Povinnosti při vedení dokumentace platí nově i pro advokátní společnosti

Dne 23. 12. 2022 bylo ve Věstníku České advokátní komory publikováno usnesení představenstva č. 7/2022 Věstníku, kterým se mění usnesení představenstva č. 9/1999 Věstníku, kterým se stanoví některé podrobnosti o dokumentaci advokáta vedené při poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů. Přijaté změny spočívají v rozšíření povinností stanovených citovaným stavovským předpisem advokátům i na advokátní společnosti, tedy právnické osoby podle § 15 odst. 1 zákona o advokacii.

Podle § 25 zákona platí, že advokát je povinen vést přiměřenou dokumentaci o poskytování právních služeb. Tato povinnost se přitom vztahuje i na advokátní společnosti (viz § 15 odst. 9 zákona, podle kterého se § 25 použije přiměřeně i na advokátní společnosti). Usnesení představenstva č. 9/1999 Věstníku, kterým se stanoví některé podrobnosti o dokumentaci advokáta vedené při poskytování právních služeb, však stanoví jako okruh adresátů právních norem pouze advokáta jako takového, ačkoli pokud advokát vykonává advokacii jako společník společnosti, váže se tato povinnost na společnost jako takovou (viz výše). Proto se nyní nově rozšiřují povinnosti stanovené usnesením č. 9/1999 Věstníku i na společnosti, aby nevznikaly pochybnosti, kdo všechno je adresátem právních norem.

Současně s tím se upravuje i otázka vedení dokumentace při zániku společnosti nebo v případě, kdy společnost přestane být advokátní společností (tj. začne vykonávat jinou činnost než výkon advokacie). Dojde-li ke shora uvedeným situacím, přechází povinnost vedení dokumentace podle čl. 3 cit. usnesení na společníky určené zakladatelským právním jednáním, jinak na advokáty, kteří byli společníky této společnosti ke dni jejího zániku, a to podle jejich vzájemné dohody a není-li takovéto dohody, pak na každého z nich. Je tedy primární odpovědností společníků, jak otázku vedení dokumentace upraví pro případ zániku společnosti nebo ukončení výkonu advokacie touto společností. Právní a stavovská úprava jim v tomto směru dávají maximální volnost. V případě sporu mezi společníky ohledně této povinnosti je nutné postupovat podle § 28 zákona, tj. využít obligatorního smírčího řízení před orgány Komory.

Redakce AD

Foto: ilustrační

Go to TOP