Ministerská analýza zhodnotila stav a činnost VSZ v Olomouci a v Praze

Ministerstvo spravedlnosti detailně analyzovalo celkový stav a činnost VSZ v Olomouci (na snímku). Výsledek analýzy je neuspokojivý, místy až znepokojující. „Nový vrchní žalobce bude postaven před nelehký úkol tento neblahý stav změnit,“ uvedl ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.Vysoké náhrady škod za nezákonná trestní stíhání

Ministerstvo spravedlnosti eviduje vysoké náhrady škod za nezákonná trestní stíhání. Pokud se náhrady škod srovnají s případy dozorovanými nebo žalovanými VSZ Praha, jsou u VSZ Olomouc výrazně vyšší. Mediálnímu lynči jsou pak díky tomu vystavováni nezákonně stíhaní, či dokonce pouze prověřovaní jedinci, kteří nakonec nejsou obviněni. V nejednom případě tak došlo k porušení práv garantovaných Listinou základních práv a svobod, konkrétně se jedná o právo na spravedlivý proces. Také bylo zasaženo do lidské důstojnosti, osobní cti a dobré pověsti.

Zatímco na Vrchní státní zastupitelství v Olomouci připadá přibližně 35 % všech žalobců vrchních státních zastupitelství za současně čtvrtinové působnosti v rámci České republiky (1/4 soudních krajů), na řízení spadající do jeho působnosti připadá 63 % všech vyplacených náhrad škod za nezákonná trestní stíhání v působnosti vrchních státních zástupců. Náhrady škody připadající na činnost Vrchního státního zastupitelství v Olomouci jsou tak výrazně vyšší, než by mělo odpovídat jeho podílu.

V případech, kde činnost vykonávalo VSZ Olomouc, eviduje MSp od roku 2012 požadavky na náhrady škod za nezákonná trestní stíhání ve výši 511, 462 mil. Kč. Tedy více jak půl miliardy korun. Poškození zřejmě požadované částky nedosáhnou, z jejich strany se ale jedná o vyčíslení nákladů a kvantifikaci jejich dehonestace, zničených roků života, podlomeného zdraví. Jinými slovy, částkou poškození vyčíslují, jak jim nezákonné trestní stíhání zničilo život. Oproti tomu za VSZ Praha eviduje ministerstvo od roku 2012 požadavky na náhradu škody za nezákonná trestní stíhání ve výši cca 331 milionů Kč.

S ohledem na podíl působnosti VSZ v Olomouci a počet žalobců oproti VSZ v Praze je situace v rámci náhrad škod za nezákonná trestní stíhání VSZ Olomouc velmi neuspokojivá.

Organizační struktura s příliš vysokým počtem vedoucích pracovníků – bezmála třetina státních zástupců je ve vedoucí funkci s příplatkem za vedení

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci má nelogickou a přebujelou organizační strukturu s příliš vysokým počtem vedoucích pracovníků, což se negativně projevuje v celkovém hospodaření úřadu.

Z nelogické organizační struktury vyplývá, že z celkového počtu bezmála 1/3 státních zástupců VSZ Olomouc zastává funkci, ke které se váže příplatek za vedení. Konkrétně, ze současných 30 státních zástupců zastává 9 státních zástupců identifikovatelné vedoucí či jiné funkce a dalších 5 státních zástupců VSZ Olomouc by podle veřejně dostupné organizační struktury mělo působit v pozici dalších vedoucích oddělení. Při obsazení těchto zřízených vedoucích míst by pak celá polovina státních zástupců VSZ Olomouc zastávala funkci, ke které by se vázal příplatek za vedení.

Průměrný plat státního zástupce VSZ v Olomouci pak dosahuje 162 027 Kč měsíčně.

U VSZ v Olomouci odborem závažné hospodářské a finanční kriminality (OZHFK), který se skládá z 15 státních zástupců, za rok 2021 podány 4 obžaloby na fyzické osoby a 4 na osoby právnické. Opět ve srovnání s VSZ Praha, kde působí na stejném odboru 17 státních zástupců, bylo za rok 2021 podáno 33 obžalob na fyzické osoby a 11 na osoby právnické.

 

Hospodaření VSZ v Olomouci v porovnání s Vrchním státním zastupitelstvím v Praze

Hospodaření VSZ Olomouc je v porovnání s VSZ Praha ekonomicky neefektivní. Současně i podle počtu státních zástupců v poměru 3/2 je fungování VZS Praha výrazně ekonomicky úspornější. Navíc VSZ v Praze přijalo vysokou míru rozpočtové odpovědnosti, našlo řadu úspor a jeho činnost je ekonomicky efektivní. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci oproti tomu nepřijalo žádné výraznější opatření za účelem úspor.

VSZ Olomouc má i přes svůj poměr státních zástupců 1/3 dokonce vyšší rozpočtované výdaje v případě cestovného, poštovních služeb, služby elektronických komunikací a ve věcech informačních prostředků. Dále pak dosahuje téměř stejných výdajů v rozpočtové položce ostatních věcných výdajů.

Nejvyšší státní zástupce JUDr. Igor Stříž se s ministerským hodnocením Vrchního státního zastupitelství v Olomouci neztotožnil, považuje jej za příliš příkré. Uvedl, že úspěšnost nelze hodnotit jen podle statistik.

Ministr spravedlnosti klade zase důraz na přísné dodržování zákonnosti činnosti VSZ v Olomouci. „Kvalita činnosti státního zastupitelství se neměří redakčními pochvalami a články v médiích, ale úspěšností žalobců před soudy s minimalizací neoprávněně stíhaných a skandalizovaných osob. V jednání budeme opět pokračovat v řádu dnů,“ řekl ministr Blažek a dodal, že jmenování nového vrchního státního zástupce v Olomouci nechce nijak oddalovat.

 

Přílohou této tiskové zprávy je tabulka výslednosti Odboru závažné hospodářské a finanční kriminality (OZHFK) VSZ Praha a Olomouc

 

Zdroj: justice.cz
Foto: verejnazaloba.cz

 

Go to TOP