SD EU k dohodě o zapojení zaměstnanců do rozhodování ve společnosti

Soudní dvůr Evropské unie zveřejnil dne 18. října 2022 svůj rozsudek C-677/20 | IG Metall a ver.di, podle něhož platí, že přeměna společnosti založené podle vnitrostátního práva na evropskou společnost (SE) nesmí vést ke snížení podílu odborových svazů ve složení dozorčí rady. Jestliže vnitrostátní právo stanoví pro přeměňovanou společnost oddělené hlasování o zástupcích zaměstnanců navržených odborovými svazy, musí být toto volební pravidlo zachováno.

 

Dva německé odborové svazy, IG Metall a ver.di, před německými soudy zpochybňují úpravu nominování zástupců zaměstnanců v dozorčí radě evropské společnosti SAP, která je složena ze stejného počtu členů zastupujících akcionáře jako členů zastupujících zaměstnance.

Sporná úprava byla sjednána mezi SAP a zvláštním vyjednávacím výborem1 zřízeným uvnitř uvedené společnosti v rámci její přeměny z akciové společnosti podle německého práva na evropskou společnost (SE). Tato úprava stanoví, že v případě snížení počtu členů dozorčí rady SAP SE z 18 na 12 mohou odborové svazy sice nadále navrhovat kandidáty na některá z šesti křesel připadajících na zástupce zaměstnanců, avšak o těchto kandidátech nebude ve volbách hlasováno odděleně od ostatních zástupců zaměstnanců. Skutečná přítomnost zástupce odborových svazů mezi členy této dozorčí rady zastupujících zaměstnance by tak již nebyla zaručena.

Spolkový pracovněprávní soud, kterému byla věc předložena, má za to, že na základě jen německého práva by bylo třeba návrhu obou odborových svazů vyhovět a spornou úpravu zrušit. Podle německého práva totiž při založení SE přeměnou musí procesní prvky zapojení zaměstnanců, které jsou určující pro vliv zaměstnanců na rozhodování ve společnosti, zůstat zachovány ve stejné míře

Právě uplatnění odděleného hlasování o kandidátech navržených odborovými svazy ve volbách zástupců zaměstnanců má za cíl posílit vliv zástupců zaměstnanců na rozhodování v podniku tím, že mezi těmito zástupci zajistí přítomnost osob, jež mají vysoké povědomí o podmínkách a potřebách daného podniku a současně i externí zkušenosti.

Podle spolkového pracovněprávního soudu není jednoznačné, zda směrnice 2001/86, kterou se doplňuje statut SE s ohledem na zapojení zaměstnanců, nestanoví odlišnou a nižší jednotnou úroveň ochrany, než jaká je stanovena v německém právu, a kterou by případně byly vázány všechny členské státy, a tak požádal Soudní dvůr o výklad této směrnice.

Podle této směrnice musí dohoda o úpravě pro zapojení zaměstnanců použitelná na SE založenou přeměnou zajistit v případě takové SE přinejmenším stejnou úroveň všech podmínek zapojení zaměstnanců, jaká existuje ve společnosti, jež má být přeměněna na SE (zásada „předtím i potom“).

Soudní dvůr rozsudkem z 18. října 2022 konstatoval, že dohoda o úpravě pro zapojení zaměstnanců použitelná na SE založenou přeměnou musí ve volbách zástupců zaměstnanců do dozorčí rady SE stanovit oddělené hlasování tak, aby byl zvolen určitý podíl kandidátů navržených odborovými svazy, pokud je takové oddělené hlasování platným vnitrostátním právem stanoveno ve vztahu ke složení dozorčí rady společnosti, jež má být přeměněna na SE.

V projednávané věci bylo tudíž třeba otázku, zda dohoda o zapojení zaručuje po přeměně SAP na SE přinejmenším stejnou úroveň zapojení zaměstnanců do rozhodování v této společnosti, posuzovat vzhledem k německému právu použitelnému na tuto společnost před její přeměnou na SE, a konkrétně k zákonu o účasti zaměstnanců.

Soudní dvůr podotkl, že unijní normotvůrce měl za to, že kvůli velké rozmanitosti pravidel a praxe v jednotlivých členských státech, pokud jde o způsob, jakým se zástupci zaměstnanců podílejí na rozhodování v rámci společností, není vhodné vytvářet jednotný evropský model účasti zaměstnanců použitelný na SE.

V této souvislosti měl v úmyslu vyloučit riziko, že založení SE, zejména přeměnou, povede k omezení, či dokonce k zániku práv týkajících se zapojení, kterých zaměstnanci společnosti přeměňované na SE požívali na základě vnitrostátních právních předpisů nebo zvyklostí.

Soudní dvůr dále upřesňuje, že právo navrhnout určitý podíl kandidátů ve volbách zástupců zaměstnanců v dozorčí radě takové SE založené přeměnou, jako je SAP, nemůže být vyhrazeno jen německým odborovým svazům, ale musí být rozšířeno na všechny odborové svazy zastoupené v SE, jejích dceřiných společnostech a závodech, aby tak v souvislosti s uvedeným právem byla zajištěna rovnost mezi těmito odborovými svazy.

Úplné znění rozsudku se zveřejňuje na internetové stránce curia.europa.eu v den vyhlášení

Obrazový záznam z vyhlášení rozsudku je dostupný na Europe by Satellite.

 

Zdroj: Soudní dvůr EU
Foto: curia.europa.eu

 


1 Tento výbor zastupuje zaměstnance zúčastněných společností nebo dotyčných dceřiných společností či závodů

Go to TOP