Novela vězeňských předpisů změní nakládání s penězi vězněných osob

Ministerstvo spravedlnosti předložilo dne 22. 11. 2022 do meziresortního připomínkového řízení novelu předpisů upravujících výkon trestu, vazby a zabezpečovací detence. Novela komplexním způsobem upravuje postupy při nakládání s příjmy vězněných osob.

 

Podle současné právní úpravy existují zásadně odlišná pravidla týkající se nakládání s různými druhy příjmů vězněných odsouzených a osob, které vykonávají zabezpečovací detenci.

  1. odlišný je postup při nakládání s příjmem z pracovní odměny a s ostatními penězi zaslanými do věznice nebo ústavu pro výkon zabezpečovací detence, jako jsou např. důchody, výsluhové příspěvky, peníze obdržené od příbuzných apod.

V důsledku těchto odlišných pravidel je z některých příjmů tvořena určitá finanční rezerva na dobu po propuštění, ale z jiných však nikoli. Někteří odsouzení či osoby ve výkonu zabezpečovací detence pak v důsledku současného systému, byť mají příjem, nemohou disponovat ani minimální částkou na nákupy ve vězeňské prodejně.

Ministerstvo spravedlnosti proto navrhuje zavedení jednotného systému rozúčtování veškerých příjmů vězněných odsouzených a osob ve výkonu zabezpečovací detence bez ohledu na jejich zdroj. Stejná pravidla tedy budou aplikována jak na pracovní odměnu, tak na ostatní finanční prostředky, které budou do věznice nebo ústavu zaslány. Nově tak budou veškeré příjmy vězněných osob uloženy na tzv. zvláštní účet vedený věznicí a dále s nimi bude (s určitými výjimkami) nakládáno obdobným způsobem, jaký je dnes aplikován ve vztahu k pracovní odměně.

 

Novou právní úpravou bude garantováno:

  1. každému odsouzenému a osobě ve výkonu zabezpečovací detence se z jeho peněz bude tvořit finanční rezerva. Ta mu bude vyplacena po propuštění, čímž dojde k usnadnění přechodu na svobodu. Období těsně po propuštění je totiž z hlediska recidivy nejkritičtější.
  2. každý odsouzený a každá osoba ve výkonu zabezpečovací detence budou mít k dispozici za kalendářní měsíc alespoň minimální částku, kterou může použít podle vlastní úvahy (pokud neodmítnou pracovat).

Jelikož s ohledem na aktuální soudní výklad některých ustanovení zákona o výkonu trestu došlo k tomu, že nezanedbatelná část vězněných odsouzených či osob ve výkonu zabezpečovací detence je díky možnosti postihu veškerých jejich finančních prostředků v situaci, kdy nemají dostatek peněz k zajištění zdravotních, hygienických, korespondenčních a dalších základních potřeb nutných pro důstojný život, a zároveň ani nemají nárok na tzv. sociální poukázku, je navrhována i úprava tzv. sociálního kapesného, která by měla nabýt účinnosti dříve než ostatní části návrhu (prvním dnem třetího kalendářního měsíce po vyhlášení zákona).

Účinnost novely se navrhuje stanovit k 1. červenci 2024.

 

Text zákona, důvodová zpráva a platné znění je ke zhlédnutí pod těmito odkazy:

  1. Návrh zákona
  2. Důvodová zpráva
  3. Platné znění

 

 

 Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Foto: canva.com

Go to TOP