Změna v podávání žádostí o snížení nebo prominutí příspěvku na činnost ČAK

Dne 23. 12. 2022 bylo ve Věstníku České advokátní komory publikováno usnesení představenstva, kterým se mění pravidla pro podávání žádostí o prodloužení splatnosti, snížení nebo prominutí příspěvku a odvodu do sociálního fondu.

Nově zapsaný advokát, který hodlá podat žádost o prodloužení splatnosti příspěvku a odvodu do sociálního fondu podle čl. 4 odst. 1 písm. a) usnesení č. 10/2006 Věstníku, musí doručit žádost Komoře nejpozději dnem splatnosti příspěvku a odvodu do sociálního fondu, tj. do jednoho týdne ode dne zápisu do seznamu advokátů.

Advokát, který hodlá podat žádost o snížení příspěvku a odvodu do sociálního fondu z důvodu péče o dítě podle čl. 4 odst. 1 písm. b) usnesení č. 10/2006 Věstníku a advokát, který hodlá podat žádost o snížení nebo prominutí příspěvku a odvodu do sociálního fondu z důvodu dosažení věku 75, resp. 80 let (čl. 4 odst. 1 písm. c) a d)), musí doručit žádost v termínu do 31. října kalendářního roku, který předchází roku, za který mají být příspěvek a odvod zaplaceny. To platí i v případě, kdy advokát dosáhne věku 75, resp. 80 let po 31. říjnu příslušného kalendářního roku.

Příklad: Advokát dosáhne 1. prosince 2023 věku 75 let. To ho opravňuje k tomu, aby v termínu do 31. října 2023 podal žádost o snížení příspěvku a odvodu do sociálního fondu na rok 2024 o polovinu.

Shora uvedené změny nabývají účinnosti 22. ledna 2023. Změna pro podávání žádostí o snížení nebo prominutí příspěvku a odvodu do sociálního fondu se proto bude týkat až příspěvku a odvodu za rok 2024 a následující. Žádosti pro rok 2023 se podávají podle dosavadních pravidel, tedy do 19. ledna 2023.

Pokud jde o zmeškání nově stanovených lhůt, stále platí, že zmeškání lhůty k podání žádosti je v odůvodněných případech oprávněn prominout předseda Komory.

Redakce AD

Foto ilustrační

Go to TOP