Uznávacích zkoušek ČAK se účastní i ukrajinští advokáti, bývají úspěšní

Od začátku invaze Ruské federace na Ukrajinu se uznávacích zkoušek ČAK pravidelně účastní i advokáti z válkou zkoušené země, tedy ukrajinští advokáti. V těch posledních, které se konaly dnes, uspěli a do seznamu České advokátní komory tak budou zapsáni hned tři (viz fotografie).

Od vypuknutí války na Ukrajině, tedy po 22. únoru 2022, se uznávací zkoušky konaly celkem třikrát – z toho dvakrát v roce 2022, v červnu a listopadu, a jednou v roce letošním, 29. května. Celkem se v uvedených termínech účastnilo uznávacích zkoušek sedm kandidátů z Ukrajiny.

Uznávací zkoušky jsou určeny pro advokáty, jejichž domovská advokátní komora není v zemích EU a státech Dohody, přičemž po jejich úspěšném složení a advokátním slibu, jsou zapsáni v seznamu ČAK jako zahraniční advokáti. Zahraniční advokát „je oprávněn poskytovat právní služby pouze v oblasti práva státu, v němž získal oprávnění k poskytování právních služeb, a v oblasti práva mezinárodního,“ uvádí se v § 5a zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii.

Zkouška je písemná, k úspěšnému vykonání je nutno zodpovědět správně 85 % z dvaceti otázek. Prostřednictvím zkoušky jsou ověřovány znalosti z ústavních předpisů České republiky, z práva veřejného a soukromého, včetně schopností výkladu a použití právních předpisů na konkrétní případ, jakož i znalosti stavovských předpisů, avšak s přihlédnutím ke skutečnosti, že žadatel o její vykonání již v některém z členských států Evropské unie nebo členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru splnil podmínky k tomu, aby v tomto státě získal oprávnění k poskytování právních služeb pod profesním označením podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona.

Předmětem zkoušky jsou dále v orientačním rozsahu otázky ze základů ústavního a soukromého práva České republiky, které se vztahují k následujícím okruhům problémů: forma státního zřízení České republiky * soustava ústavních orgánů České republiky * principy volebního práva v České republice * principy soudnictví v České republice a jeho orgány * povaha pramenů práva v České republice.

Redakce AD
Foto: AD

Go to TOP