Advokáti mohou nahlížet do historie úschov zpětně až k vzniku EKÚ

Advokáti nyní mohou v Elektronické knize úschov zjistit i své starší úschovy za dobu od samého zřízení EKÚ. Dosud to bylo možné pouze 30 dnů nazpět. Informoval o tom tajemník České advokátní komory JUDr. Petr Čáp.

V této souvislosti si dovolujeme také připomenout, že v platnost vstoupilo Usnesení představenstva ČAK ze dne 13. září 2022, kterým se mění usnesení představenstva ČAK č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela byla zveřejněna ve Věstníku ČAK č. 3/2022.

Změna usnesení o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem byla vyvolána zejména situací týkající se klientů, jejichž peněžní prostředky byly v rámci tzv. advokátních úschov uloženy na účtech ve Sberbank CZ, a. s..

Česká advokátní komora v této souvislosti provedla celkovou revizi stavovského předpisu, identifikovala riziková místa a nedostatky a navrhla změny, jejichž cílem je nastavení práv a povinností advokátů při provádění úschov tak, aby byla co nejvíce chráněna práva a oprávněné zájmy klientů.

Zavádí se povinnost, aby advokát, provádějící úschovu peněz, měl informační povinnost vůči bance nejenom při založení či nejbližší dispozici s účtem, ale vždy, kdy dojde ke změně skutečného vlastníka peněžních prostředků, typicky v případě, kdy úschova slouží pro účely uschování kupní ceny za nemovitost a dojde k zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí – v takovém případě bude advokát povinen nahlásit bance změnu skutečného vlastníka, neboť v souladu s příslušnou smlouvou vzniká oprávnění k vydání předmětu úschovy (tj. vyplacení peněžních prostředků) kupujícímu.

Splněním této povinnosti advokát zajistí, aby oprávněnou osobou podle části čtvrté zákona o bankách upravujících pojištění pohledávek z vkladů byla vždy osoba, které svědčí právo na vyplacení peněžních prostředků z úschovního účtu.

Novela odstraňuje rovněž výkladovou nejasnost, zda se elektronická kniha úschov vztahuje i na jiný předmět úschovy než peněžní prostředky. Nevztahuje.

V návaznosti na situaci ohledně Sberbank CZ, a. s. se rozšiřuje rozsah údajů, které advokát hlásí prostřednictvím elektronické knihy úschov, o údaj týkající se ukončení úschovy. Pokud by k vyplacení prostředků klienta došlo více převody, uvede advokát datum posledního převodu. Komora díky tomu získá přehled o aktivních (tj. probíhajících a dosud neukončených) úschovách a bude schopna v případě úpadku banky nebo jiné situace ohrožující výplatu prostředků z úschov operativněji spolupracovat s orgány veřejné moci. Tato změna ovšem vyžaduje úpravy v elektronické knize úschov, což si vyžádá určitý čas na realizaci.

„S ohledem na další priority Komory v oblasti digitalizace se navrhuje odložená účinnost ke dni 1. července 2023,“ uvádí se v důvodové zprávě představenstva ČAK ke změnám výše zmíněného usnesení. Podrobně se představenstvo ČAK k problematice advokátních úschov vyjádřilo např. v Zápisu ze své 9. schůze, která se konala v září 2022.

Redakce AD
Foto: archiv AD

 

 

Go to TOP