Daniela Kovářová, Karel Havlíček: Judikatura práva rodiny

Stálá konference českého práva, Havlíček Brain Team a Unie rodinných advokátů, Praha 2022, 200 stran, 313 Kč.

Stálá konference českého práva ve spolupráci se společností Havlíček Brain Team a Unií rodinných advokátů vydaly publikaci JUDr. Daniely Kovářové a JUDr. Karla Havlíčka, nazvanou Judikatura práva rodiny.

Prezidentka Unie rodinných advokátů, doktorka Kovářová, v úvodu píše, že se jedná o publikaci unikátní, a v tomto směru je nutné s ní souhlasit!

Faktické rodinné vztahy a rodinná uspořádání se velmi rychle vyvíjejí a mění – to, co by ještě naše babičky, ale i maminky považovaly za nemožné, je dnes velmi častou a v některých případech běžnou realitou, kupř. častá nesezdaná soužití mimo manželství, proměna postoje společnosti k soužití jednopohlavních párů, střídavá péče obou rodičů, umělé oplodnění, náhradní mateřství a mnohé jiné. Na to vše nějakým způsobem reaguje právo, avšak nikoliv s dostatečnou pružností a rychlostí, neboť to ani není možné – a proto je tak důležitá judikatura, zejména nejvyšších soudních instancí, která dovysvětluje určité postupy především soudů, ale i orgánů správních a sjednocuje jejich rozhodování. Přes jejich význam – a lze říci důležitost – dosud nikdo neuspořádal judikaturu tematické právní oblasti do jedné publikace tak, jak to učinili shora uvedení autoři.

Zaměřili se především na rozhodnutí Ústavního soudu a v určité okrajové části i na rozhodnutí Nejvyššího soudu, jakkoliv jeho činnost v oblasti rodinněprávní je velmi, velmi omezena. (Je to velká škoda, činnost dřívějšího rodinněprávního kolegia Nejvyššího soudu před rokem 1992 byla významným a neocenitelným přínosem pro soudní praxi a mnohá rozhodnutí jsou dodnes využívána a aplikována.) Vzhledem k tomu, že právo týkající se rodiny a rodinného života přesahuje pouhé „právo rodinné“, je velkým přínosem uvedené publikace i citace rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, kupř. pokud se týká azylové politiky a doplňkové ochrany.

Vhodné se jeví i zpracování jednotlivých rozhodnutí – přesná citace právních vět s následujícím stručným uvedením „příběhu“, tedy skutkového stavu, na jehož základě soudy rozhodovaly.

Autoři soustředili judikaturu nejen ve věcech péče o nezletilé, styku dětí s rodiči, výživného, únosů dětí nebo kupř. odstranění neshod vůle mezi rodiči, ale i všech důležitých – do rodinných vztahů přesahujících – odvětví, jako je právo manželské a věci týkající se společného jmění manželů, právo trestní, rozhodování ve věcech s cizím prvkem a samozřejmě i právo procesní, včetně výkonu rozhodnutí, a to jak pro nezletilé, tak i zletilé děti.

Je pochopitelné, že při takto velmi široce vymezeném rozsahu témat nemohli autoři zařadit všechna významná rozhodnutí, jakož ani rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, nicméně u každé z těchto oblastí uvedli významná rozhodnutí, která mohou obsahovat odkazy na mnohá další. Je obecně známo, že právě u Ústavního soudu tvoří věci rodinněprávní, resp. s rodinným životem související, velmi početnou a podstatnou část celkového nápadu věcí, a právě proto je soustředění těch nejvýznamnějších rozhodnutí pro praxi – soudní, advokátní nebo sociálně-právní – velmi prospěšným a smysluplným činem.

 

JUDr. HANA NOVÁ, emeritní opatrovnická soudkyně

Go to TOP