Výzva ČAK pro advokátní kanceláře: Vychovejte si sami své budoucí kolegy!

Zástupci České advokátní komory a Právnické fakulty UK podepsali 26. října 2022 v Kaňkově paláci společné memorandum o spolupráci při výkonu

Aktualizováno

Zástupci České advokátní komory a Právnické fakulty UK podepsali 26. října 2022 v Kaňkově paláci společné memorandum o spolupráci při výkonu odborné praxe studentů práv. Smyslem a cílem tohoto projektu je seznámit studenty s advokacií, jako jednou z významných právních profesí. Studenti nyní mohou strávit 80 hodin v jednom semestru svého studia v magisterském programu „Právo a právní věda“ v advokátní kanceláři, která se ke spolupráci s budoucí generací advokacie přihlásí.


„V zájmu zvyšování odborných kvalit studentů fakulty a posílení jejich praktických zkušeností již v průběhu magisterského studia vidím tento krok jako velmi prospěšný. Jedině praxí v advokátních kancelářích za jejich běžného chodu získají studenti odborné zkušenosti a nové dovednosti, budou si moci prohloubit zájem o určitý obor práva a o výkon advokacie jako takové. Advokacie je mezi studenty považována za právní profesi, která je náročná jak na čas, tak i pracovní výkony, a tak si ji příliš často nevybírají. Proto je dobře, že jsme společně našli způsob, jak studentům naši práci ukázat, a jsme připraveni poskytnout jim maximální podporu, uvedl předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M.

Předmětem memoranda je také vymezení hlavních pravidel organizace praxe a způsobů jejího zajištění Právnickou fakultou UK a ČAK.

 

 

„Mým cílem, který jsem si dal při nástupu do funkce, je navázat spolupráci s profesními komorami a dostat studenty do praxe. Takže jsem rád, že se to podařilo zajistit a pevně věřím, že studentů, kteří ji absolvují, bude čím dál tím více. Délka odborné právní praxe činí minimálně 80 hodin v rozmezí jednoho semestru – buď letního nebo zimního, přímo v advokátních kancelářích, které se písemně přihlásí ČAK. Konkrétní časové rozložení praxe se bude následně řešit vzájemnou domluvou mezi oběma stranami, případně mezi fakultou a advokátní kanceláři, v níž bude příslušný student praxi vykonávat,“ doplnil konkrétní informace k praxi děkan PF UK – profesor JUDr. Radim Boháč, Ph.D., který je zároveň garantem tohoto studijního programu za právnickou fakultu.

 

Pro advokátní kanceláře, které by měly zájem zasvětit do advokátní praxe studenty a přihlásit se ke spolupráci, zbývá dodat, že jako poskytovatelé praxe musí zajistit vybraným studentům místní a materiální zázemí, ale naopak nemusí počítat se zvýšenými mzdovými náklady za jejich činnost, protože studentům za praxi nenáleží finanční odměna.

Program praxe vzešel ze společného návrhu a z nejlepší praxe minulých let. Kromě úvodního vstupního školení o nastavení pravidel odborné praxe, bezpečnosti práce a mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s výkonem své praxe dozvěděli, se budou studenti zabývat například rešeršemi právních úprav, včetně judikatury, přípravami podání na soudy a další instituce, zpracováním dalších právních dokumentů či přípravami na jednání s klienty, ale čeká je i účast na jednání před soudem nebo jinou institucí, práce se spisem a další úkony.

„Studenti se k praxi budou přihlašovat přes PF UK. Advokátní kanceláře, které mají zájem podílet se na praktickém naplnění memoranda a zároveň si vychovat svého advokátního koncipienta a třeba i budoucího kolegu již v letním semestru roku 2023, se mohou obracet na kontaktní adresu knizova@cak.cz, a to nejpozději do 15. prosince 2022. Bližší informace a pravidla pro realizaci odborné praxe jsou k dispozici na webu ČAK, detailnější pokyny pak dostane participující advokát nebo advokátní kancelář e-mailem,“ dodala na závěr praktické informace členka představenstva ČAK JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, která je garantem tohoto odborného předmětu na PF UK.


Česká advokátní komora proto vyzývá advokátní kanceláře, advokátky a advokáty, aby se do projektu přihlásili, umožnili tak studentům získat praktické zkušenosti s advokacií a přispěli k prohloubení jejich zájmu o advokátní profesi.


Redakce AD
Foto: AD
 

Go to TOP