CCBE zaznamenala úspěch – prosadila změny pravidel Výboru ministrů Rady EU

Rada evropských advokátních komor (CCBE) se zasadila o změnu pravidel Výboru ministrů Rady Evropy (na snímku) pro dohled nad výkonem rozsudků Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) a smírných urovnání (Pravidla).

 

CCBE zastupuje prostřednictvím svých členů – advokátních komor ze zemí EU – evropské advokáty a prosazuje tím jejich zájmy. CCBE dlouhodobě spolupracuje jak s ESLP, tak Radou Evropy, kde působí v některých komisích či výborech prostřednictvím zvolených zástupců jako pozorovatel. Nejvíce aktivním a věcně zaměřeným výborem CCBE na problematiku ESLP je výbor PD STRAS, a proto byl angažován při prosazování změn Pravidel Výboru Ministrů Rady Evropy pro dohled nad výkonem rozsudků Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) a smírných urovnání.

 

 

CCBE přišla v posledních letech se stanovisky a návrhy, jak by mohla být CCBE, evropské advokátní komory potažmo advokáti nápomocni ESLP (ve smyslu jeho stálého přetížení) a jak by mohlo dojít k zefektivnění práce ESLP (celé stanovisko a návrhy CCBE: „CCBE Proposals for reforms of the ECHR machinery 28/6/20189“ je k dispozici v anglickém jazyce zde EN_PDS_20190628_CCBE-Proposals-for-reform-of-the-ECHR-machinery.pdf) či představila návrhy pro fázi výkonu rozsudků ESLP, na který dohlíží Výbor ministrů Rady Evropy, o kterých se domnívá, že jsou stěžejní pro efektivní výkon rozsudků ESLP. Pravidla Výboru ministrů pro dohled nad výkonem rozsudků ESLP a smírného urovnání by měly umožnit advokátům, advokátním komorám a advokátním asociacím předkládat návrhy týkající se všech aspektů výkonu soudních rozhodnutí a členské státy by měly umožnit výkon rozsudku ESLP před svými vnitrostátními soudy, pokud jde o spravedlivé zadostiučinění přiznané ESLP a smírná urovnání dohodnutá stranami (celé stanovisko CCBE: CCBE Proposals for further reform of the ECHR machinery 21/5/2021 je k dispozici v anglickém jazyce EN_PDS_20210521_Proposals-on-further-reform-of-the-ECHR-machinery.pdf (ccbe.eu)).


Klíčovým ustanovením je ustanovení č. 9 těchto Pravidel (naposledy novelizovaných v roce 2017), které se týká komunikace a sdělení poškozené strany, žalovaného státu či jiných subjektů související s výkonem rozsudku ESLP adresovaných Výboru Ministrů Rady Evropy. Ve znění Pravidel před 6. červencem 2022 umožňovalo ustanovení 9 odst. 1 Pravidel poškozené straně, aby prostřednictvím svého advokáta učinila k Výboru ministrů Rady Evropy podání týkající se pouze nevyplacení spravedlivého zadostiučinění nebo přijetí individuálních opatření. Poškozená strana ani její právní zástupce nemohly podávat návrhy týkající se jakýchkoli jiných aspektů výkonu rozsudku. Advokátní komory nebo advokátní asociace neměly žádnou pravomoc podávat jakékoliv návrhy. Podle ustanovení 9 odst. 2 Pravidel však mohou nevládní organizace a vnitrostátní instituce na ochranu nebo podporu lidských práv předkládat návrhy týkající se jakéhokoli aspektu výkonu rozsudků, a to ve spojení s čl. 46 odst. 2 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (Úmluva), zahrnující spravedlivé zadostiučinění, individuální nebo obecná opatření, procesní otázky či zda žalovaný stát provedl správně to, co mu ukládá rozsudek ESLP.

CCBE ve svém stanovisku uvedla, že ustanovení č. 9 odst. 2 Pravidel by mělo být změněno tak, aby výslovně dalo advokátním komorám a advokátní asociacím či mezinárodním sdružením jako je CCBE stejný prostor přispívat a vyjadřovat se k činnostem Výboru Ministrů Rady Evropy v souvislosti s výkonem rozsudků ESLP tak, jak je tento prostor v současné době poskytnut nevládním organizacím a vnitrostátním institucím na ochranu nebo podporu lidských práv dle ustanovení 9 odst. 2 Pravidel. Obdobně by tak mělo být právnímu zástupci poškozené strany podle ustanovení 9 odst. 1 Pravidel umožněno předkládat rovnocenné návrhy týkající se provádění rozsudku, na němž se podílel, opět ve spojení s čl. 46 odst. 2 Úmluvy.

 

CCBE se zasazovala o změnu těchto Pravidel pro dohled nad výkonem rozsudků ESLP a smírných urovnání Výboru ministrů Rady Evropy, a zejména tedy ustanovení č. 9 Pravidel. Díky úsilí a vedeným diskusím s vrcholnými politickými zástupci Rady Evropy docílila CCBE pozitivního výsledku při novele avizovaného ustanovení č. 9 Pravidel, konkrétně ustanovení   č. 9 odst. 2 Pravidel.

 

V pozměňovacím návrhu ze dne 6. července 2022, který byl přijat na 1439 jednání Výboru ministrů (v příloze výše) je potvrzeno, že návrhy advokátních komor, advokátních asociací a sdružení advokátů týkající se případů, nad nimiž probíhá dohled, spadají do působnosti ustanovení č. 9 Pravidel. Přestože nakonec do tohoto ustanovení nebyli zahrnuti jednotliví advokáti, jak CCBE navrhovala, jedná se o úspěch CCBE a jejích členů – advokátních komor.

Mgr. Lenka Vojířová, ČAK
Foto: coe.int

Go to TOP