Otevřený dopis skupiny advokátů a advokátek předsedovi ČAK Robertu Němcovi

V reakci na příspěvek předsedy České advokátní komory JUDr. Roberta Němce, LL.M., „Projevy advokátů – politiků nejsou stanovisky ČAK ani advokacie,“ zveřejněný dne 22. února 2023 v Advokátním deníku, zaslala skupina advokátů a advokátek předsedovi ČAK otevřený dopis, který byl doplněn žádostí o jeho zveřejnění. Dopis je zveřejněn v původním znění, bez redakčních úprav.

 

Otevřený dopis

27. února 2023

 

Vážený pan

JUDr. Robert Němec, LL.M., předseda ČAK

 

Vážený pane předsedo, vážený pane kolego,

dne 22. 2. 2023 byl v Advokátním deníku uveřejněn Váš příspěvek „Projevy advokátů – politiků nejsou stanovisky ČAK ani advokacie“ (https://advokatnidenik.cz/2023/02/22/robert-nemec-projevy-advokatu-politiku-nejsou-stanovisky-cak-ani-advokacie/), ve kterém se zabýváte projevy svých kolegů advokátů v mediálním prostoru a na sociálních sítích, které dle Vašeho soudu vyvolávají „nejen v řadách advokátů, velmi rozporuplné reakce“.

Předně považujeme za nutné Vám připomenout, že takovéto hodnocení Vám nepřísluší, neboť předseda České advokátní komory zcela nepochybně není nadřízeným svých kolegů advokátů, povolaným ke kritickému hodnocení jejich občanských a politických postojů. Neupíráme Vám jako předsedovi ČAK právo vyjádřit Vás osobní názor, případně (v souladu s vnitřními pravidly ČAK) dokonce i stanovisko této stavovské organizace, hovořit však jménem „advokacie“, či odvolávat se na údajné názory našich nejmenovaných kolegyň a kolegů, je zcela přepjaté a až příliš nám to připomíná temné období, kdy odvolávky na „hlas všeho lidu“ či „pobouřených pracujících“ byly nástrojem pro prosazování jediného povoleného názoru a pravdy. Názorová pluralita, včetně té politické, je nezbytným předpokladem nejen pro zachování nezávislého advokátního stavu, ale pro existenci demokratické společnosti jako celku.

Ano, nejen my jsme zvedli svůj občanský hlas a dali k dispozici své odborné znalosti v době covidové krize, kdy většina společnosti byla podrobena dosud nevídané šikaně, útlaku, segregaci a diskriminaci. Stejně tak se otevřeně stavíme proti omezování svobody slova a podobným jevům, jež v nemalé míře připomínají praktiky totalitního systému. Zcela otevřeně se hlásíme k tomu, že naše práce, včetně politické angažovanosti, byla, je a bude zaměřena na důslednou obranu všech bez rozdílu, ať je jim upírána svoboda rozhodování o vlastní tělesné integritě nebo svoboda vyjadřovat vlastní občanský názor a podobně. Jsme přesvědčeni, že hlavní hodnotou demokratické společnosti i humanismu jako takového je lidská důstojnost, a jsme připraveni k její ochraně učinit maximum. Vaše slova z citovaného příspěvku, v nichž své výtky zaměřujete výslovně na tu část advokátů, kteří politicky oslovují „skupiny voličů, jež nejsou spokojeny se stávajícím demokratickým systémem a převažující zahraničně politickou orientací České republiky“ považujeme v této situaci za mimořádně nevkusná a poplatná dikci doby již dávno minulé.

Za naprosto nepřijatelné pošlapání principů novodobé demokratické advokacie pak vnímáme Váš apel, dávající kolegyním a kolegům, kteří smýšlí jinak než Vy, na zváženou, zda nepozastavit na dobu jejich politické angažovanosti členství v České advokátní komoře. Z pozice předsedy České advokátní komory, která disponuje i nástroji umožňujícími sankcionovat ty z nás, kdo poruší pravidla výkonu advokacie, lze podobnou výzvu vnímat dokonce jako jakousi hrozbu, což považujeme za velmi nebezpečné. Jakkoliv jsme hluboce přesvědčeni, že Vaše zveřejněné názory nereprezentují postoj většiny členů České advokátní komory, na rozdíl od Vás nečiníme žádné výzvy směřující k setrvání či k opuštění funkce předsedy, neboť věříme, že samosprávné demokratické mechanismy naší komory prosadí do jejího čela osoby vyznávající principy demokratického advokátního stavu a že osoby, které naši komoru reprezentují, budou samy, vědomy si své morální odpovědnosti, takové principy respektovat.

Jsme přesvědčeni, že naše důsledná práce k obraně individuálních práv, svobod a důstojnosti je tím nejlepším, co můžeme pro vážnost advokátního stavu učinit. A to jak na poli právním, tak i politickém (nemluvě již o tom, že považujeme v zásadě za nemožné tyto dvě složky od sebe oddělit). Náš respekt ke kolegům nám brání je zostouzet či napadat jen pro to, že se veřejně nepostavili například proti covidovým krizovým či mimořádným opatřením, omezujícím svobodu pohybu mezi okresy, právo na vycházení či přístup ke společenskému životu neočkovaných osob. Nečiníme si nárok vyslovovat jakékoliv soudy vůči kolegům, kteří se neozvali, když vláda České republiky vyhlásila nouzový stav v rozporu se stanoviskem Parlamentu České republiky nebo když současná předsedkyně Poslanecké sněmovny vyhlásila stav legislativní nouze. Ačkoliv je podle nás nasnadě, že jde o kroky „stávajícího demokratického systému“ a že jde o kroky, u nichž lze zcela důvodně pochybovat o jejich zákonnosti a souladu se základními principy demokratického právního státu.

Závěrem si dovolujeme citovat úryvek z internetových stránek České advokátní komory s cílem připomenout Vám, že politická angažovanost advokátů není jevem výjimečným, že naopak mezi advokáty, kteří se ve své době stavěli proti existujícímu systému, kteří vyjádřili svůj občanský postoj k obraně hodnot advokacie, je mnoho uznávaných osobností: „Z advokátů – politiků stojí v popředí nepochybně první ministr financí Alois Rašín, mnoholetý ministr spravedlnosti Ivan Dérer, sociálně-demokratičtí ministři Lev Winter a Alfréd Meissner, poradce a přítel T.G.Masaryka Václav Bouček, prvorepublikový diplomat a posléze prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Eduard Koerner aj.

Tímto bychom Vás, vážený pane předsedo České advokátní komory a vážený kolego, chtěli ujistit, že i my takto budeme činit nadále, v duchu pravidel demokratické advokacie, v souladu se slibem advokáta i základními principy demokratického právního státu.

S kolegiálním pozdravem

 

JUDr. Petr Vacek

doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M.

Mgr. Vladimír Mrkvička

JUDr. Tomáš Nielsen

JUDr. Richard Novák

JUDr. Jindřich Rajchl

JUDr. Klára A. Samková, Ph.D.

JUDr. Milada Sigmundová

Mgr. Lenka Trkalová

 

 

Redakce AD
Foto: canva.com

 

 

 

 

Go to TOP