NSS zrušil mimořádné opatření MZd týkající se omezení obchodu a služeb

Šestý senát Nejvyššího správního soudu dne 22. dubna 2021 svým rozsudkem sp. zn. 6 Ao 11/2021 zrušil mimořádné opatření Ministerstva

Aktualizováno

Šestý senát Nejvyššího správního soudu dne 22. dubna 2021 svým rozsudkem sp. zn. 6 Ao 11/2021 zrušil mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14601/2021-2/MIN/KAN ze dne 10. dubna 2021 týkající se omezení obchodu a služeb. Účinnost rozsudku odložil NSS o 4 dny, aby Ministerstvo zdravotnictví mělo čas vydat případně opatření nové, bez vad a nezákonností, které soud shledal.

 

Navrhovatel, advokát Zdeněk Koudelka, se domáhal zrušení celého napadeného opatření především pro porušení pandemického zákona v ustanoveních o řízení.

Zákon č. 94/2021 Sb., tzv. pandemický zákon, vyžaduje, aby mimořádná opatření vydávalo Ministerstvo zdravotnictví s předchozím souhlasem vlády. Bez něj tak může učinit pouze v případě, že hrozí nebezpečí z prodlení, což zde podle navrhovatele nebylo, protože konec nouzového stavu byl všeobecně známou skutečností a pandemie se postupně zmírňovala. Kromě toho navrhovatel vznesl konkrétní námitky proti bodům 16, 17, 18 a 19 opatření a tvrdil, že neústavně omezují soukromý a rodinný život, svobodu shromažďování a náboženskou svobodu a schůze orgánů právnických osob.

Senát v čele s jeho předsedou JUDr. Tomášem Langáškem, LL.M., dal navrhovateli ve většině jeho námitek za pravdu. Porušení pandemického zákona shledal především v tom, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo opatření bez předchozího souhlasu vlády, aniž by svůj postup jakkoli odůvodnilo a náležitě vysvětlilo, v čemž spatřuje nebezpečí z prodlení ospravedlňující tento výjimečný postup. Tuto procesní vadu již nemohl zhojit ani pozdější souhlas vlády.

„Mimořádnými opatřeními dochází k závažným omezením a zásahům do základních práv a svobod jednotlivců, a proto soud trvá na striktním dodržování zákona. Pokud bychom akceptovali, že nezákonný postup ministerstva vždy zhojí následný souhlas vlády, učinili bychom § 3 odst. 3 pandemického zákona zbytečným a zmařili bychom jednoznačně v zákoně vyjádřenou vůli Parlamentu, který přijal pandemický zákon právě s cílem vnést do přijímání mimořádných opatření alespoň nějaký řád, “ vysvětlila soudkyně zpravodajka Mgr. Ing. Veronika Baroňová.

Kromě této vady, která vedla ke zrušení celého mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, se Nejvyšší správní soud vyjádřil i k jednotlivým obsahovým námitkám.

Pokud jde o bod 16 zakazující veškeré soukromé a veřejné akce, jichž se účastní více než dvě osoby, konstatoval NSS, že tento zákaz se týká jen organizovaných podniků, a nemůže dopadat na návštěvy v rodinách.

„Zákaz setkávání rodin v domácnostech by představoval neústavní zásah do základního práva na respektování soukromého a rodinného života, “ uvedl Nejvyšší správní soud v odůvodnění.

Pokud jde o omezení svobody shromáždění, to pandemický zákon (nejsme-li v nouzovém stavu podle ústavního zákona o bezpečnosti České republiky) neumožňuje vůbec.

Předseda senátu Tomáš Langášek zdůraznil, že Ministerstvo zdravotnictví může pouze stanovit hygienické podmínky pro konání shromáždění, případně stanovit mezní kapacitu prostor, koná-li se shromáždění uvnitř, jinak však omezovat shromáždění, např. stanovením maximálního počtu osob ve vnějším prostředí, nesmí. Totéž platí pro výkon svobody náboženské. Lze stanovit hygienické podmínky pro bohoslužby, ministerstvu však nepřísluší zasahovat do liturgických forem náboženských projevů, konkrétně jsou nepřípustné zákazy hromadného zpěvu a stanovení povinnosti při bohoslužbě sedět. Schůze orgánů právnických osob také nelze omezit stanovením maximálního počtu účastníků, pokud se schůze koná v souladu se zákonem. Neobstál by ani bod 19 napadeného opatření, který předepisuje různé podmínky pro vstup do vnitřních prostor, aniž by rozdíly byly jakkoli zdůvodněny.

Pro procesní vadu soud zrušil opatření jako celek. Ostatními body opatření, které omezují či zakazují obchody, služby, restaurace, koncerty a jiná kulturní představení, sportoviště atd., se věcně nezabýval, neboť navrhovatel k nim nevznesl konkrétní námitky ani netvrdil, že by jimi byl nějak dotčen.

Soud však v rozsudku obecně k opatřením podle pandemického zákona a zákona o veřejném zdraví poznamenal, že je třeba důsledně rozlišovat a dodržovat pojmy „zákaz“, „omezení“ a „stanovení podmínek“.

„Není přípustné, aby ministerstvo absenci zmocnění pro vydání omezení či zákazu určité činnosti obcházelo stanovením takových podmínek, které v důsledku způsobí nemožnost danou činnost vykonávat – např. že fakticky zakáže výkon podnikání v podobě poskytování služeb veřejnosti tím, že veřejnosti zcela zakáže přítomnost v provozovně nebo pro ni předepíše nesplnitelné podmínky, “ doplnil předseda senátu Tomáš Langášek.

Rozsudek šestého senátu NSS vydaný 22. dubna 2021 pod sp. zn. 6 Ao 11/2021 je k dispozici na Úřední desce NSS.

Ministr zdravotnictví prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA, uvedl, že Ministerstvo zdravotnictví se zatím s textem rozhodnutí nemohlo seznámit a vychází pouze z vyjádření soudců na webu. „Jednalo se především o procesní vadu, která měla spočívat v tom, že jsme dostatečně nezdůraznili, proč jsme vydali toto mimořádné opatření předtím, než rozhodla vláda,“ uvedl ministr Arenberger. Bylo to podle něj kvůli tomu, že se v Děčíně objevila brazilská mutace covidu-19. Ministerstvo proto opatření nahradí novým.

 

Vláda dnes, 23. dubna, během online zasedání schválila novou verzi opatření o omezení obchodu a služeb kvůli epidemii covidu-19. Reagovala tak na čtvrteční zrušení opatření Nejvyšším správním soudem. V oblasti maloobchodu a služeb se v nové verzi opatření dosavadní pravidla měnit nebudou. Po výtkách soudu ale neobsahuje například omezení maximálního počtu účastníků demonstrací na 100. Ti mohou být v libovolném počtu, opatření ale nadále požaduje, aby se účastníci shromáždění rozdělili na skupiny po 20, které od sebe dodržují dvoumetrové rozestupy. Nová verze opatření také obecně uvádí, že koná-li se jakékoliv shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, účastníci musí dodržovat alespoň dvoumetrové rozestupy, pokud se nejedná o členy jedné domácnosti. Před vstupem se vyžaduje dezinfekce rukou. Nové opatření bude účinné od pondělí 26. dubna.

Podle NSS hlavní vada opatření spočívala v tom, že nebylo vydáno s předchozím, ale až s následným souhlasem vlády. Bez předchozího souhlasu vlády může ministerstvo zdravotnictví podle pandemického zákona vydávat opatření jen tehdy, když hrozí nebezpečí z prodlení, což v tom případě nedoložilo.

Zdroj: NSS, ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP