Mezinárodní konference se zaměří na opravné systémy v trestním řízení

Katedra trestního práva Právnické fakulty UK zve na odbornou vědeckou konferenci „Opravné systémy a opravné prostředky v trestním řízení“, která se koná 23. března 2023. Cílem konference je vytvoření prostoru pro výměnu zkušeností a poznatků, prezentaci výsledků vědecké práce a otevřenou diskuzi k problematice opravných systémů a opravných prostředků v trestním řízení de lege lata i de lege ferenda.

 

Mezinárodní vědecká konference „Opravné systémy a opravné prostředky v trestním řízení“

Termín: 23. března 2023, od 9 hodin

Místo konání: Vlastenecký sál Karolina Univerzity Karlovy
(Ovocný trh 560/5, 110 00 Staré Město, Praha)

 

Možné okruhy témat:

Obecné úvahy opravného řízení (obecné účely; odlišnosti v kontinentálním a angloamerickém modelu trestního procesu; efektivita systému řádných a mimořádných opravných prostředků; nastolení spravedlnosti v konkrétní trestní věci)

Společné a specifické principy opravných prostředků (např. apelační vs. kasační princip vyřizování opravného prostředku; rozsah přezkoumání odvozený ze zásady dispoziční či ze zásady oficiality; uplatnění principů beneficia cohaesionisreformationis in peius; možnosti a limity nařízení soudu, aby věc byla po zrušení projednána v jiném složení soudního tělesa nebo aby o věci rozhodl jiný soud)

Suspenzivní a devolutivní účinky opravných prostředků (např. právní moc a vykonatelnost rozhodnutí; možnosti autoremedury; centralizovaný devolutivní účinek)

Subjektivní a objektivní přípustnost řádných i mimořádných opravných prostředků de lege lata i de lege ferenda

Jiné prostředky nápravy vadných rozhodnutí (např. ústavní stížnost; stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva; kasační oprávnění státního zástupce rušit některá nezákonná rozhodnutí v přípravném řízení; milost prezidenta republiky a amnestie)

 

Důležité termíny a informace:

Termín konání konference: čtvrtek 23. března 2023

Přihlašování do: pátku 17. února 2023

Odevzdání příspěvku do: středy 29. března 2023

Šablona příspěvku ke stažení ZDE.

 

Výstupem z konference bude recenzovaný elektronický sborník (full open access)

Po dobu konání konference bude zajištěno občerstvení.

Konferenční příspěvek se nevybírá. Organizátoři nezajištují ubytování.

Jakékoliv dotazy posílejte na e-mailovou adresu trestkonference@prf.cuni.cz.

 

Redakce AD

Foto: canva.com

Go to TOP