Zkrácené úvazky koncipientů se mohou týkat doktorandů či handicapovaných

Česká advokátní komora Ministerstvu spravedlnosti ČR předložila 3. října 2022 podnět ke změně zákona o advokacii. Jednou z významných navrhovaných změn by měla být možnost pro advokátní koncipienty vykonávat právní praxi formou zkráceného úvazku, tedy v rozsahu nižším, než je stanovená týdenní pracovní doba, pokud to bude opodstatněno důvody hodnými zvláštního zřetele.

 

Na sociální síti Twitter se záhy rozproudila debata, proč ČAK nemyslí i na handicapované koncipienty nebo doktorandy a těmto skupinám nechce usnadnit přístup k advokacii, naopak, vytváří další překážky.

 

„Nic není víc vzdáleného pravdě. Právě, že i na tyto koncipienty jsme na představenstvu mysleli, když jsme návrh novely diskutovali,“ říká předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M.

 

Co konkrétně v návrhu novely z pera Komory stojí?

 

Vykonávat právní praxi advokátního koncipienta lze pouze na stanovenou týdenní pracovní dobu (tj. 40 hodin týdně). Pokud by toto pravidlo neplatilo, bylo by možné obcházet smysl a účel zákona nesmyslně nízkými úvazky, které by popíraly účel řádné přípravy na advokátní zkoušku a výkon advokacie. Na druhou stranu § 241 odst. 2 zákoníku práce umožňuje, aby určitá skupina zaměstnanců mohla požádat o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, čemuž je zaměstnavatel povinen vyhovět, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.

Jde o zaměstnankyně nebo zaměstnance pečující o dítě mladší než 15 let, těhotné zaměstnankyně nebo zaměstnance, kteří prokáží, že převážně sami dlouhodobě pečují o osobu závislou na pomoci jiného. Pro tyto zaměstnance by snížení pracovní doby vedlo k vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů pro nedodržení stanovené týdenní pracovní doby. Proto se navrhuje, aby v případech hodných zvláštního zřetele nemusela být podmínka stanovené týdenní pracovní doby dodržena s tím, že dle navrhované změny § 5 se délka právní praxe úměrně prodlužuje.

Případy hodné zvláštního zřetele se budou posuzovat individuálně podle okolností každého konkrétního případu. Půjde zejména o typizované případy uvedené shora (tj. v případě péče o dítě mladší než 15 let, těhotné zaměstnankyně nebo zaměstnance, kteří prokáží, že převážně sami dlouhodobě pečují o osobu závislou na pomoci jiného), ale i o celou řadu dalších případů, kde to objektivní okolnosti odůvodňují, ať již jde o okolnosti zdravotní, sociální nebo osobní. Pokud např. doktorské studium vyžaduje vědecký úvazek na fakultě, pak také může jít o případ hodný zvláštního zřetele.

Navrhovaná změna má podpořit osoby, u kterých z důvodů zvláštního zřetele hodných časové možnosti neumožňují výkon právní praxe advokátního koncipienta na full-time, aby se navzdory těmto okolnostem mohly řádně připravovat na vstup do profese advokáta.

Zkrácení „úvazku“ samozřejmě nebude moci být takové, aby jeho prostřednictvím docházelo k obcházení účelu a smyslu zákona; nelze proto akceptovat takové zkrácení, které by prakticky vylučovalo řádnou přípravu advokátního koncipienta na advokátní zkoušku a výkon advokacie.

O žádosti bude rozhodovat předseda Komory podle § 45 odst. 2 písm. j) zákona.

 

Detailně se lze s navrženými změnami seznámit z následujících příloh v plném znění:

Zákon o advokacii_Důvodová zpráva

Zákon o advokacii_Návrh zákona

Zákon o advokacii_Úplné znění dotčených ustanovení s vyznačením navrhovaných změn

 

Redakce AD
Foto: archiv ČAK

Go to TOP