Severomoravští advokáti na letošek plánují „Setkání mezi sněmy“

V dalším, již čtvrtém, díle našeho seriálu o regionálních střediscích České advokátní komory se vypravíme na severní Moravu. Zdejší středisko ČAK působí v okresech Ostrava, Bruntál, Opava, Karviná, Frýdek-Místek a Nový Jičín. Svou praxi tu k začátku letošního roku vykonávalo celkem 765 advokátek a advokátů, přičemž jen v samotné Ostravě jich je 399. Počet advokátů v tomto regionu spíše stagnuje, pro srovnání – oproti roku 2021 došlo k nárůstu jen v řádu jednotek osob.

 

 

 

Regionální středisko Severní Morava naplňuje úkoly, které mu náleží dle organizačního řádu ČAK – zajišťuje a podílí se na vzdělávání advokátů a advokátních  koncipientů a rovněž organizuje společenské a kulturní akce v regionu. Nezanedbatelnou součástí činnosti regionálního střediska je i reprezentace Komory ve vztahu k soudním orgánům, státnímu zastupitelství a jiným orgánům působícím v regionu při řešení obecných otázek souvisejících s výkonem advokacie a postavením advokátů, a to vždy v součinnosti s předsedou ČAK nebo představenstvem.

Funkci regionálního představitele pro Severní Moravu vykonává – za výrazného přispění svých zástupců, kterými jsou JUDr. Marek Kříž, Ph.D., advokát v Karviné, a Mgr. Jakub Vepřek, advokát v Ostravě – Mgr. Pavel Otipka, taktéž advokát v severomoravské metropoli. Ten si spolupráce svých kolegů velmi cení, ke svému článku pro Advokátní deník o aktivitách střediska připsal: „Rád bych touto cestou poděkoval svým zástupcům za pomoc při mé činnosti regionálního představitele.“

 

V loňském roce, tj. v roce 2022, se činnost regionálního střediska pomalu vzpamatovávala po covidovém období, v němž převládaly online aktivity a osobní setkávání byla velmi omezená, a dalo by se říct opatrně a nejistě navazovala na předcovidové období. Tradiční právnický ples, jehož 15. ročník se uskutečnil v roce 2020, se ale v loňském roce nekonal. A nebyl ani letos, neboť zástupci regionálního střediska usoudili, že je třeba ke společenské akci podobného charakteru přistoupit nějak nově, aby se oživil zájem o ni ze strany advokátek a advokátů.

Zato vzdělávací akce byly v roce 2022 realizovány hned čtyři – v první řadě tři jednodenní semináře na odborná témata z oblasti civilního práva, a dále se podařilo navázat na tradici víkendových seminářů na Sepetné, kde v říjnu proběhlo školení k trestnímu právu. Velice potěšující byl mimořádný zájem o tuto akci – poprvé zaměřenou jinam než do oblastí civilního práva – z řad kolegů z regionu, ale i mimo něj.

V případě sportovních akcí došlo k obnovení jarního tenisového Prezidentského turnaje v Ostravě a navázání na nově založenou tradici podzimních badmintonových turnajů.

 

Významnou akcí z pohledu regionální advokacie bylo zapojení regionálního střediska (jak jeho vedení, tak i dalších kolegů) do oslav 100. výročí zahájení činnosti Krajského soudu v Ostravě, ať již účastí v simulovaných procesech určených pro veřejnost, nebo moderováním besed se studenty a laickou veřejností o advokacii na Krajském soudě v Ostravě, Okresním soudě v Ostravě a Okresním soudě ve Frýdku-Místku.

 

I na rok 2023 připravuje středisko řadu vzdělávacích akcí v čele s víkendovým seminářem na Sepetné, který se letos uskuteční v již tradičním dubnovém termínu, tentokráte opět na civilněprávní téma, konkrétně bude pozornost zaměřena na právo korporátní.

Regionální zástupci ČAK by také rádi participovali na ostravské akci „Noc práva“, která se s velkým ohlasem poprvé konala v březnu 2020 a díky níž došlo k popularizaci advokacie v očích studentů a laické veřejnosti.

Již nyní zástupci střediska ujišťují, že se uskuteční i obě zmiňované sportovní regionální akce, tj. Prezidentský turnaj v tenisové čtyřhře na konci března a badmintonový turnaj v listopadu.

Jako mimořádnou akci, tak trochu nahrazující právnický ples, chystají na severu Moravy společenské setkání advokátek a advokátů z regionu, pracovně nazývané „Setkání mezi sněmy“. To by se mělo atmosférou blížit sešlosti severomoravských advokátů pořádané v září 2021 v zahradě zámečku ve Vítkovicích.

„Plány máme pestré a snad i lákavé. Proto sledujte webové stránky ČAK a ostatní komunikační kanály Komory, aby Vám žádná z akcí, o kterou byste měli zájem, neutekla,“ uvedl na závěr svého článku pro Advokátní deník Pavel Otipka. A dodal: „Já i mí zástupci se budeme těšit na setkávání s Vámi.

 

Mgr. Pavel Otipka, regionální představitel ČAK pro Severní Moravu
Foto: archiv autora, canva.com

Go to TOP