ÚS zrušil vyhlášku středočeské obce Přišimasy o místním poplatku

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.) vyhovělo svým nálezem sp. zn. Pl. ÚS 27/21 publikovaným dne 18. října 2022 návrhu Ministerstva vnitra a zrušilo dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů obecně závaznou vyhlášku obce Přišimasy č. 1/2019 ze dne 4. 12. 2019, o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace. Napadená vyhláška je v rozporu čl. 1 odst. 1 a čl. 104 odst. 1 a 3 Ústavy ve spojení s čl. 11 odst. 5 Listiny, neboť došlo k porušení principu předvídatelnosti daňové povinnosti – vyhláška nebyla vydána v kalendářním roce, kdy nabyl právních účinků kolaudační souhlas pro stavbu obcí vybudované kanalizace, kterou došlo ke zhodnocení stavebních pozemků.

 

Ministerstvo vnitra navrhlo zrušení předmětné vyhlášky pro její rozpor s § 35 odst. 3 písm. a) obecního zřízení ve spojení s § 10c odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, čl. 1 odst. 1 a čl. 104 odst. 1 a 3 Ústavy České republiky a čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod. Argumentuje, že vyhláška nebyla vydána v roce, kdy nabyl právních účinků kolaudační souhlas pro stavbu obcí vybudované kanalizace, tedy že byla vydána opožděně. V souladu s § 10c odst. 3 zákona o místních poplatcích měla být vydána nejpozději v kalendářním roce, kdy nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí, nebo nabyl právních účinků kolaudační souhlas pro stavbu kanalizace vybudované obcí, kterou došlo ke zhodnocení stavebního pozemku.

Ústavní soud dospěl k závěru, že návrh je důvodný.

Pro zavedení místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace ve smyslu § 1 písm. f) zákona o místních poplatcích je v případě, kdy výstavba probíhá etapově a jednotlivé etapy jsou zakončeny kolaudací, rozhodující časový okamžik, kdy došlo ke skončení určité etapy její kolaudací. V případě etapovité výstavby není na úvaze obce, ve které fázi stavby místní poplatek obecně závaznou vyhláškou stanoví.

Pro splnění podmínky vydání obecně závazné vyhlášky v příslušném kalendářním roce je rozhodující kolaudační souhlas pro stavbu kanalizačního řadu (stoky), která zhodnocuje stavební pozemek tím, že umožňuje napojení a odvádění odpadních vod v souladu se zákonem.

Z hlediska zavedení místního poplatku a vzniku poplatkové povinnosti není rozhodné, zda lze využívat stavbu jako celek či nikoli, ale pouze ta skutečnost, zda měl vlastník stavebního pozemku možnost připojit se na obcí budovanou stavbu kanalizace a touto možností současně došlo ke zhodnocení jeho stavebního pozemku.

Napadená vyhláška je tedy v rozporu čl. 1 odst. 1 a čl. 104 odst. 1 a 3 Ústavy ve spojení s čl. 11 odst. 5 Listiny, neboť došlo k porušení principu předvídatelnosti daňové povinnosti. Ústavní soud shledal, že napadená vyhláška nebyla vydána v kalendářním roce, kdy nabyl právních účinků kolaudační souhlas pro stavbu obcí vybudované kanalizace, kterou došlo ke zhodnocení stavebních pozemků. Napadená vyhláška byla vydána v roce 2019, přičemž ke zhodnocení předmětných stavebních pozemků došlo již v roce 2018, kdy nabyl právní účinky kolaudační souhlas (ke dni 19. 1. 2018) pro stavbu kanalizačního řadu a odběratelé mohli na základě uzavřených smluv odvádět odpadní vody do kanalizace.

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 27/21 je dostupný ZDE.

Zdroj: Ústavní soud
Foto: Pavel Hrdlička/Wikipedia

Go to TOP