Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš: Dědické právo. Kompletní pohled na dědění z hlediska hmotněprávního, procesního a mezinárodního

Leges, Praha 2022, 968 stran, 1 890 Kč.

Nakladatelství Leges přistoupilo ke 2., aktualizovanému vydání jednoho ze svých nejúspěšnějších titulů, kterým je publikace Dědické právo, označená jako praktická příručka – kompletní pohled na dědění z hlediska hmotněprávního, procesního a mezinárodního.

Radikálně změněné nové dědické právo účinné od roku 2014 přineslo tolik výkladových problémů, že se s nimi odborná ani laická veřejnost nestačila dosud vyrovnat. Předností publikace je, že se ožehavým místům nevyhýbá, a naopak přináší způsoby jejich řešení. Vychází ze zkušeností spoluautorů, jimiž jsou v hmotněprávní části dědického práva hlavní autor jednoho z komentářů dědického práva JUDr. Martin Šešina, emeritní notář, v procesní úpravě pak JUDr. Ladislav Muzikář, emeritní mnohaletý předseda odvolacího dědického senátu Městského soudu v Praze, a konečně odborník v oblasti mezinárodního práva soukromého JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA, který se věnuje mezinárodním aspektům dědického práva.

Vzájemná propojenost dědického práva hmotného a procesního je na rozdíl od jiných občanskoprávních institutů tak těsná, že je nutné se samostatně zabývat hmotněprávní stránkou věci a její procesní stránkou, kterou představuje aplikace zákona o zvláštních řízeních soudních v řízení o pozůstalosti při činnosti notáře jako soudního komisaře. Obnovené instituty dědického práva hmotného jako např. svěřenské nástupnictví, odkazy či zcela nová úprava nepominutelného dědice vyvolávají tolik problémů v praxi, že je nutné se k nim vyjádřit pokud možno jednoznačně a srozumitelně a nabízet cestu z výkladových potíží. V procesní části je zase zapotřebí poskytnout návod, jak v řízení postupovat např. v dosud neohledaném terénu nových způsobů rozdělení pozůstalosti mezi více dědiců. Oba autoři se s těmito požadavky vypořádali s nejvyšší profesionalitou.

 

JUDr. KAREL WAWERKA, emeritní notář

Go to TOP