etických dilematech a práce s flipchartem. Podstatou kurzu je praktický nácvik v modelových situacích (například konflikty z různých prostředí, mediace s větším počtem účastníků, za přítomnosti advokátů či vedená dvojicí mediátorů). Lektorka vychází z konkrétních požadavků a zkušeností účastníků. Tomu přizpůsobuje i výběr případů. Důležitou součástí jsou diskuse, poskytování zpětné vazby, řešení problematických situací, podpora a pomoc. Kurz přispívá k rozvoji profesní sebereflexe účastníků.

 

TERMÍN KURZU A MÍSTO KONÁNÍ: 13—15. 4. 2023

Výuka probíhá ve čtvrtek a v sobotu 9:00-16:30 hodin / v pátek 9:00-17:15 hodin

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 8, 779 00 Olomouc, učebna č. A.01 (budova A)

Účastník obdrží osvědčení o úspěšném absolvování programu v případě minimálně 90 % účasti na výuce.

 

LEKTORKA: doc. PhDr. LENKA HOLÁ, Ph.D., vysokoškolská učitelka, zapsaná mediátorka s praxí při řešení sporů civilních i trestních, lektorka mediace. Je podporovatelkou mediace v ČR a rozvoje profese mediátora, autorka knih o mediaci. V posledních letech se zabývá výzkumem mediace a zavedením výuky mediace na vysokých školách, zejména na právnických fakultách.

 

PŘIHLÁŠKY A PLATBA

Cena kurzu: 8 900 Kč včetně DPH

Sleva 10 % z ceny kurzu: studentům a zaměstnancům UP, absolventům Právnické fakulty UP a v případě přihlášení 2 a více účastníků ze stejné organizace/instituce. V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, pracovní listy ke cvičením, doporučená literatura a drobné občerstvení. Nabízíme pomoc s rezervací ubytování za zvýhodněnou cenu pro účastníky kurzů UP

Uzávěrka přihlašování: 6. dubna 2023

Uzávěrka pro platbu: 10. dubna 2023

Odkaz pro elektronické přihlášení ZDE.

 

Více informací poskytne také:

Michaela Šrámková

michaela.sramkova@upol.cz

Tel.: 585 637 507

 

Zdroj: PF UP Olomouc
Foto: canva.com

Go to TOP