SD EU dal za pravdu sdružení, jež napadlo použití zakázaného softwaru

Soudní dvůr EU zveřejnil svůj rozsudek ve věci C-873/19 Deutsche Umwelthilfe (Schvalování motorových vozidel), podle něhož platí, že uznaná sdružení na ochranu životního prostředí musí mít možnost napadnout soudní cestou ES schválení typu u vozidel vybavených „odpojovacími zařízeními“, která by mohla být zakázaná. K takovým patří software, jímž jsou vybavena vozidla se vznětovým motorem a který snižuje účinnost systému regulace emisí při běžných teplotách a po většinu roku, použitý u určitých vozidel značky Volkswagen.

 

Sdružení na ochranu životního prostředí Deutsche Umwelthilfe, které má v souladu s německými právními předpisy procesní způsobilost, napadá před Správním soudem Šlesvicka-Holštýnska rozhodnutí německého Spolkového úřadu pro provoz motorových vozidel, kterým bylo v případě určitých vozidel značky Volkswagen1 povoleno používání softwaru omezujícího recirkulaci znečišťujících plynů v závislosti na venkovní teplotě.

Předmětný software nastavuje teplotní okno, kdy míra recirkulace výfukových plynů činí 0 %, je-li venkovní teplota nižší než –9 °C, 85 %, pohybuje-li se mezi –9 a 11 °C, a zvyšuje se od 11 °C s tím, že na 100 % funguje pouze při venkovní teplotě přesahující 15 °C. Míra recirkulace výfukových plynů je tedy při průměrných teplotách panujících v Německu, které za rok 2018 činily 10,4 °C, snížena na 85 %.

Podle sdružení Deutsche Umwelthilfe se v případě takového teplotního okna jedná o odpojovací zařízení zakázané unijním právem.

Spolková republika Německo, proti níž žaloba směřuje, tvrdí, že sdružení Deutsche Umwelthilfe nemá aktivní legitimaci k napadení sporného rozhodnutí, kterým se mění ES schválení typu, takže jeho žaloba je podle ní nepřípustná. Dále uvádí, že předmětné teplotní okno je v souladu s unijním právem.

Správní soud Šlesvicka-Holštýnska vzhledem ke svým pochybnostem v těchto dvou aspektech požádal Soudní dvůr o výklad jednak Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí, ve spojení s Listinou základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“), a jednak nařízení č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla.

V aktuálním rozsudku Soudní dvůr odpověděl zaprvé, že Aarhuská úmluva, ve spojení s Listinou, musí být vykládána v tom smyslu, že brání tomu, aby sdružení na ochranu životního prostředí, které má podle vnitrostátního práva procesní způsobilost, nemohlo před vnitrostátním soudem napadnout správní rozhodnutí, kterým se uděluje nebo mění ES schválení typu, jež by mohlo být v rozporu se zákazem používání odpojovacích zařízení snižujících účinnost systémů regulace emisí.

Aarhuská úmluva, ve spojení s Listinou, totiž ukládá členským státům povinnost zajistit účinnou soudní ochranu a zakazuje jim zbavovat taková sdružení možnosti nechat přezkoumat dodržování určitých norem unijního práva životního prostředí.

Zadruhé, pokud jde o předmětné teplotní okno, Soudní dvůr připomněl, že již u stejného teplotního okna2 dříve rozhodl, že zařízení, které zaručuje splnění mezních hodnot emisí jen tehdy, pohybuje-li se venkovní teplota mezi 15 a 33 °C a k provozu dochází v nadmořské výšce pod 1 000 metrů, představuje „odpojovací zařízení“.

Podle nařízení č. 715/2007 se použití odpojovacích zařízení snižujících účinnost systému regulace emisí zakazuje. Jak již ale Soudní dvůr rozhodl, odpojovací zařízení může být výjimečně odůvodněné, je-li prokázáno, že toto zařízení striktně odpovídá potřebě zabránit natolik závažným bezprostředním rizikům poškození nebo poruchy motoru způsobených nesprávnou funkcí součásti systému recirkulace výfukových plynů, že vyvolávají konkrétní nebezpečí při provozu vozidla vybaveného uvedeným zařízením. V projednávané věci je na předkládajícím soudu, aby ověřil, zda tomu tak je.

Jak již mimoto Soudní dvůr rovněž dříve rozhodl, taková „potřeba“ použití odpojovacího zařízení existuje pouze v případě, že v okamžiku ES schválení typu tohoto zařízení nebo vozidla, které je tímto zařízením vybaveno, neumožňuje žádné jiné technické řešení zabránit bezprostřednímu riziku poškození nebo poruchy motoru, které by vyvolávalo konkrétní nebezpečí při provozu vozidla.

Soudní dvůr každopádně připomněl, že i kdyby byla výše uvedená potřeba dána, odpojovací zařízení by bylo zakázané, pokud by mělo za běžných podmínek provozu fungovat po většinu roku. Připustit takové zařízení by totiž znamenalo, že výjimka bude v praxi uplatňována častěji než zákaz, a vedlo by tedy k nepřiměřenému zásahu do samotné zásady omezování emisí oxidů dusíku (NOx).

 

Soudní dvůr EU z rozsudku uvedl:

1)      Článek 9 odst. 3 Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí, podepsané v Aarhusu dne 25. června 1998 a schválené jménem Evropského společenství rozhodnutím Rady 2005/370/ES ze dne 17. února 2005, ve spojení s článkem 47 Listiny základních práv Evropské unie, musí být vykládán v tom smyslu, že brání tomu, aby sdružení na ochranu životního prostředí, které má podle vnitrostátního práva procesní způsobilost, nemohlo před vnitrostátním soudem napadnout správní rozhodnutí, kterým se uděluje nebo mění ES schválení typu, jež by mohlo být v rozporu s čl. 5 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla.

2)      Článek 5 odst. 2 písm. a) nařízení č. 715/2007 musí být vykládán v tom smyslu, že odpojovací zařízení může být na základě tohoto ustanovení odůvodněno pouze za podmínky, že bude prokázáno, že toto zařízení striktně odpovídá potřebě zabránit natolik závažným bezprostředním rizikům poškození nebo poruchy motoru způsobených nesprávnou funkcí součásti systému recirkulace výfukových plynů, že vyvolávají konkrétní nebezpečí při provozu vozidla vybaveného uvedeným zařízením. „Potřeba“ odpojovacího zařízení ve smyslu tohoto ustanovení mimoto existuje pouze v případě, že v okamžiku ES schválení typu tohoto zařízení nebo vozidla, které je tímto zařízením vybaveno, neumožňuje žádné jiné technické řešení zabránit bezprostřednímu riziku poškození nebo poruchy motoru, které by vyvolávalo konkrétní nebezpečí při provozu vozidla.

 

Úplné znění rozsudku a jeho shrnutí se zveřejňuje na internetové stránce CURIA v den vyhlášení.

 

Zdroj: Soudní dvůr EU
Foto: canva.com

 


1 Jedná se o vozidla modelu VW Golf Plus TDI vybavená vznětovým motorem typu EA 189 generace Euro 5.

2 Rozsudky Soudního dvora ze dne 14. července 2022, GSMB Invest, C-128/20, Volkswagen, C-134/20, a Porsche Inter Auto a Volkswagen, C-145/20 (viz také tiskovou zprávu č. 124/22)

Go to TOP